Městský úřad Čáslav , odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon ), ve znění pozdějších předpisů, účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu, kterým je Obec Vinaře vydal dne 28.1.2011 Rozhodnutí, ve kterém povoluje užívání zbylé části vodního díla “ Odkanalizování obce Vinaře – Vinice“ – II. etapa.

Petr Pospíšil, starosta

Vyvěšeno: 31.1.2011                                Sejmuto: 15.2.2011