O programu OÚ

http://ou.vinare.cz

Posts by OÚ :

Stavební úřad

Stavební úřad Žleby
Adresa: OÚ Žleby, Zámecké náměstí 67, Žleby, PSČ 285 61
Telefon: 327 398 225
E-mail: stavebni@ouzleby.cz
Web: www.ouzleby.cz
Úřední hodiny
Pondělí 08:00 – 12:00 12:30 – 16:30
Úterý zavřeno
Středa 08:00 – 12:00 12:30 – 16:30
Čtvrtek zavřeno
Pátek zavřeno

Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb

§ 152 Stavebník

(1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je stavebník rovněž povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.

celý článek …

Dotazník – program rozvoje obce

Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo obce v současné době zpracovává Program rozvoje obce, ve kterém chce stanovit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové záměry na nejbližší roky. Vytvoření Programu rozvoje obce umožní efektivně využít finanční prostředky a je podkladem při získávání dotací na uskutečnění rozvojových záměrů.

Považuji za velmi důležité využít Vaše názory na to, jaká by měla naše obec být. Žádám Vás proto o vyplnění přiloženého dotazníku. Vámi poskytnuté údaje budou vyhodnoceny, projednány na veřejném zasedání a poslouží jako podklad pro zpracování Programu rozvoje obce.

Dotazník prosím odevzdejte do poštovní schránky na Obecním úřadě nebo vyplňte elektronicky.

 • v případě poškození dotazníku si lze nový vyžádat na OÚ nebo vytisknout z webových stránek obce
 • dotazník lze zpracovat i elektronicky na Vašem počítači na adrese => elektronický dotazník

Za Vaši spolupráci předem děkuji.
Josef Brom

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 2/2018

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 7.2.2018 od 19:00 hodin

Program:

 1. Rozpočtové opatření č.6 / 2017
 2. Zrušení usnesení
 3. Kupní smlouva — prodej domu
 4. Smlouva o poskytnutí služeb, Černohlávek oil na sběr použitého kuchyňského oleje
 5. Různé
  – dohoda o vyrovnání finančních záležitostí s bývalým správcem obce
  – zápis žáků do 1.ročníku ZŠ Vrdy
  – komplexní pozemková úprava

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 16.2.2018                     Sejmuto: 4.3.2018

Zápis a usnesení ZO č. 1/2018

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 17.1.2018 od 19:05 hodin

Program:

 1. Rozpočtové opatření č.1/2018
 2. Smlouva pro zajištění GDPR s Mikroregionem Čáslavsko
 3. Pohledávky za neuhrazené poplatky TKO a psů z let 2009 — 2017
 4. ČSOB zřízení spořicího účtu
 5. Žádost o směnu a prodej části pozemku parc. č. 1054 / 6 a 29 / 1 v k.ú. Vinaře u nemovitosti Vinaře čp.29
 6. Zařazení pozemků do lesní hospodářské osnovy
 7. Navýšení těžebního etátu
 8. Pravidla OU pro povolování kácení dřevin
 9. Různé
  – veřejné osvětlení
  – firma HavEL Čáslav realizuje stavbu na Vinici
  – změna ve složení kontrolního výboru

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 25.1.2018                     Sejmuto: 9.2.2018

Přílohy:

Význam pozemkových úprav pro

pro vlastníky pozemků a jejich uživatele-nájemce:

 • upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry i polohy
 • možnost scelení pozemků a jejich bezplatné vytyčení v terénu
 • úprava tvaru pozemků
 • možnost reálného rozdělení spoluvlastnictví
 • zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest
 • zvýšení tržní ceny pozemků
 • možnost zahájení užívaní svých pozemků (před pozemkovou úpravou nepřístupných)
 • ukončení zatímního užívání cizích pozemků
 • uzavření nových nájemních smluv na již zcela přesnou výměru jednotlivých parcel
 • lustrování pozemků
 • vyšší efektivita využití pozemků včetně stabilizace jejich užívání
 • vytyčení lesních pozemků (v případě jejich řešení v pozemkových úpravách)

obce:

 • zprůhlednění vlastnických vztahů k pozemkům
 • vymezení původního církevního majetku ze státní půdy
 • dohledání doposud nezapsaného obecního majetku a jeho optimální rozmístění v kontextu s veřejně prospěšnými záměry v krajině
 • převedení většiny pozemků pod navrženými společnými zařízeními do vlastnictví obce, což vede ke zjednodušení jejich budoucí realizace
 • realizace prvků společných zařízení pozemkovým úřadem ze státních prostředků nebo zdrojů EU přecházejí do majetku obce, pokud není stanoveno jinak
 • snížení pohybu zemědělské techniky uvnitř obce v důsledku realizace polních cest kolem obcí v rámci schválených pozemkových úprav
 • všestranné využití vybudovaných polních cest např. jako cyklotras a tím zatraktivnění oblastí pro turistiku
 • vyřešení neškodného odvedení povrchových vod a ochrany území před záplavami pomocí realizace protierozních a vodohospodářských opatření
 • zvýšení ekologické stability a pestrosti okolní krajiny v důsledku výsadby místních prvků ÚSES
 • zjednodušení a zlevnění zpracování územního plánu obce
 • konkretizace některých prvků dle platného územního plánu až na úroveň jednotlivých parcel
 • nové uspořádání pozemků tak, aby byly přístupné a zemědělský využitelné i po realizaci výstavby obchvatů obcí, silničních a železničních koridorů

katastr nemovitostí:

 • obnova katastrálního operátu
 • vznik digitální katastrální mapy
 • promítnutí skutečného stavu do katastru nemovitosti a odstranění nesouladů
 • přesné výměry jednotlivých parcel
 • odstranění parcel zjednodušené evidence (tzv. PK parcel)
 • zahuštění polohového bodového pole
 • odstranění bezprizorních parcel
 • dořešení doposud nedokončeného scelovacího řízení a přídělového řízení
 • vyřešení duplicitních vlastnictví
 • dohledání dosud neznámých vlastníků, případně dědiců zemřelých vlastníků
 • oprava případných nesprávných údajů o vlastnících nemovitostí

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Mapové aplikace

Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji.

Územní plán Obce Vinaře

Správce dat GIS
Správce obsahu mapové aplikace MA ÚPD SK
Odbor územního plánování a stavebního řádu

Co jsou to osobní údaje?

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné žijící osoby. K osobním údajům patří i různé jednotlivé informace, které společně jako celek mohou vést k identifikaci určité osoby.

Osobní údaje, které sice byly zbaveny informací umožňujících identifikaci, zašifrovány nebo pseudonymizovány, ale lze je použít ke zpětné identifikaci osoby, zůstávají osobními údaji a GDPR  se na ně i nadále vztahuje.

Osobní údaje, které byly anonymizovány takovým způsobem, že příslušná osoba již není identifikovatelná, již nejsou považovány za osobní údaje. Údaje se pokládají za skutečně anonymizované, pokud je anonymizace nezvratná.

GDPR chrání osobní údaje bez ohledu na technologii použitou k jejich zpracování – je „technologicky neutrální“ a použije se na automatizované i manuální zpracování osobních údajů, pokud jsou uspořádány podle předem určených hledisek (např. abecedně). Také nezáleží na tom, jak jsou údaje uložené – v systému IT, prostřednictvím kamerového monitorování nebo na papíře; ve všech těchto případech osobní údaje podléhají požadavkům na ochranu stanoveným v GDPR.

Příklady osobních údajů zahrnují:

 • jméno a příjmení
 • domácí adresa
 • e-mailová adresa, jako je například jméno.příjmení@firma.zc
 • číslo identifikační karty
 • lokační údaje (např. funkce využívající údaje o poloze v mobilním telefonu)*
 • adresa IP (Internetový protokol)
 • ID souboru cookie*
 • identifikátor telefonu pro inzerenty
 • údaje ve vlastnictví nemocnice nebo lékaře, které by mohly být symbolem, jenž určitou osobu jedinečně identifikuje

*V některých případech existují zvláštní odvětvové právní předpisy, které regulují například využívání lokačních údajů nebo souborů cookie – směrnice o e-soukromí (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 (Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1).

Příklady údajů, které nejsou pokládány za osobní, zahrnují:

 • registrační číslo společnosti
 • e-mailová adresa, jako je například info@firma.cz
 • anonymizované údaje

Zdroj: www.mvcr.cz

Směrnice – č.5 – 2017

Dlouhodobý majetek

Tato směrnice upravuje způsob a organizaci pořizování, evidence a odpisování dlouhodobého
majetku. Směrnice dále upravuje ocenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou.
Tato směrnice se vztahuje na zaměstnance obce Vinaře, členy orgánu obce.