O programu OÚ

http://ou.vinare.cz

Posts by OÚ :

Zápis a usnesení ZO č. 2/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 10.2.2010

Program:

 1. Informace o  současném stavu podané žádosti na SKÚ SFŽP.
 2. Návrh na schválení „Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace“.
 3. Návrh na schválení zadávací dokumentace.
 4. Návrh na jmenování členů do výběrové komise.
 5. Návrh na schválení seznamu firem k oslovení dle nabídky.
 6. Návrh na schválení smlouvy s CONFIN Partner.

Petr Pospíšil,  starosta

Výroční zpráva za rok 2010

Popis Počet
 1)  Počet podaných žádostí o informace 4
 2)  Počet vydaných rozhodnutí o odmírnutí žádosti 0
 3)  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
 4)  Počet rozsudků soudu 0
 5)  Počet řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona 0
 6) Dotazy telefonické i podané ústně a ihned odpovězené, u nichž se žadatel neodvolával na výše uvedený zákon, nebyly evidovány 0

 

Ve Vinařích dne 7.9.2011, Ing. Josef Čížek, starosta

Zápis a usnesení ZO č. 1/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 20.1.2010

Program:

 1. Návrh na zmírnění tvrdosti poplatků TKO na rok 2010.
 2. Návrh na schválení smlouvy č.651/362/2010, o zajištění dopravní obslužnosti v roce 2010.
 3. Projednání zápisu finančního a kontrolního výboru.
 4. Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 5.
 5. Návrh na schválení dosázení lesního pozemku.

Petr Pospíšil,  starosta

Program zasedání ZO č. 1/2010

Program zasedání zastupitelstva obce Vinaře,
které se koná dne 20. 1. 2010 od 18 hodin v místnosti obecního úřadu
.

Program:

1.Návrh na zmírnění tvrdosti poplatků TKO na rok 2010.
2.Návrh na schválení smlouvy č.651/362/2010, o zajištění dopravní obslužnosti v roce 2010.
3.Projednání zápisu finančního a kontrolního výboru.

Petr Pospíšil – starosta

 

Rozpočet na rok 2010

Příjmy: 2 358 000,- Kč
Výdaje: 2 358 000,- Kč

Rozpočet schválen ZO dne 23.12.2009 – č.j. 8 / 2009 – 2

Vyhotovil:
Starosta obce:  Petr Pospíšil

Vyvěšeno:      Sejmuto:

Přílohy:

Poplatek z hrobového místa


Obec Vinaře jako provozovatel veřejného pohřebiště, upozorňuje nájemce hrobových míst:

 • Současná platnost smlouv o nájmu z hrobového místa je na dobu od 1.1.2004 do 31.12.2013
 • V souladu se zákonem 256/2001 Sb., o pohřebnictví se budou v letošním roce pro dlužovat nájmy hrobových míst a uzavírat nové smlouvy. Současně se bude vybírat poplatek za hrobové místo.

 

Za účelem podepsání smlouvy o nájmu hrobového místa a zaplacení příslušné částky se dostavte na obecní úřad v úřední době (středa od 18.00 hodin) nebo nás kontaktujte na e-mail ou@vinare.cz

Změna místa trvalého pobytu

Sazba poplatku:

 • za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč
 • za občana mladšího 15 let se poplatek nevybírá

Povinnosti občana k ohlašovně (obecnímu úřadu)

 •  hlásí změnu místa trvalého pobytu ohlašovně v místě nového trvalého pobytu
 • přihlašuje se do objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, k tomu účelu je i zkolaudován a označen číslem popisným nebo evidenčním
 • je povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který obsahuje údaje o … (celý dokument v příloze)
Výkon přenesené působnosti za obec vykonává dle rozhodnutí Krajského úřadu
Středočeského kraje Městský úřad Čáslav.

 

Vodné

Vodné je úplata za vodu dodávanou z veřejného vodovodu, tj. za výrobu a distribuci pitné vody.

Vodné vybírá obec Vrdy na fakturu nebo v hotovosti.

Pro rok 2017 ZO VRDY schvaluje usnesení č. ?/2017 ze dne ??.??.201? cenu vodného na 43 Kč/1 m3 bez DPH.
Daň z přidané hodnoty (DPH) je 15% . CELKEM s DPH 49,45 Kč / 1m3

poplatky-vodne

Odečty vody probíhají 2x za rok od konce května do konce června a od konce listopadu do konce prosince. Naši pracovníci obchází v tomto období vaše domácnosti. Vyhlašujeme místním rozhlasem den a hodinu odečtů. Pokud nebudete přítomni, vyvěste stav vašeho vodoměru na viditelném místě. Nebo stavy vodoměrů můžete posílat emailem na adresu: vhs@obecvrdy.cz

Žádáme občany Vinař a Vinice, aby nám stav svého vodoměru sdělili:

 • telefonicky – 327 396 197 nebo 734 757 776
 • sms – 734 757 776
 • emailem – vhs@obecvrdy.cz

Podrobné informace o kvalitě pitné vody (rozbor vody) ze dne 21. 3. 2014 naleznete zde.

celý článek …

Stočné

Stočné je úplata za vodu odváděnou veřejnou kanalizací, tj. za odvedení (odkanalizování) odpadní vody a její čištění.

Stočné vybírá společnost VHS Benešov, s.r.o na fakturu.

Na zákaznickém centru může odběratel získat pro něj důležité informace, týkající se jeho odběru a informace o cenách. Tyto ceny jsou stanoveny na základě vytvořené kalkulace podle směrnice Ministerstva financí ČR a schvalovány vlastníkem vodárenské infrastruktury.

Pro rok 2014 ZO Vinaře schvaluje usnesením č. 6/2014 ze dne 21.5.2014 cenu stočného na 22,00 Kč/1 m3 bez DPH.
Daň z přidané hodnoty (DPH) je 15% . CELKEM s DPH 25,30 Kč / 1m3 .

Úřední hodiny zákaznického centra:

 • pondělí: od 7:00 do 11:00 – od 11:30 do 17:00
 • středa:   od 7:00 do 11:00 – od 11:30 do 17:00

Mimo úřední hodiny je možné domluvit schůzku telefonicky s konkrétní referentkou Jiřina Frková na tel. čísle 724 431 930 nebo e-mailu frkova@vhs-sro.cz

Jakým způsobem se bude určovat množství vypouštěných odpadních vod?

Vzhledem k tomu, že značná část domácnosti v obci má kombinovaný způsob dodávky vody tj. obecní vodovod a vlastní zdroj, nebude prováděno měření, ale množství vypouštěné odpadní vody bude stanoveno výpočtem na základě norem a vyhlášek. Obec Vinaře dotuje stočné ve výší 5,- Kč na m3 a osobu.