Nahlížení do registru oznámení.

Jak žádat o nahlédnutí do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích?

Veřejní funkcionáři definovaní v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, jsou povinni podávat formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a o příjmech, darech a závazcích. Starosta obecního úřadu vede registr těchto oznámení. Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) ?
Každý občan (fyzická osoba)

Jaké jsou podmínky a postup?
Nahlédnout do registru je umožněno na základě písemné žádosti. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Kam se obrátit s žádostí?
Obecní úřad Vinaře.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?
Doklad pro ověření totožnosti žadatele.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?
Formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?
Nahlížení do registru je bezplatné.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
Lhůty nejsou zákonem č. 159/2006 Sb. stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít?
Po ověření písemné žádosti pro umožnění přístupu k registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě udělí starosta žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo do registru, které bez zbytečného odkladu doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele s výjimkou žádosti podané osobně.

Poučení žadatele :
Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru je zakázáno a je přestupkem, za který lze udělit pokutu do výše 50 000 Kč.
Dále je přestupkem používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
O každém nahlédnutí do registru se automaticky provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.

Podávání oznámení:

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům každý rok, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června následujícího roku. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

404 Not Found

Not Found

The requested URL /lista2.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.


Apache/2.2.9 (Fedora) Server at seo-lista.tadymasdarek.cz Port 80