o stanovení termínu připojení kanalizačních přípojek

Zastupitelstvo obce Vinaře usnesením č .• 7 ze dne 6. října 2010 vydává, v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d), § 102 odst. 4 zákona Č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obcích (obecní zřízení), podle § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů toto nařízení obce:

Článek 1
Předmět, působnost a závaznost nařízení

1) Pro účely odkanalizování celé obce Vinaře je dokončována akce “Dostavba kanalizace v obci Vinaře, 2. etapa” s termínem dokončení včetně kolaudace k 31. prosinci 2010.
2) Tímto nařízením se stanovuje vlastníkům pozemků nebo staveb povinnost připojit se na splaškovou kanalizaci a zajistit odvedení splaškových vod ze své nemovitosti nejpozději do 30. září 2011.
3) Nařízení je závazné pro všechny fyzické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, které na území obce pobývají, působí nebo sídlí.

Článek 2
Obecná ustanovení

Ustanovení tohoto nařízení se nevztahuje na objekty č.p. 51 a č.p. 119, kde připojení na splaškovou kanalizaci není technicky možné.

Článek 3
Kontrola

Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto nařízením jsou oprávněni vykonávat pověření zastupitelé obce Vinaře.

Článek 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Vyvěšeno:  11. 10. 2010          Sejmuto:  11. 11. 2010

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print