Úřední deska – archiv do r. 2013

Toto je archiv úřední desky z původních web. stránek do dubna r. 2013. Dokumenty již nejsou aktuální a jsou svěšené. Aktuální dokumenty na úřední desce naleznete v sekci “úřední deska” na tomto webu.

Zápis a usnesení ZO 7/2012 – odkaz

Zápis a usnesení vyvěšeno 26. 9. 2012 v kategorii: Zastupitelstvo obce > Usnesení a zápisy ZO

Program:

  1. Rozpočtové opatření Č. 3 za rok 2012.
  2. Přístup k přečerpávací stanici na Vinici.
  3. Místní komunikace na Vinici.
  4. Smlouva s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Žleby.
  5. Různé.

   Vyvěšeno: 3.10.2012                                            Sejmuto: 18.10.2012

   Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
   Share on Facebook
   Facebook
   Share on Google+
   Google+
   Tweet about this on Twitter
   Twitter
   Share on LinkedIn
   Linkedin
   Pin on Pinterest
   Pinterest
   Share on VK
   VK
   Share on Whatsapp
   Whatsapp
   Share on Reddit
   Reddit
   Digg this
   Digg
   Email this to someone
   email
   Print this page
   Print

   Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

   Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písmo g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstraněni a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distnbuce, a.s.

   ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGATAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.

   wwww.cezdistribuce.cz

   Vyvěšeno: 26.09.2012                                               Svěšeno: 15.11.2012

   Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
   Share on Facebook
   Facebook
   Share on Google+
   Google+
   Tweet about this on Twitter
   Twitter
   Share on LinkedIn
   Linkedin
   Pin on Pinterest
   Pinterest
   Share on VK
   VK
   Share on Whatsapp
   Whatsapp
   Share on Reddit
   Reddit
   Digg this
   Digg
   Email this to someone
   email
   Print this page
   Print

   Oznámení o době a místě konání voleb

   Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:

   • v pátek dne 12. října 2012 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
   • v sobotu dne 13. října 2012 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

   Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadě, Vinaře čp.44.

   Vyvěšeno: 26.09.2012                                               Svěšeno: 13.10.2012

   Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
   Share on Facebook
   Facebook
   Share on Google+
   Google+
   Tweet about this on Twitter
   Twitter
   Share on LinkedIn
   Linkedin
   Pin on Pinterest
   Pinterest
   Share on VK
   VK
   Share on Whatsapp
   Whatsapp
   Share on Reddit
   Reddit
   Digg this
   Digg
   Email this to someone
   email
   Print this page
   Print

   Výběrové řízení SKH/040/2012 na zjištění zájemce o koupi nemovitosti.

   Prodávaný majetek
   Pozemek p.č. 795, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 255 m2, zapsaný na LV č. 60000 pro k.ú. Vinaře, obec Vinaře, vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora.
   Nabídky budou přijímány od 24.9.2012 do úterý 23.10. 2012, do 15:00 hod. včetně.

   Vyvěšeno: 14.9.2012                                            Svěšeno: 23.10.2012

   Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
   Share on Facebook
   Facebook
   Share on Google+
   Google+
   Tweet about this on Twitter
   Twitter
   Share on LinkedIn
   Linkedin
   Pin on Pinterest
   Pinterest
   Share on VK
   VK
   Share on Whatsapp
   Whatsapp
   Share on Reddit
   Reddit
   Digg this
   Digg
   Email this to someone
   email
   Print this page
   Print

   UPOZORNĚNÍ AVE na změnu svozového dne ve Vinařích a na Vinici

   Vážení občané, dovolujeme si Vám tímto oznámit změnu svozového dne z úterý na PÁTEK. Společnost AVE Hejdof provádí tuto změnu z důvodu optimalizace svozových tras.

   Svoz komunálního odpadu proběhne naposledy v úterý 25.9. nově pak v pátek (lichý týden) 12.10. A od tohoto dne bude platit nový svozový den a to PÁTEK.

   Při přechodu na nový svozový plán budou tedy posádky v těchto obcích brát při prvním svozu pytle bez loga AVE.

   Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
   Share on Facebook
   Facebook
   Share on Google+
   Google+
   Tweet about this on Twitter
   Twitter
   Share on LinkedIn
   Linkedin
   Pin on Pinterest
   Pinterest
   Share on VK
   VK
   Share on Whatsapp
   Whatsapp
   Share on Reddit
   Reddit
   Digg this
   Digg
   Email this to someone
   email
   Print this page
   Print

   Informace pro občany – lékařka Kneřová NEORDINUJE

   Praktická lékařka MUDr. Jana Kneřová oznamuje, že ve dnech 17.9. – 7.10. 2012 NEORDINUJE.
   Zastupuje MUDr. Kamila Vančurová v Žehušicích (Tel. 327 399 338).

   Ordinační doba Žehušice:

   • Pondělí: 7:30 – 12:30     Úterý: 10:30 – 14:00     Středa: 7:30 – 13:00     Čtvrtek: 12:30 – 18:00     Pátek: 7:30 – 13:00
   Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
   Share on Facebook
   Facebook
   Share on Google+
   Google+
   Tweet about this on Twitter
   Twitter
   Share on LinkedIn
   Linkedin
   Pin on Pinterest
   Pinterest
   Share on VK
   VK
   Share on Whatsapp
   Whatsapp
   Share on Reddit
   Reddit
   Digg this
   Digg
   Email this to someone
   email
   Print this page
   Print

   Zápis a usnesení ZO 6/2012 – odkaz

   Zápis a usnesení vyvěšeno 29. 8. 2012 v kategorii: Zastupitelstvo obce > Usnesení a zápisy ZO

   Program:

    1. Neinvestiční náklady pro Základní a Mateřskou školu v Bílém Podolí pro rok 2011/2012.
    2. Rozpočtové opatření č. 2 za rok 2012.
    3. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene (Vinaře, Šmolcov – trafo) č. IR – 12 – 6003185/VB01 – výměna odb. VN 22 kV včetně TS KH 0091
    4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE 12 – 6003185/VB10, Vinaře, Šmolcov – VN 22 kV (kabel)
    5. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV – 12 – 6009103/VB 1, Vinaře Šmolcov – knn (kabel)
    6. Rekonstrukce sociálního zařízení na OÚ a připojení OÚ na kanalizaci a vodovod.
    7. Smlouva s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Žleby.
    8. Změna úředních hodin.
    9. Aktualizace seznamu připojovaných objektů ke splaškové kanalizaci v návaznosti na Nařízení Obce Vinaře č. 1/2010 (stanovení termínu připojení kanalizačních přípojek).
    10. Zajištění provozuschopnosti přečerpávacích zařízení a čistírny odpadních vod (ČOV).
    11. Zrušení účtu u Komerční banky.
    12. Oprava místních komunikací na Vinici a ve Vinařích.
    13. Dětský den.
    14. Odměna starostovi.
    15. Různé.

     Vyvěšeno: 05.9.2012                                            Svěšeno: 30.9.2012

     Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
     Share on Facebook
     Facebook
     Share on Google+
     Google+
     Tweet about this on Twitter
     Twitter
     Share on LinkedIn
     Linkedin
     Pin on Pinterest
     Pinterest
     Share on VK
     VK
     Share on Whatsapp
     Whatsapp
     Share on Reddit
     Reddit
     Digg this
     Digg
     Email this to someone
     email
     Print this page
     Print

     Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje

     Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci “Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje”.

     Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zasíláme oznámení koncepce “Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje“ (dále též jen “oznámení koncepce”) zpracované podle přílohy č. 7 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

     Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí neprodleně o zveřejnění informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možné do oznámení koncepce nahlížet na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlase, zpráva ČTK apod.) současně s upozorněním, že každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce kraje. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů, ale doporučujeme prodloužit lhůtu pro zveřejnění o dalších 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace. Vyrozumění je možno zaslat elektronicky na emailovou adresu: jan.hejhal@mzp.cz.

     Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu § 10c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání písemného vyjádření k oznámení koncepce Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, a to nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění oznámení koncepce podle § 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Současně
     žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení:

     1. Na které aspekty zpracovávané a posuzované koncepce, složky životního prostředí  a jejich parametry, vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit.
     2. Zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce, lišící se svými vlivy na životní prostředí, které by měly být předmětem vyhodnocení a posouzení.

     Do oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php pod kódem koncepce MZP140K.

     Pozn.: Tento dopis v písemné podobě obdrží dotčený kraj, dotčené obce s rozšířenou působností a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce obdrží tento dopis prostřednictvím emailu.

     Oznámení koncepce na CD obdrží dotčený kraj, dotčené obce s rozšířenou působností a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce se mohou s oznámením koncepce seznámit prostřednictvím internetu nebo v prostorách obce s rozšířenou působností.

     Pro dotčené odbory MŽP je oznámení koncepce k dispozici na MŽP, odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, kancelář č. 715, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

     Ing. Jaroslava HONOVÁ, v. r. ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

     Vyvěšeno: 27.8.2012                                                             Svěšeno : 26.9.2012

     Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
     Share on Facebook
     Facebook
     Share on Google+
     Google+
     Tweet about this on Twitter
     Twitter
     Share on LinkedIn
     Linkedin
     Pin on Pinterest
     Pinterest
     Share on VK
     VK
     Share on Whatsapp
     Whatsapp
     Share on Reddit
     Reddit
     Digg this
     Digg
     Email this to someone
     email
     Print this page
     Print

     Sazba poplatku dle zákona č.174/2012 Sb.

     (5) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.“.

     2. Za § 11 se vkládá § 12, který zní:
     § 12

     (1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

     (2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.“.

     Čl. II
     Přechodné ustanovení
     Poplatkové povinnosti za kalendářní rok 2012 a za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.

     Čl. III
     Účinnost
     Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.

     Němcová v. r.
     Klaus v. r.
     Nečas v. r.


     Do rozhodnutí Zastupitelstva obce platí současná  “Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.”

     Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
     Share on Facebook
     Facebook
     Share on Google+
     Google+
     Tweet about this on Twitter
     Twitter
     Share on LinkedIn
     Linkedin
     Pin on Pinterest
     Pinterest
     Share on VK
     VK
     Share on Whatsapp
     Whatsapp
     Share on Reddit
     Reddit
     Digg this
     Digg
     Email this to someone
     email
     Print this page
     Print