Pravidla a směrnice

Činnost kontrolního a finančního výboru zastupitelstva obce Vinaře

Zastupitelstvo obce Vinaře se usneslo na svém zasedání dne 14.6.2017, ve smyslu ustanovení § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zřídit finanční a kontrolní výbor zastupitelstva obce.

1. Pravomoc

Kontrolní a finanční výbor zastupitelstva obce plní své úkoly uvedené v ustanovení § 119, odst. 2) a 3) zákona.

celý článek …

Jednací řád zastupitelstva obce Vinaře

Článek I
Úvodní ustanovení

Jednací řád zastupitelstva obce Vinaře upravuje přípravu a průběh zasedání, přijímání usnesení a zabezpečování plnění usnesení.

Článek II
Základní ustanovení

1. Zastupitelstvo jako nejvyšší orgán samosprávy obce rozhoduje o všech záležitostech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti jen stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon.
2. Vykonává činnost vymezenou v ustanovení § 84 a 85 zákona o obcích, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 si může vyhradit další pravomoci. K vyhrazení dalších pravomocí přijme zastupitelstvo samostatné usnesení tak, aby bylo zřejmé, od kterého data si další pravomoci vyhradilo.
3. Zastupitelstvo má 7 členů zvolených ve volbách do zastupitelstva obce.
4. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a konají se v územním obvodu obce.
5. Každý občan obce, který dosáhl 18 let věku, a fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území města nemovitost má právo:
– vyjadřovat na zasedání zastupitelstva své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s tímto jednacím řádem. Způsob výkonu tohoto oprávnění je upraven v čl. V odst. 8 jednacího řádu;
– vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, výborů zastupitelstva a komisí obce a pořizovat si z nich výpisy;
– požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti zastupitelstvem obce;
– je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů;
– podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. Podání orgány obce vyřizují bezodkladně, nejdéle do 60 dnů.
6. Zastupitelstvo se schází zpravidla jedenkrát za kalendářní měsíc a musí se konat v územním obvodu obce. Časový plán a obsah činnosti stanoví zastupitelstvo.
7. Mimořádné zasedání může být svoláno k projednání mimořádných nebo závažných úkolů, které nesnesou odkladu.
8. Mimořádné zasedání zastupitelstva musí být svoláno, požádá-li o to jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje. Zasedání se v tomto případě koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena.
9. Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu jednání zastupitelstva. Informaci vyvěsí na úřední desce alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva. Uvedenou informaci zveřejní také způsobem v místě obvyklým.

celý článek …

Pravidla OU pro povolování kácení dřevin.

Problematika ochrany dřevin a povolování kácení má svoje pravidla podle platné legislativy.

Kácení dřevin lze chápat jako odstranění dřeviny odříznutím její nadzemní části, které znemožní její další růst. Za kácení se nepovažuje ořez korun stromu nebo keřových porostu. Ovšem nadměrný ořez dřevin může znamenat poškozování a ničení dřevin, což je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. Za nedovolený zásah hrozí postih (pokuta) dle zákona.

celý článek …

Způsob zpracování účetnictví

Směrnice obce – způsob zpracování účetnictví.

  1. 0bec Vinaře sídlo obecního úřadu: Vinaře 44 286 01 Čáslav
  2. Směrnici zpracoval: Lenka Hypešová, hospodářka obce
  3. Starosta obce: Ing. Josef Čížek
  4. Směrnice byla schválena zastupitelstvem obce, zápis č.10/2011
  5. Účinnost směrnice od 1.1.2012
  6. Tato směrnice se vztahuje na starostu obce, místostarostu, pracovníky na vedlejší pracovní poměr, pracovníky pracující příležitostně
  7. Pracovní odpovědnost za dodržování směrnice: starosta obce, hospodářka

celý článek …