O programu OÚ

http://ou.vinare.cz

Posts by OÚ :

Zápis a usnesení ZO č. 2/2015

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 18.3.2015 od 19:00 hodin

Program:

 1. Výroční zpráva za rok 2014
 2. Zpráva inventarizační komise za rok 2014
 3. Žádosti o palivové dřevo
 4. Nákup mechanických ochran mladých stromů a hnojiva
 5. OZV 1/2015 o provozu systému sběru odpadu
 6. Pronájem kontejnerů na kov
 7. Pronájem kontejnerů na bioodpad
 8. Pronájem kontejnerů na nápojové kartony
 9. Seznam zastupitelů určených starostou obce k nařizování a schvalování hospodářských operací
 10. Žádost o směnu pozemků (Real SKP)
 11. Nákup 
 12. Přeplatek odměn – stanovisko MVČR
 13. Čištění příkopu
 14. Odvodňovací práce

Jan Gerenda, starosta

Vyvěšeno: 30.3.2015                     Sejmuto:

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 1/2015

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 21.1.2015 od 19:00 hodin

Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 5/2014
 2. Lesní stráž
 3. Pravidla obecního úřadu pro povolování kácení dřevin
 4. Veřejně prospěšné práce
 5. Záměr rekonstrukce budovy OÚ a bývalé školy v obci Vinaře
 6. Uzavření smlouvy s firmou zajišťující podporu při získávání dotací z EU
 7. Zpráva o vynaložení finančních prostředků z finančního příspěvku pro SDH Žleby
 8. Žádosti na kácení dřevin v k.ú. Vinaře
 9. Pokračování v obnově lesa 801 Va11 dle schválených lesních hospodářských osnov
 10. Stanovení maximálních limitů a ceny pro samovýrobu palivového dřeva
 11. Stanovení dotace pro občany s trvalým pobytem v obci

Jan Gerenda, starosta

Vyvěšeno: 4.2.2015                     Sejmuto:

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 11/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 29.12.2014 od 19:00 hodin

Program:

 1.  Dodatek č.11 ke smlouvě č.S/100183/05324219/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu
 2. Změna územního plánu
 3. Rozpočet na rok 2015
 4. Spisový řád
 5. Městská nemocnice Čáslav – příspěvek
 6. Kontejnery na použité oděvy, obuv a hračky – společnost REVENGE, a.s.
 7. Neplatiči odpadů
 8. Zpráva kontrolního výboru

Jan Gerenda, starosta

Vyvěšeno: 8.1.2015                     Sejmuto:

Přílohy:

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Vinaře se na svém zasedání dne 11.12.2014 usnesením č. 4/10/2014 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 10/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 11.12.2014 od 19:00 hodin

Program:

 1. Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 2. Obecně závazná vyhláška č.2/2014 o místním poplatku ze psů
 3. Zpráva kontrolního výboru
 4. Zpráva finančního výboru
 5. Pokračování v obnově lesa 801Va11 dle schválených lesních hospodářských osnov
 6. Žádosti na kácení dřevin v k.ú. Vinaře
 7. Schválení plánu inventur za rok 2014
 8. Nákup zařízení dle nabídky
 9. Návrh dodatku č. 6 ke smlouvě č. 651/364/2010 na zajištění dopravní obslužnosti
 10. Uzavření smlouvy pro vedení účetnictví v roce 2015

Jan Gerenda, starosta

Vyvěšeno: 21.12.2014                     Sejmuto:

Přílohy:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Vinaře se na svém zasedání dne 11. 12. 2014 usnesením č. 3/10/2014 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Přílohy:

 • OZV-2014-01-TKO [47 KB] Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v plném znění.

Poplatek ze psů

Poplatky je možné hradit každou středu na Obecním úřadě ve Vinařích od 18:00 do 19:00 hodin.
Sazba poplatku: Poplatek činí ročně 100,- Kč,  a to za  každého  psa  téhož vlastníka. Splatnost poplatku: do 31.3.2017

poplatky-pes

Poplatek ze psů platí vlastníci psů (fyzické a právnické osoby), kteří mají trvalé bydliště nebo sídlo v územním obvodu obce, a to ze psů starších 3 měsíců.

Poplatek se vybírá na základě obecně závazné vyhlášky.

celý článek …

Rozpočet na rok 2015

Příjmy: 2 808 000,- Kč
Výdaje: 2 808 000,- Kč

Rozpočet schválen ZO dne 19.11.2014 – usnesením č. 5/2014-9

Vyhotovil:  Jan Gerenda, Eva Hartová
Starosta:  Jan Gerenda

Vyvěšeno: 20.11.2014     Sejmuto: 23.12.2014

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 9/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 19.11.2014 od 19:00 hodin

Program:

 1. Žádost o bezúplatný převod pozemku s p.č. 985/2 v k.ú. Vinaře
 2. Schválení faktury za opravu komunikací
 3. Zřízení výborů obce
 4. Oprava komunikací v obci – vícenáklady
 5. Návrh rozpočtu na rok 2015
 6. Žádost o koupi pozemku s p.č. 803 v k.ú. Vinaře
 7. Rozpočtové opatření č. 4/2014
 8. Rozhodnutí o odměnách
 9. Územní plán – navrhované změny
 10. Dětský den 2014

Jan Gerenda, starosta

Vyvěšeno: 27.11.2014                     Sejmuto:

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 8/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 4.11.2014 od 18:00 hodin

Program:

 1. Volba starosty a místostarosty
  a) určení počtu místostarostů
  b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§71 zákona o obcích)
  c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
  d) volba starosty
  e) volba místostarosty
 2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  b) volba předsedy finančního výboru
  c) volba předsedy kontrolního výboru
  d) volba členů finančního výboru
  e) volba členů kontrolního výboru

Jan Gerenda, starosta

Vyvěšeno: 12.11.2014                     Sejmuto:

Přílohy:

Webhosting je vypnutý
OFF

Webhosting je vypnutý

Tento webhosting je vypnutý. Pro více detailů zkontrolujte vaši e-mailovou schránku či kontaktujte zákaznickou podporu.

Další informace a návody hledejte ve znalostní bázi WEDOS.