Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1) Oficiální název:
 • Obec VINAŘE
 • Identifikační číslo základní územní jednotky: 534544
2) Důvod a způsob založení:
 • Právním základem Obce Vinaře je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec Vinaře je územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek s právní subjektivitou.
3) Organizační struktura:
 • Starosta: Josef Brom
 • Místostarosta: Ing. Josef Čížek
 • Ostatní členové zastupitelstva: Dagmar Kovandová, Jan Šabat, Radka Ksandrová

Komise a výbory:

 • Finanční výbor –  předsedkyně Lenka Hypešová
 • Kontrolní výbor – předsedkyně Bc. Ivana Nováková
4) Kontaktní spojení:
 • Obecní úřad Vinaře
 • Vinaře č.44, 286 01 Čáslav
 • Tel/Fax: 607 769 616
 • Oficiální stránky obce: http://ou.vinare.cz
 • Oficiální pošta (e-mail): ou@vinare.cz
 • Elektronická podatelna: ou@vinare.cz (elektronický podpis)
 • Úřední hodiny: středa od 18.00 do 19:00 hodin
5) Případné platby můžete poukázat:
 • v hotovosti do pokladny OÚ v místě
 • na bankovní účet: 174635647/0300 ČSOB Čáslav
6) IČO:
 • 00236578
7) DIČ:
 • Obec není plátcem DPH
8) Rozpočety obce v tomto a předchozím roce:

Rozpočty máme zveřejněné v sekci Rozpočty obcí

9) Žádosti o informace:
 • písemným dotazem na adresu OÚ Vinaře
 • písemným dotazem prostřednictvím webových stránek ou.vinare.cz
 • prostřednictvím elektronické pošty – email: ou@vinare.cz
 • prostřednictvím elektronické pošty s elektronickým podpisem – ou@vinare.cz
 • prostřednictvím datové schránky – Obec Vinaře – ID: terby5j
 • ústním dotazem v místě
10) Příjem žádostí, stížností a dalších podání:
 • písemnou formou na adresu OÚ Vinaře
 • prostřednictvím elektronické podatelny ePodatelna
 • v některých případech i ústním formou v místě
11) Opravné prostředky:
 • Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaným Obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
12) Formuláře:
 • K vyzvednutí na OÚ je formulář „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ další formuláře je možné si vyzvednout na pověřeném úřadě – MÚ Čáslav
 • Některé elektronické formuláře ke stažení také na Portálu veřejné správy portal.gov.cz
13) Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:
 • s žádostí o radu, či pomoc je možné kontaktovat Obecní úřad ve Vinařích nebo pověřený úřad Městský úřad v Čáslavi
14) Nejdůležitější předpisy:
 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje patří tato platná znění – najdete zde
 • obecně závazné vyhlášky, směrnice a nařízení obce a nadřízeného orgánu – najdete zde
15) Sazebník úhrad za poskytování informací:
 • Zveřejňování informací provádí obec na své náklady.
 • Za práci pracovníka Obecního úřadu, který vyhledává a zpracovává předmětné informace se účtuje 50,- Kč za každou i započatou hodinu práce.
 • Za každou stranu pořizované kopie formátu A4 se účtuje 1,50 Kč.
 • Za zaslání informací poštou se naúčtovaná sazba řídí platnými cenami České pošty.
 • Úhradu za poskytnutí informací provede žadatel v hotovosti do pokladny OÚ v místě nebo převodem na účet obce před podáním informace.
 • Nepřesahuje-li souhrnná výše úhrady za výše uvedené úkony částku 30,- Kč, zaplacení této částky se nevyžaduje.
 • Překročí-li souhrnná výše úhrady částku 300,- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace bude poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady.
16) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
17) Seznam organizací:
 • Obec nezřídila žádné organizace.
404 Not Found

Not Found

The requested URL /lista2.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.


Apache/2.2.9 (Fedora) Server at seo-lista.tadymasdarek.cz Port 80