Úřední deska – archiv do r. 2013

Toto je archiv úřední desky z původních web. stránek do dubna r. 2013. Dokumenty již nejsou aktuální a jsou svěšené. Aktuální dokumenty na úřední desce naleznete v sekci “úřední deska” na tomto webu.

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.6/2012

Zasedání zastupitelstva obce Vinaře se koná dne 29.8.2012 od 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu.

Návrh programu:

  1. Neinvestiční náklady pro Základní a Mateřskou školu v Bílém Podolí.
  2. Rozpočtové opatření č. 2 za rok 2012.
  3. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene (Vinaře, Šmolcov – trafo) č. IR-12-6003185/VB01 – výměna odb. VN 22 kV včetně TS KH 0091
  4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE 12-6003185/VB10, Vinaře, Šmolcov – VN 22 kV (kabel)
  5. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6009103/VB 1, Vinaře Šmolcov – knn (kabel)
  6. Rekonstrukce sociálního zařízení na OÚ a připojení OÚ na kanalizaci a vodovod.
  7. Smlouva s Dobrovolnými hasiči Žleby.
  8. Změna úředních hodin.
  9. Aktualizace seznamu připojovaných objektů ke splaškové kanalizaci v návaznosti na Nařízení Obce Vinaře č.1/2010 (stanovení termínu připojení kanalizačních přípojek) – neuzavřené smlouvy občanů s VHS Benešov s.r.o., nesprávné údaje v uzavřených smlouvách (nižší počet obyvatel v některých domech než je skutečnost…).
  10. Zajištění provozuschopnosti přečerpávacích zařízení a čistírny odpadních vod (ČOV) – přeložení příjezdového mostku, problematika vypouštění tuhých a jiných nevhodných odpadů do splaškové kanalizace a nedovolený svod povrchové vody a přečerpávání nebo připojení septiků případně žump do kanalizačního řádu.
  11. Zrušení účtu u Komerční banky.
  12. Oprava místních komunikací na Vinici a ve Vinařích.
  13. Dětský den.
  14. Různé.

   Ing. Josef Čížek, starosta

   Vyvěšeno: 22.8.2012                                                             Svěšeno : 29.8.2012

   Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
   Share on Facebook
   Facebook
   Share on Google+
   Google+
   Tweet about this on Twitter
   Twitter
   Share on LinkedIn
   Linkedin
   Pin on Pinterest
   Pinterest
   Share on VK
   VK
   Share on Reddit
   Reddit
   Digg this
   Digg
   Email this to someone
   email
   Print this page
   Print

   Vypouštění odpadních vod do kanalizace

   Co nepatří do kanalizace.

   První zásadou je, že kanalizační síť je projektována a stavěna tak, aby odváděla odpadní vody, nikoliv odpady – ať již pevné nebo tekuté. Kvalitu odpadní vody, které je možné vypouštět do kanalizace, určuje vždy příslušný kanalizační řád (KŘ).
   KŘ současně specifikuje látky, které do kanalizace nepatří. Jedná se zejména o:

   • biologický odpad  jako zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
   • odpady z kuchyňských drtičů (jejich instalace s odpadem rozdrceného materiálu do kanalizační sítě je nepřípustná)
   • tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností)
   • chemikálie a další nebezpečné látky
   • staré barvy, ředidla, lepidla
   • kyseliny, hydroxidy, detergenty
   • mazadla, oleje a další ropné látky
   • zbytky čistících prostředků
   • domácí a zahradní chemie
   • radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
   • stavební hmoty
   • léky

   O výše uvedených látkách pojednává §39 zákona 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon).
   Výše popsané způsoby likvidace zakázaných látek způsobují závažné problémy při procesu čištění odpadních vod na ČOV Vinaře.

   2012kanalizace09 2012kanalizace08 2012kanalizace11 2012kanalizace10 2012kanalizace15


   Právní normy

   • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů

   celý článek …

   Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
   Share on Facebook
   Facebook
   Share on Google+
   Google+
   Tweet about this on Twitter
   Twitter
   Share on LinkedIn
   Linkedin
   Pin on Pinterest
   Pinterest
   Share on VK
   VK
   Share on Reddit
   Reddit
   Digg this
   Digg
   Email this to someone
   email
   Print this page
   Print

   Osvědčení o úspoře emisí (díky systému tříděného sběru a recyklace) 2011

   Osvědčení o úspoře emisí k nahlédnutí ZDE

   Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, Obec Vinaře ve  spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení “uhlíkové stopy”.

   Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje:

   • Emise CO2 ekv. 6,710 tun
   • Úspora energie: 161 231 MJ
   Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
   Share on Facebook
   Facebook
   Share on Google+
   Google+
   Tweet about this on Twitter
   Twitter
   Share on LinkedIn
   Linkedin
   Pin on Pinterest
   Pinterest
   Share on VK
   VK
   Share on Reddit
   Reddit
   Digg this
   Digg
   Email this to someone
   email
   Print this page
   Print

   Odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

   Odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

   Informace pro občany
   Ve čtvrtek dne 19.7.2012 budou v naší obci přistaveny kontejnery na objemný odpad.

   Ve Vinařích budou přistaveny dva kontejnery před Obecním úřadem a na Vinici bude přistaven jeden kontejner u “Hospůdky”. Naplněné kontejnery budou odvezeny v pátek dne 20.7.2012

   objemný odpadZa objemný je považován odpad, který se nevejde do běžné popelnice, tedy např. starý nábytek, linolea, koberce, umyvadla, toalety, drobný stavební odpad a pod.

   Do objemného odpadu nepatří pneumatiky a proto je do kontejnerů nevhazujte.

   Ve stejném termínu bude možno vedle kontejnerů odkládat také nebezpečný odpad, který bude pracovníky AVE naložen a odvezen rovněž v pátek dne 20. 7. 2012.
   Pro nebezpečný odpad tedy nebude přistaven zvláštní kontejner. Do nebezpečného odpadu patří např. léky, zářivky, výbojky, akumulátory, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné, televizory, PC monitory, vysavače, ledničky a mrazničky. Ledničky a mrazničky je třeba odevzdat kompletní.

   Do nebezpečného odpadu nepatří pneumatiky a proto je vedle kontejnerů neumisťujte.

   Věříme, že budeme všichni uvedená pravidla dodržovat a nebudeme odvoz pracovníkům AVE ztěžovat a nebudeme také zbytečně zatěžovat rozpočet obce; jestliže bude v kontejnerech pro objemný odpad nalezen třeba jen jeden předmět nebezpečného odpadu, bude celý kontejner považován jako by byl zcela zaplněn nebezpečným odpadem a tak bude také Obecnímu úřadu jeho odvoz fakturován – bude nákladnější.

   Jak správně třídit odpad v obci ?
   Celý článek naleznete ZDE.

   Ve Vinařích dne 30. 6. 2012
   Zastupitelstvo obce

   Vyvěšeno: 30.6.2012                                              Svěšeno: 20. 7. 2012

   Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
   Share on Facebook
   Facebook
   Share on Google+
   Google+
   Tweet about this on Twitter
   Twitter
   Share on LinkedIn
   Linkedin
   Pin on Pinterest
   Pinterest
   Share on VK
   VK
   Share on Reddit
   Reddit
   Digg this
   Digg
   Email this to someone
   email
   Print this page
   Print

   Zápis a usnesení ZO 5/2012 – odkaz

   Zápis a usnesení vyvěšeno 20. 6. 2012 v kategorii: Zastupitelstvo obce > Usnesení a zápisy ZO

   Program:

   1. Závěrečný účet za rok 2011.
   2. Zpráva kontrolního výboru.
   3. Zpráva finančního výboru.
   4. Různé.

   Vyvěšeno: 28.6.2012                                            Svěšeno: 13.7.2012

   Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
   Share on Facebook
   Facebook
   Share on Google+
   Google+
   Tweet about this on Twitter
   Twitter
   Share on LinkedIn
   Linkedin
   Pin on Pinterest
   Pinterest
   Share on VK
   VK
   Share on Reddit
   Reddit
   Digg this
   Digg
   Email this to someone
   email
   Print this page
   Print

   Výběrové řízení SKH/019/2012 na zjištění zájemce o koupi nemovitosti.

   Prodávaný majetek
   Pozemek p.č. 795, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 255 m2, zapsaný na LV č. 60000 pro k.ú. Vinaře, obec Vinaře, vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora.
   Nabídky budou přijímány od 11.6.2012 do úterý 10. 7. 2012, do 15,00 hod. včetně.

   Vyvěšeno: 30.5.2012                                            Svěšeno: 10.7.2012

   Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
   Share on Facebook
   Facebook
   Share on Google+
   Google+
   Tweet about this on Twitter
   Twitter
   Share on LinkedIn
   Linkedin
   Pin on Pinterest
   Pinterest
   Share on VK
   VK
   Share on Reddit
   Reddit
   Digg this
   Digg
   Email this to someone
   email
   Print this page
   Print

   OZNÁMENÍ Katastrálního úřadu o obnově katastrálního operátu do digitální podoby

   Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen .vlastnlci”) se upozorňují na tato ustanovení katastrálního zákona:


   3) Katastrální úřad vyloží na dobu nejméně 10 pracovních dnů nový obnovený katastrální operát v obci k veřejnému nahlédnutí (§ 16 odst. 1 katastrálního zákona).
   4) Obec způsobem v místě obvyklým oznámí termín a dobu vyložení obnoveného katastrálního operátu nejméně 30 dnů před jeho vyložením.

   Vyvěšeno: 30.5.2012                                            Svěšeno: 11.6.2012

   Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
   Share on Facebook
   Facebook
   Share on Google+
   Google+
   Tweet about this on Twitter
   Twitter
   Share on LinkedIn
   Linkedin
   Pin on Pinterest
   Pinterest
   Share on VK
   VK
   Share on Reddit
   Reddit
   Digg this
   Digg
   Email this to someone
   email
   Print this page
   Print

   Zápis a usnesení ZO 4/2012 – odkaz

   Zápis a usnesení vyvěšeno 23. 5. 2012 v kategorii: Zastupitelstvo obce > Usnesení a zápisy ZO

   Program:

    1. Rozpočtové opatření č. 1.
    2. Závěrečný účet za rok 2011.
    3. Skartační návrh pro Státní okresní archiv Kutná Hora.
    4. Zápis do kroniky za rok 2011.
    5. Odvolání Vlastimila Harta z kulturní komise a jmenování nového člena.
    6. Různé.

     Vyvěšeno: 23.5.2012                                            Svěšeno: 7.6.2012

     Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
     Share on Facebook
     Facebook
     Share on Google+
     Google+
     Tweet about this on Twitter
     Twitter
     Share on LinkedIn
     Linkedin
     Pin on Pinterest
     Pinterest
     Share on VK
     VK
     Share on Reddit
     Reddit
     Digg this
     Digg
     Email this to someone
     email
     Print this page
     Print

     Cvičení …zabezpečení protipovodňových hrází na řece Doubrava.

     Dobrý den přátelé, obracím se na Vás s nabídkou účasti na cvičení (jako pozorovatel)
     k opatřením vyplývajících ze zabezpečení protipovodňových hrází na řece Doubrava..

     Cvičení proběhne dne 26. května 2012 od 09:00 hodin v místní části Vrdy – Lázně a cvičící jednotkou bude JPO III Vrdy.

     Jedná se o praktické procvičení způsobů manipulace a samotné instalace protipovodňových vaků na reálném a předem vytipovaném stanovišti. Jde vůbec o první cvičení tohoto typu na území naší obce. Sraz účastníků a pozorovatelů cvičení je u Požární zbrojnice SDH Vrdy, Smetanovo náměstí 28 (pod budovou Obecního úřadu) nejpozději do 08:45 hodin. Na Vaši účast se těšíme.

     PS: Z výše uvedeného důvodu bude na nezbytnou dobu (od 09:00 hodin do 12:00 hodin) uzavřena silnice mezi obcemi Vrdy (místní část Lázně) a Vinice (křižovatka nad rybníkem). Doprava bude řízena příslušníky SDH Vrdy.

     Prosím o zveřejnění této informace ve Vaší působnosti.
     S pozdravem Ing. Miloš Mlynka, místostarosta obce Vrdy.

     Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
     Share on Facebook
     Facebook
     Share on Google+
     Google+
     Tweet about this on Twitter
     Twitter
     Share on LinkedIn
     Linkedin
     Pin on Pinterest
     Pinterest
     Share on VK
     VK
     Share on Reddit
     Reddit
     Digg this
     Digg
     Email this to someone
     email
     Print this page
     Print