Úřední deska – archiv do r. 2013

Toto je archiv úřední desky z původních web. stránek do dubna r. 2013. Dokumenty již nejsou aktuální a jsou svěšené. Aktuální dokumenty na úřední desce naleznete v sekci “úřední deska” na tomto webu.

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.6/2012

Zasedání zastupitelstva obce Vinaře se koná dne 29.8.2012 od 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu.

Návrh programu:

  1. Neinvestiční náklady pro Základní a Mateřskou školu v Bílém Podolí.
  2. Rozpočtové opatření č. 2 za rok 2012.
  3. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene (Vinaře, Šmolcov – trafo) č. IR-12-6003185/VB01 – výměna odb. VN 22 kV včetně TS KH 0091
  4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE 12-6003185/VB10, Vinaře, Šmolcov – VN 22 kV (kabel)
  5. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6009103/VB 1, Vinaře Šmolcov – knn (kabel)
  6. Rekonstrukce sociálního zařízení na OÚ a připojení OÚ na kanalizaci a vodovod.
  7. Smlouva s Dobrovolnými hasiči Žleby.
  8. Změna úředních hodin.
  9. Aktualizace seznamu připojovaných objektů ke splaškové kanalizaci v návaznosti na Nařízení Obce Vinaře č.1/2010 (stanovení termínu připojení kanalizačních přípojek) – neuzavřené smlouvy občanů s VHS Benešov s.r.o., nesprávné údaje v uzavřených smlouvách (nižší počet obyvatel v některých domech než je skutečnost…).
  10. Zajištění provozuschopnosti přečerpávacích zařízení a čistírny odpadních vod (ČOV) – přeložení příjezdového mostku, problematika vypouštění tuhých a jiných nevhodných odpadů do splaškové kanalizace a nedovolený svod povrchové vody a přečerpávání nebo připojení septiků případně žump do kanalizačního řádu.
  11. Zrušení účtu u Komerční banky.
  12. Oprava místních komunikací na Vinici a ve Vinařích.
  13. Dětský den.
  14. Různé.

   Ing. Josef Čížek, starosta

   Vyvěšeno: 22.8.2012                                                             Svěšeno : 29.8.2012

   Vypouštění odpadních vod do kanalizace

   Co nepatří do kanalizace.

   První zásadou je, že kanalizační síť je projektována a stavěna tak, aby odváděla odpadní vody, nikoliv odpady – ať již pevné nebo tekuté. Kvalitu odpadní vody, které je možné vypouštět do kanalizace, určuje vždy příslušný kanalizační řád (KŘ).
   KŘ současně specifikuje látky, které do kanalizace nepatří. Jedná se zejména o:

   • biologický odpad  jako zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
   • odpady z kuchyňských drtičů (jejich instalace s odpadem rozdrceného materiálu do kanalizační sítě je nepřípustná)
   • tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností)
   • chemikálie a další nebezpečné látky
   • staré barvy, ředidla, lepidla
   • kyseliny, hydroxidy, detergenty
   • mazadla, oleje a další ropné látky
   • zbytky čistících prostředků
   • domácí a zahradní chemie
   • radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
   • stavební hmoty
   • léky

   O výše uvedených látkách pojednává §39 zákona 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon).
   Výše popsané způsoby likvidace zakázaných látek způsobují závažné problémy při procesu čištění odpadních vod na ČOV Vinaře.

   2012kanalizace09 2012kanalizace08 2012kanalizace11 2012kanalizace10 2012kanalizace15


   Právní normy

   • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů

   celý článek …

   Osvědčení o úspoře emisí (díky systému tříděného sběru a recyklace) 2011

   Osvědčení o úspoře emisí k nahlédnutí ZDE

   Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, Obec Vinaře ve  spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení “uhlíkové stopy”.

   Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje:

   • Emise CO2 ekv. 6,710 tun
   • Úspora energie: 161 231 MJ

   Odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

   Odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

   Informace pro občany
   Ve čtvrtek dne 19.7.2012 budou v naší obci přistaveny kontejnery na objemný odpad.

   Ve Vinařích budou přistaveny dva kontejnery před Obecním úřadem a na Vinici bude přistaven jeden kontejner u “Hospůdky”. Naplněné kontejnery budou odvezeny v pátek dne 20.7.2012

   objemný odpadZa objemný je považován odpad, který se nevejde do běžné popelnice, tedy např. starý nábytek, linolea, koberce, umyvadla, toalety, drobný stavební odpad a pod.

   Do objemného odpadu nepatří pneumatiky a proto je do kontejnerů nevhazujte.

   Ve stejném termínu bude možno vedle kontejnerů odkládat také nebezpečný odpad, který bude pracovníky AVE naložen a odvezen rovněž v pátek dne 20. 7. 2012.
   Pro nebezpečný odpad tedy nebude přistaven zvláštní kontejner. Do nebezpečného odpadu patří např. léky, zářivky, výbojky, akumulátory, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné, televizory, PC monitory, vysavače, ledničky a mrazničky. Ledničky a mrazničky je třeba odevzdat kompletní.

   Do nebezpečného odpadu nepatří pneumatiky a proto je vedle kontejnerů neumisťujte.

   Věříme, že budeme všichni uvedená pravidla dodržovat a nebudeme odvoz pracovníkům AVE ztěžovat a nebudeme také zbytečně zatěžovat rozpočet obce; jestliže bude v kontejnerech pro objemný odpad nalezen třeba jen jeden předmět nebezpečného odpadu, bude celý kontejner považován jako by byl zcela zaplněn nebezpečným odpadem a tak bude také Obecnímu úřadu jeho odvoz fakturován – bude nákladnější.

   Jak správně třídit odpad v obci ?
   Celý článek naleznete ZDE.

   Ve Vinařích dne 30. 6. 2012
   Zastupitelstvo obce

   Vyvěšeno: 30.6.2012                                              Svěšeno: 20. 7. 2012

   Výběrové řízení SKH/019/2012 na zjištění zájemce o koupi nemovitosti.

   Prodávaný majetek
   Pozemek p.č. 795, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 255 m2, zapsaný na LV č. 60000 pro k.ú. Vinaře, obec Vinaře, vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora.
   Nabídky budou přijímány od 11.6.2012 do úterý 10. 7. 2012, do 15,00 hod. včetně.

   Vyvěšeno: 30.5.2012                                            Svěšeno: 10.7.2012

   OZNÁMENÍ Katastrálního úřadu o obnově katastrálního operátu do digitální podoby

   Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen .vlastnlci”) se upozorňují na tato ustanovení katastrálního zákona:


   3) Katastrální úřad vyloží na dobu nejméně 10 pracovních dnů nový obnovený katastrální operát v obci k veřejnému nahlédnutí (§ 16 odst. 1 katastrálního zákona).
   4) Obec způsobem v místě obvyklým oznámí termín a dobu vyložení obnoveného katastrálního operátu nejméně 30 dnů před jeho vyložením.

   Vyvěšeno: 30.5.2012                                            Svěšeno: 11.6.2012

   Zápis a usnesení ZO 4/2012 – odkaz

   Zápis a usnesení vyvěšeno 23. 5. 2012 v kategorii: Zastupitelstvo obce > Usnesení a zápisy ZO

   Program:

    1. Rozpočtové opatření č. 1.
    2. Závěrečný účet za rok 2011.
    3. Skartační návrh pro Státní okresní archiv Kutná Hora.
    4. Zápis do kroniky za rok 2011.
    5. Odvolání Vlastimila Harta z kulturní komise a jmenování nového člena.
    6. Různé.

     Vyvěšeno: 23.5.2012                                            Svěšeno: 7.6.2012

     Cvičení …zabezpečení protipovodňových hrází na řece Doubrava.

     Dobrý den přátelé, obracím se na Vás s nabídkou účasti na cvičení (jako pozorovatel)
     k opatřením vyplývajících ze zabezpečení protipovodňových hrází na řece Doubrava..

     Cvičení proběhne dne 26. května 2012 od 09:00 hodin v místní části Vrdy – Lázně a cvičící jednotkou bude JPO III Vrdy.

     Jedná se o praktické procvičení způsobů manipulace a samotné instalace protipovodňových vaků na reálném a předem vytipovaném stanovišti. Jde vůbec o první cvičení tohoto typu na území naší obce. Sraz účastníků a pozorovatelů cvičení je u Požární zbrojnice SDH Vrdy, Smetanovo náměstí 28 (pod budovou Obecního úřadu) nejpozději do 08:45 hodin. Na Vaši účast se těšíme.

     PS: Z výše uvedeného důvodu bude na nezbytnou dobu (od 09:00 hodin do 12:00 hodin) uzavřena silnice mezi obcemi Vrdy (místní část Lázně) a Vinice (křižovatka nad rybníkem). Doprava bude řízena příslušníky SDH Vrdy.

     Prosím o zveřejnění této informace ve Vaší působnosti.
     S pozdravem Ing. Miloš Mlynka, místostarosta obce Vrdy.