Úřední deska – archiv do r. 2013

Toto je archiv úřední desky z původních web. stránek do dubna r. 2013. Dokumenty již nejsou aktuální a jsou svěšené. Aktuální dokumenty na úřední desce naleznete v sekci “úřední deska” na tomto webu.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta II.

Volba prezidenta České republiky se koná:

 • v pátek dne 25. ledna 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
 • v sobotu dne 26. ledna 2013 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadě, Vinaře čp.44.

Vyvěšeno: 16.1.2013                                               Svěšeno: 26.1.2013

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.1/2013

Zasedání zastupitelstva obce Vinaře se koná dne 23.1.2013 od 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu.

Návrh programu:

  1. Změny v složení zastupitelstva
  2. Výroční zpráva 2012
  3. J. Kovanda – žádost o odkoupení části obecního pozemku s p.č. 227 a p.č. 1054/11 v KÚ Vinaře
  4. P. Kabešová – žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1054/1 v KÚ Vinaře
  5. P. Hoffmanová – žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 77/1 v KÚ Vinaře
  6. Záměr zastupitelstva pokácet některé stromy na obecních pozemcích
  7. Oprava prostoru před místním hřbitovem
  8. Různé

   Ing. Josef Čížek, starosta

   Vyvěšeno: 16.1.2013                                                             Sejmuto : 23.1.2013

   Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

   Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora (dále jen “katastrální úřad”) oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Vinaře obce Vinaře.

   Vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Vinaře obce Vinaře dnem 20. 12. 2012.

   Vyvěšeno: 9.1.2013                                            Sejmuto: 11.2.2013

   Zápis a usnesení ZO 9/2012 – odkaz

   Zápis a usnesení vyvěšeno 19. 12. 2012 v kategorii: Zastupitelstvo obce > Usnesení a zápisy ZO

   Program:

    1. Dodatek č, 4 ke smlouvě č. 651/364/2010 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
    2. Dodatek č. 9 ke smlouvě č. S/100183/05324219/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu
    3. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
    4. Rozpočtové opatření č. 5 za rok 2012
    5. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů pro ZŠ Vrdy za školní rok 2011/2012
    6. Schválení rozpočtu pro rok 2013
    7. Oprava kanalizačních vpustí ve Vinařích
    8. Vstup do MAS Lípa pro venkov
    9. Oprava usnesení č. 8/2012-3
    10. Schválení plánu inventur pro rok 2012
    11. Zpráva z jednání s VHS Benešov, s.r.o.
    12. Stočné – odsouhlasení směrneho čísla pro VHS Benešov, s.r.o.
    13. Rezignace J. Nováka na mandát zastupitele obce Vinaře a funkci předsedy finančního výboru
    14. Různé

     Vyvěšeno: 27.12.2012                                            Sejmuto: 11.1.2013

     Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

     Volba prezidenta České republiky se koná:

     • v pátek dne 11. ledna 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
     • v sobotu dne 12. ledna 2013 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

     Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadě, Vinaře čp.44.

     Vyvěšeno: 21.12.2012                                               Svěšeno: 13.1.2013

     Zápis žáků do 1.ročníku ZŠ Vrdy

     Zápis se uskuteční v budově ZŠ Vrdy v pátek 18. ledna 2013 od 12:00 hod. do 18:00 hod.

     Povinně se zapisují děti, které do 31. srpna 2013 dovrší 6. rok věku.

     Dobrovolně děti, které dovrší 6 let do konce daného kalendářního roku, a to na základě písemné žádosti rodičů s přiloženým souhlasem PPP (pedagogicko-psychologická poradna) o způsobilosti nástupu dítěte do
     školy.

     Rodiče nebo zákonní zástupci se dostaví s dítětem k zápisu v uvedeném termínu a přinesou s sebou:

     • svůj občanský průkaz
     • rodný list dítěte
     • vyplněný dotazník

     Zapisují se děti z obcí :

     • Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Výčapy, Vlačice, Starkoč, Lovčice, Zaříčany
     • případně i z dalších obcí podle přání a zájmu rodičů

     Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy

     UPOZORNĚNÍ na změny týkající se správy daně z nemovitostí po 1.1.2013

     Zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky se mimo jiné mění struktura Finanční správy v České republice. Namísto současných 199 finančních úřadů dojde ke vzniku 14 finančních úřadů se sídly v krajských městech a působností pro celý kraj. Současné finanční úřady se stanou územními pracovišti příslušných krajských finančních úřadů.

     Od 1. 1. 2013 dochází k zásadní změně v místní příslušnosti při správě daně z nemovitostí. Pro stanovení místně příslušného správce daně již nebude rozhodující místo nemovitosti, ale adresa místa bydliště či sídla poplatníka v kraji. Daňové povinnosti k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území příslušného kraje, budou soustředěny do jednoho daňového spisu poplatníka, který bude uložen na jednom spravujícím územním pracovišti příslušného finančního úřadu.  U majitelů nemovitostí, kteří mají bydliště v příslušném kraji, bude spis daně z nemovitostí uložen na územním pracovišti v místě bydliště nebo sídla firmy.  Pokud majitel nemovitostí bydlí či sídlí mimo kraj, kde se nemovitost nachází, bude jeho spis uložen na územním pracovišti podle metodiky zpracované Generálním finančním ředitelstvím a tento klíč k určení místní příslušnosti je zveřejněn v informačním letáku pro poplatníky daně z nemovitostí, které jsou k dispozici na každém obecním či městském úřadě, na každém finančním úřadě, územním pracovišti nebo na internetových stránkách Generálního finančního ředitelství.

     Sloučení stávajících daňových povinností do jednoho spisu je provedeno automaticky z moci úřední. Nedochází-li oproti zdaňovacímu období 2012 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, není nutný žádný úkon ze strany poplatníka.

     POZOR – od 1.1.2013 dochází ke změně bankovních účtů pro úhradu daní.
     http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_16801.html?year=0