o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo obce Vinaře na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdìjších předpisů, se na svém zasedání konaném dne 30.4.2008 usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

čl. 1

V zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, účinného od 1.1.2008, se v § 6 odst.4 písm.a) a § 11 odst.3 písm.a) je stanoven koeficient, kterým se násobí základní sazba dan z nemovitostí.

čl. 2

Zrušuje se obecní závazná vyhláška č. 1/92, o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, platná od 1.1.1993.

čl. 3

Ustanovení této vyhlášky platí pro území obce Vinaře.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2009.

Petr Pospíšil v.r.,    starosta obce
Zdeněk Vraný v.r., místostarosta