Usnesení ZO

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce považuje Ministerstvo vnitra za veřejnou listinou dokládající průběh zasedání. Zápis musí být v souladu s § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí, a to již po 10 dnech (tj. 11 den) od skončení zasedání zastupitelstva obce.

Zápis a usnesení ZO č. 11/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 29.12.2014 od 19:00 hodin

Program:

 1.  Dodatek č.11 ke smlouvě č.S/100183/05324219/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu
 2. Změna územního plánu
 3. Rozpočet na rok 2015
 4. Spisový řád
 5. Městská nemocnice Čáslav – příspěvek
 6. Kontejnery na použité oděvy, obuv a hračky – společnost REVENGE, a.s.
 7. Neplatiči odpadů
 8. Zpráva kontrolního výboru

Jan Gerenda, starosta

Vyvěšeno: 8.1.2015                     Sejmuto:

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 10/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 11.12.2014 od 19:00 hodin

Program:

 1. Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 2. Obecně závazná vyhláška č.2/2014 o místním poplatku ze psů
 3. Zpráva kontrolního výboru
 4. Zpráva finančního výboru
 5. Pokračování v obnově lesa 801Va11 dle schválených lesních hospodářských osnov
 6. Žádosti na kácení dřevin v k.ú. Vinaře
 7. Schválení plánu inventur za rok 2014
 8. Nákup zařízení dle nabídky
 9. Návrh dodatku č. 6 ke smlouvě č. 651/364/2010 na zajištění dopravní obslužnosti
 10. Uzavření smlouvy pro vedení účetnictví v roce 2015

Jan Gerenda, starosta

Vyvěšeno: 21.12.2014                     Sejmuto:

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 9/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 19.11.2014 od 19:00 hodin

Program:

 1. Žádost o bezúplatný převod pozemku s p.č. 985/2 v k.ú. Vinaře
 2. Schválení faktury za opravu komunikací
 3. Zřízení výborů obce
 4. Oprava komunikací v obci – vícenáklady
 5. Návrh rozpočtu na rok 2015
 6. Žádost o koupi pozemku s p.č. 803 v k.ú. Vinaře
 7. Rozpočtové opatření č. 4/2014
 8. Rozhodnutí o odměnách
 9. Územní plán – navrhované změny
 10. Dětský den 2014

Jan Gerenda, starosta

Vyvěšeno: 27.11.2014                     Sejmuto:

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 8/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 4.11.2014 od 18:00 hodin

Program:

 1. Volba starosty a místostarosty
  a) určení počtu místostarostů
  b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§71 zákona o obcích)
  c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
  d) volba starosty
  e) volba místostarosty
 2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  b) volba předsedy finančního výboru
  c) volba předsedy kontrolního výboru
  d) volba členů finančního výboru
  e) volba členů kontrolního výboru

Jan Gerenda, starosta

Vyvěšeno: 12.11.2014                     Sejmuto:

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 7/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 3.9.2014

Program:

 1. Smlouva o dílo na opravu komunikací
 2. Příspěvek na činnost šipkařského oddílu „Hospůdka na Vinici“
 3. Prodloužení termínu na opravu II.etapy hřbitovní zdi
 4. Rozpočtové opatření č.3/2014
 5. Různé
  1. Zastupování obce ve věci určení náhrady za užívání honebních pozemků Honebního společenstva Vrdy

Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 12.9.2014                     Sejmuto: 29.09.2014

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 6/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 6.8.2014

Program:

 1. Zápis do kroniky za rok 2013
 2. Oprava komunikací v obci
 3. Pravidla prodeje a pronájmu obecních pozemků
 4. Pravidla pro povolování kácení dřevin
 5. Jednání mezi OÚ Vinaře a OÚ Vrdy
 6. Kupní smlouva pozemku s p.č. 78/4 v k.ú. Vinaře
 7. Dětský den
 8. Žádost o povolení výstavby vjezdu na obecním pozemku
 9. Žádost o vytyčení původní cesty od vodárny k č.p. 159
 10. Ukončení spolupráce na obsluze ČOV
 11. Různé
  1. Oprava místních komunikací

Oprava textu zápis č. 5/2014 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 18. června 2014 od 19:00 hodin – Bod 9 – Různé 1.

Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 15.8.2014                     Sejmuto: 1.9.2014

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 5/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 18.6.2014

Program:

 1. Zmírnění tvrdosti pro TKO za rok 2014
 2. Počet členů ZO do příštího velebního období (2014-2018)
 3. Dodatek ke Smlouvě o dílo na opravu hřbitovní zdi.
 4. Rozpočtové opatření č. 2/2014
 5. Změna územního plánu.
 6. Zalesnění pozemků s p.č. 680, 681, 506 v k.ú.Vinaře
 7. Kupní smlouva na pozemky s p.č. 952/7, 953/1 a 953/6 v k.ú. Vinaře
 8. Žádost Karla Bárty na prodloužení termínu odstranění oplocení
 9. Různé
  1. Otázky a připomínky k OU a ZO od Ing. Josefa Čížka

Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 26.6.2014                     Sejmuto: 11.07.2014

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 4/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 21.5.2014

Program:

 1. Závěrečný účet za rok 2013
 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vinaře za rok 2013
 3. Účetní závěrka za rok 2013
 4. Odkup pozemků s p.č. 952/7, 953/1 a 953/6 v k.ú. Vinaře
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2014
 6. Stanovení ceny stočnéhó – VHS Benešov
 7. Umístění mysliveckých zařízení na obecních pozemcích
 8. Různé
  1. Vinařská Čarodějnice 2014.
  2. Zastupování ve văci prohlášení zalesněných obecních pozemků za les.

Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 30.5.2014                     Sejmuto: 16.06.2014

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 3/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 23.5.2014

Program:

 1. Výroční zpráva za rok 2013
 2. Druhá etapa opravy hřbitovní zdi
 3. Odpisový plán majetku obce pro rok 2014
 4. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku s p.č. 1092 v k.ú. Vinaře
 5. Nová smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů dle NOZ
 6. Vinařská Čarodějnice 2014
 7. Žádost o odprodeji části obecního pozemku s p.č. 1054/1 v k.ú. Vinaře
 8. Zalesnění pozemku s p.č. 627/1 v k.ú. Vinaře
 9. Zalesnění pozemku s p.č. 627/2 v k.ú. Vinaře
 10. Zalesnění pozemku s p.č. 794/90 v k.ú. Vinaře
 11. Smlouva o dílo na 2. etapu opravy hřbitovní zdi
 12. Různé
  1. Zpráva za rok 2013 Sboru dobrovolných hasičů (SDH) obce Žleby.
  2. Zpevnění polní cesty na p.č. 579/11 starou pálenou střešní krytinou.
  3. Během velikonočních svátků uzavřena voda na hřbitově.

Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 2.5.2014                     Sejmuto: 17.05.2014

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 2/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 5.3.2014

Program:

 1. Oprava kanalizace pro svod dešťové vody v obci
 2. Žádosti  na kácení dřevin v k.ú. Vinaře
 3. Výsadba okrasné zeleně na hřbitově
 4. Servis dmychadla na ČOV
 5. Údržba zeleně v obci
 6. Obecně prospěšné práce v obci
 7. Návrh na změnu Územního plánu obce Vinaře
 8. Záměr obce – koupě pozemků s p.č. 953/1, 953/2, 953/5 a 953/6 v k.ú. Vinaře
 9. Záměr obce – odprodej částí pozemků s p.č. 78/1 a 78/3 v k.ú. Vinaře
 10. Doplnění textu k zápisu č. 10/2013 (Bod 1)
 11. Různé
  1. Stažení žádostí o kácení dřevin
  2. Pořádání čarodějnice a brigád.
  3. Informace k pronajatým i nepronajatým obecních pozemkům (§ 39 zákona č. 128/2000 Sb)

Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 14.3.2014                             Sejmuto: 31.03.2014

Přílohy: