Usnesení ZO

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce považuje Ministerstvo vnitra za veřejnou listinou dokládající průběh zasedání. Zápis musí být v souladu s § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí, a to již po 10 dnech (tj. 11 den) od skončení zasedání zastupitelstva obce.

Zápis a usnesení ZO č. 4/2015

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 24.6.2015 od 19:00 hodin

Program:

 1. Závěrečný účet za rok 2014
 2. Účetní uzávěrka za rok 2014
 3. Mikroregion Čáslavsko – registrace vstup
 4. Územní plán obce – změna č.1
 5. Vytyčení původních polních cest v k.ú. Vinaře
 6. III. etapa opravy hřbitovní zdi
 7. Oprava textu usnesení
 8. Zrušení usnesení 1/2011-3
 9. Zrušení usnesení 1/2012-3
 10. Zrušení usnesení 3/2012-1
 11. Zrušení usnesení 4/2013-7
 12. Zrušení usnesení 5/2014-1

Jan Gerenda, starosta

Vyvěšeno: 30.6.2015                     Sejmuto:

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 3/2015

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 7.5.2015 od 18:00 hodin

Program:

 1. Směrnice č.1/2015 k zadávání zakázek malého rozsahu
 2. Směrnice č.2/2015 o finanční kontrole a vnitřním systému účetní jednotky
 3. Rozpočtové opatření č.1/2015
 4. Pravidla prodeje dřeva z prořezu samovýrobou na pozemcích obce Vinaře
 5. Nákup techniky na sekání trávy
 6. Zpráva inventarizační komise za rok 2014
 7. Seznam zastupitelů určených starostou obce k nařizování a schvalování hospodářských operací
 8. Zajištění nezávislého auditora
 9. Komise pro výběr auditora
 10. Stanovení slevy pro občany za dřevo samovýrobou dle pravidel z body 4.

Jan Gerenda, starosta

Vyvěšeno: 22.5.2015                     Sejmuto:

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 2/2015

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 18.3.2015 od 19:00 hodin

Program:

 1. Výroční zpráva za rok 2014
 2. Zpráva inventarizační komise za rok 2014
 3. Žádosti o palivové dřevo
 4. Nákup mechanických ochran mladých stromů a hnojiva
 5. OZV 1/2015 o provozu systému sběru odpadu
 6. Pronájem kontejnerů na kov
 7. Pronájem kontejnerů na bioodpad
 8. Pronájem kontejnerů na nápojové kartony
 9. Seznam zastupitelů určených starostou obce k nařizování a schvalování hospodářských operací
 10. Žádost o směnu pozemků (Real SKP)
 11. Nákup 
 12. Přeplatek odměn – stanovisko MVČR
 13. Čištění příkopu
 14. Odvodňovací práce

Jan Gerenda, starosta

Vyvěšeno: 30.3.2015                     Sejmuto:

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 1/2015

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 21.1.2015 od 19:00 hodin

Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 5/2014
 2. Lesní stráž
 3. Pravidla obecního úřadu pro povolování kácení dřevin
 4. Veřejně prospěšné práce
 5. Záměr rekonstrukce budovy OÚ a bývalé školy v obci Vinaře
 6. Uzavření smlouvy s firmou zajišťující podporu při získávání dotací z EU
 7. Zpráva o vynaložení finančních prostředků z finančního příspěvku pro SDH Žleby
 8. Žádosti na kácení dřevin v k.ú. Vinaře
 9. Pokračování v obnově lesa 801 Va11 dle schválených lesních hospodářských osnov
 10. Stanovení maximálních limitů a ceny pro samovýrobu palivového dřeva
 11. Stanovení dotace pro občany s trvalým pobytem v obci

Jan Gerenda, starosta

Vyvěšeno: 4.2.2015                     Sejmuto:

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 11/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 29.12.2014 od 19:00 hodin

Program:

 1.  Dodatek č.11 ke smlouvě č.S/100183/05324219/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu
 2. Změna územního plánu
 3. Rozpočet na rok 2015
 4. Spisový řád
 5. Městská nemocnice Čáslav – příspěvek
 6. Kontejnery na použité oděvy, obuv a hračky – společnost REVENGE, a.s.
 7. Neplatiči odpadů
 8. Zpráva kontrolního výboru

Jan Gerenda, starosta

Vyvěšeno: 8.1.2015                     Sejmuto:

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 10/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 11.12.2014 od 19:00 hodin

Program:

 1. Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 2. Obecně závazná vyhláška č.2/2014 o místním poplatku ze psů
 3. Zpráva kontrolního výboru
 4. Zpráva finančního výboru
 5. Pokračování v obnově lesa 801Va11 dle schválených lesních hospodářských osnov
 6. Žádosti na kácení dřevin v k.ú. Vinaře
 7. Schválení plánu inventur za rok 2014
 8. Nákup zařízení dle nabídky
 9. Návrh dodatku č. 6 ke smlouvě č. 651/364/2010 na zajištění dopravní obslužnosti
 10. Uzavření smlouvy pro vedení účetnictví v roce 2015

Jan Gerenda, starosta

Vyvěšeno: 21.12.2014                     Sejmuto:

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 9/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 19.11.2014 od 19:00 hodin

Program:

 1. Žádost o bezúplatný převod pozemku s p.č. 985/2 v k.ú. Vinaře
 2. Schválení faktury za opravu komunikací
 3. Zřízení výborů obce
 4. Oprava komunikací v obci – vícenáklady
 5. Návrh rozpočtu na rok 2015
 6. Žádost o koupi pozemku s p.č. 803 v k.ú. Vinaře
 7. Rozpočtové opatření č. 4/2014
 8. Rozhodnutí o odměnách
 9. Územní plán – navrhované změny
 10. Dětský den 2014

Jan Gerenda, starosta

Vyvěšeno: 27.11.2014                     Sejmuto:

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 8/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 4.11.2014 od 18:00 hodin

Program:

 1. Volba starosty a místostarosty
  a) určení počtu místostarostů
  b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§71 zákona o obcích)
  c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
  d) volba starosty
  e) volba místostarosty
 2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  b) volba předsedy finančního výboru
  c) volba předsedy kontrolního výboru
  d) volba členů finančního výboru
  e) volba členů kontrolního výboru

Jan Gerenda, starosta

Vyvěšeno: 12.11.2014                     Sejmuto:

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 7/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 3.9.2014

Program:

 1. Smlouva o dílo na opravu komunikací
 2. Příspěvek na činnost šipkařského oddílu “Hospůdka na Vinici”
 3. Prodloužení termínu na opravu II.etapy hřbitovní zdi
 4. Rozpočtové opatření č.3/2014
 5. Různé
  1. Zastupování obce ve věci určení náhrady za užívání honebních pozemků Honebního společenstva Vrdy

Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 12.9.2014                     Sejmuto: 29.09.2014

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 6/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 6.8.2014

Program:

 1. Zápis do kroniky za rok 2013
 2. Oprava komunikací v obci
 3. Pravidla prodeje a pronájmu obecních pozemků
 4. Pravidla pro povolování kácení dřevin
 5. Jednání mezi OÚ Vinaře a OÚ Vrdy
 6. Kupní smlouva pozemku s p.č. 78/4 v k.ú. Vinaře
 7. Dětský den
 8. Žádost o povolení výstavby vjezdu na obecním pozemku
 9. Žádost o vytyčení původní cesty od vodárny k č.p. 159
 10. Ukončení spolupráce na obsluze ČOV
 11. Různé
  1. Oprava místních komunikací

Oprava textu zápis č. 5/2014 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 18. června 2014 od 19:00 hodin – Bod 9 – Různé 1.

Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 15.8.2014                     Sejmuto: 1.9.2014

Přílohy: