Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. čl.14

14) Nejdůležitější předpisy:

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje patří tato platná znění:

  • Ústava České republiky
  • Listina základních práv a svobod
  • Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří tato platná znění: – zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Další související zákony:

– Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
– Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
– Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
– Zákon č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích
– Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
– Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
– Zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci  rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
– Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
– Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
– Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
– Zákon č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů
– Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
– Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
– Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
– Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
– Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů    (zákon o ochraně ovzduší)
– Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
– Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
– Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
– Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

  • obecně závazné vyhlášky – najdete zde
  • směrnice a nařízení obce a nadřízeného orgánu – najdete zde
404 Not Found

Not Found

The requested URL /lista2.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.


Apache/2.2.9 (Fedora) Server at seo-lista.tadymasdarek.cz Port 80