O programu OÚ

http://ou.vinare.cz

Posts by OÚ :

Zápis a usnesení ZO č. 1/2017

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 14.června 2017 od 17:30 hodin

Program:

 1. Zahájení a uvítání
 2. Předání řízení jednání členu ZO
 3. Ověření účasti členů zastupitelstva a schopnost usnášení (dle prezenční listiny) + ověření platnosti voleb
 4. Schválení programu zasedání
 5. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 6. Složení slibu členů zastupitelstva
 7. Stanovení způsobu volby orgánů obce
 8. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
 9. Volba starosty
 10. Předání řízení jednání starostovi obce
 11. Volba místostarosty
 12. Zřízení výborů zastupitelstva, zvolení předsedů výborů
 13. Stanovení výše odměn členům zastupitelstva a členům výborů
 14. Zpráva o činnosti správce obce
 15. Závěrečný účet obce za rok 2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vinaře za rok 2016
 16. Účetní závěrka za rok 2016
 17. Rozpočet obce na rok 2017
 18. Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva obce Vinaře a jednacího řádu kontrolního a finančního výboru Zastupitelstva obce Vinaře
 19. Diskuse
 20. Usnesení zastupitelstva obce
 21. Závěr

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 22.06.2017                     Sejmuto: 11.07.2017

Vinaře čekají v květnu nové volby

Obec Vinaře čekají nové volby do obecního zastupitelstva. Všichni členové zastupitelstva obce ve složení Jiří Vavřina, Jiří Behůl, Karel Bárta a Roman Šulc totiž koncem roku minulého roku rezignovali. Rezignoval i starosta obce Lukáš Záruba, který svou funkci zastával od 15. července roku 2015.

Situace v obecním zastupitelstvu byla ale komplikovaná právě už od poloviny roku 2015, kdy na svou funkci rezignoval tehdejší starosta Vinař Jan Gerenda. „Rezignoval jsem z časových důvodů. Zároveň jsem podnikal a s výkonem funkce starosty obce to nešlo skloubit,“ uvedl k důvodům své rezignace.

Jeho kroky však tehdy následovala místostarostka obce Eva Hartová, která písemně oznámila svou rezignaci na funkci místostarostky obce ke dni 6.července 2015.

Tím to však s rezignacemi v obecním zastupitelstvu Vinař neskončilo. Na funkci předsedy kontrolního výboru rezignoval v polovině loňského roku Pavel Růžička a odstoupil ze zastupitelstva. Náhradník Slavomír Ksandr po Růžičkově rezignaci mandát zastupitele nepřijal.

Další z náhradníků Roman Šulc se ale vyjádřil až o několik týdnů později, čímž navodil nestandardní situaci, kterou řešilo i ministerstvo vnitra. Slib zastupitele obce nakonec složil 7. srpna 2016. I tak by však počet zastupitelů příliš nízký, což bylo podle slov bývalého starosty Jana Gerendy hlavním důvodem pro rezignaci celého zastupitelstva. Důvody rezignace starosty Lukáše Záruby nejsou známy a ani se jej nepodařilo kontaktovat.

Obec vede správce
Správcem obce byl ministrem vnitra od 1. února jmenován Josef Novosad, který svou funkci bude zastávat až do prvního ustavujícího zasedání nových zastupitelů po volbách. Ty se budou konat 20. Května.

Na Městském úřadě v Čáslavi už lze pro nadcházející volby podávat kandidátní listiny. Ty je třeba spolu s prohlášením kandidátů odevzdat nejpozději do 15. března do 16. hodiny.

Městský úřad v Čáslavi zároveň převzal přenesenou působnost státní správy. To znamená, že obyvatelé Vinař zde mohou vyřizovat veškeré administrativní věci spojené například s evidencí obyvatel a podobně. V obci bylo zároveň vyhlášeno rozpočtové provizorium, díky němuž lze v obci realizovat jen výdaje nezbytné pro zajištění běžného provozu obce a investiční výdaje jsou omezené jen na ty akce, které již byly započaty. Nelze tak například žádat o jakékoliv dotace.

Autor: Hana Kratochvílová (7.3.2017)
Zdroj: http://kutnohorsky.denik.cz/zpravy_region/vinare-cekaji-v-kvetnu-nove-volby-20170307.html

Poplatek za komunální odpad

Poplatky je možné hradit každou středu na Obecním úřadě ve Vinařích od 18:00 do 19:00 hodin.
Sazba poplatku:  Dospělí = 500,- Kč.
Úleva (viz. vyhláška 2/2015):
– Dítě do 18 let věku k 1.1.2016 = 0,- Kč.
– Osoba s potvrzením = 250,- Kč.
Splatnost poplatku: do 30.6.2017
Neuhrazení poplatku: OU zvýší poplatek na trojnásobek (viz.vyhláška)

Poplatek se vybírá na základě obecně závazné vyhlášky.

 • svoz odpadu každý sudý týden v pátek – celkem 26 za rok
Svoz biologického odpadu od 14.4.2017 (pátek) do 24.11.2017 (pátek). Tento svoz bude probíhat vždy v lichý týden stejně jako svoz komunálního odpadu.

V obcích jsou k dispozici kontejnery na separovaný odpad:poplatky-odpad

 • na Vinici
  • 1 kontejner na plasty – odvoz každý týden v pondělí
  • 2 kontejnery na bio odpad – každý sudý týden v pátek (v sezóně)
  • 1 kontejner na sklo – odvoz 1x za 4 týdny ve čtvrtek (odvoz 20.týden)
  • 1 kontejner na papír –  odvoz 1x za 4 týdny v úterý (odvoz 20.týden)
  • 1 kontejner na nápojové kartony –  odvoz 1x za 4 týdny ve středu (odvoz 21.týden)
  • 1 kontejner na kovy – podle potřeby (na objednávku)
 • jeden kontejner u místního hřbitova slouží pouze pro hřbitovní odpad !!
 • ve Viniřích
  • 2 kontejnery na plasty – odvoz každý týden v pondělí
  • 6 kontejnerů na bio odpad – každý sudý týden v pátek (v sezóně)
  • 1 kontejner na sklo – odvoz 1x za 4 týdny ve čtvrtek (odvoz 20.týden)
  • 2 kontejnery na papír –  odvoz 1x za 4 týdny v úterý (odvoz 20.týden)
  • 1 kontejner na nápojové kartony –  odvoz 1x za 4 týdny ve středu (odvoz 21.týden)
  • 1 kontejner na kovy – podle potřeby (na objednávku)

Jsme velice rádi, že třídíte odpad, ale prosíme všechny, aby plastový a papírový odpad, především PET lahve, důsledně sešlapávali, kartonové krabice skládali. Nesešlapané lahve zaplní rychle kontejner.

Sešlapávaní, mačkání těchto odpadů je velmi vhodné jak pro skladování, tak i následnou přepravu. Takto zmenšených odpadů, se do kontejneru vejde cca 4x více a výrazně se tak zlevní celý sběr.

Udržujte kolem odpadových nádob pořádek! Pozor firma AVE neodváží předměty uložené mimo kontejnery. Pokud tedy občan odloží odpad mimo sběrné místo např.vedle kontejneru, vytváří černou skládku. Jedná se o přestupek, za který lze uložit pokutu.

celý článek …

Zápis a usnesení ZO č.5/2016

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 28.listopadu 2016 od 19:00 hodin

Program:

 1. Výběr nabídek pro zřízení místa pro kontejnery na odpad na p.č. 140/1 , 140/2, 54/2
 2. Výběr nabídek pro opravu komunikace v kopci na Vinici směrem od čp. 115
 3. Návrh rozpočtu pro rok 2017
 4. Rozpočtový výhled na 2017-2020
 5. Diskuse

Lukáš Záruba, starosta

Vyvěšeno:                      Sejmuto:

Tento zápis s usnesením nebyl obcí poskytnut ke zveřejnění.

Zápis a usnesení ZO č. 4/2016

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 11.Listopadu 2016 od 19:00 hodin

Program:

 1. Dodatek smlouvy č.14 – AVE – svoz odpadů
 2. Rozpočtové opatření č.2
 3. Výběr firmy pro zřízení vrtu u č.p. 159
 4. Oprava komunikace v kopci na Vinici směrem od č. p. 115
 5. Zastávka na Vinici – vyřešení sporu pozemku
 6. Diskuse

Lukáš Záruba, starosta

Vyvěšeno:                      Sejmuto:

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 3/2016

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 07.08.2016 od 19:00 hodin

Program:

 1. Nastoupení náhradníka do zastupitelstva
 2. Volba předsedy kontrolní komise
 3. Účetní závěrka za rok 2015
 4. Rozpočtové opatření č.1
 5. Inventarizační zpráva
 6. Dokončení hřbitovních prostor – chodníky, márnice
 7. Výběr firmy pro odvoz hlíny z bývalého statku Čáslav po II etapě kanalizace (rozhodnutí kraje)
 8. Žádost o prodej pozemku p.č. 1054/6 v k.ú. Vinaře
 9. Koupě pozemků p.č. 140/1, 140/2, 54/2 v k.ú. Vinaře
 10. Výroční zpráva
 11. Změna usnesení č.5/2016 týkající se situace s pitnou vodou pro č.p. 159
 12. Stav elektroinstalace v budově obecního úřadu
 13. Diskuse

Lukáš Záruba, starosta

Vyvěšeno: 14.08.2016                     Sejmuto: 01.09.2016

Zápis a usnesení ZO č. 2/2016

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 03.05.2016 od 19:00 hodin

Program:

 1. Rozpočet na rok 2016
 2. Dodatek č.13 smlouvy a AVE CZ s.r.o.
 3. Smlouva Tlapnet
 4. S.Novotný – žádost o směnu pozemků
 5. Inventura
 6. Plán inventur a složení inventarizační komise
 7. Dokončovací práce – hřbitov
 8. Pracovníci z Úřadu práce
 9. Uplatňování Územního plánu
 10. Odstranění cihel z prostoru bývalého statku
 11. Zakoupení pozemků 140/1, 140/2 a 54/2 v k.ú. Vinaře
 12. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
 13. Kontrola z Krajského úřadu Středočeského kraje – odbor životní prostředí
 14. Různé – autobusová zastávka
 15. Různé – svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
 16. Diskuse

Lukáš Záruba, starosta

Vyvěšeno:                      Sejmuto: 02.06.2016

Zápis a usnesení ZO č. 1/2016

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 27.02.2016 od 19:10 hodin

Program:

 1. Žádost o těžbu palivového dřeva
 2. Těžba poškozené části lesa kůrovcem
 3. Situace s pitnou vodou u č.p. 159
 4. Žádost o prodej pozemků
 5. Diskuse

Lukáš Záruba, starosta

Vyvěšeno:                      Sejmuto: 25.03.2016