Usnesení ZO

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce považuje Ministerstvo vnitra za veřejnou listinou dokládající průběh zasedání. Zápis musí být v souladu s § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí, a to již po 10 dnech (tj. 11 den) od skončení zasedání zastupitelstva obce.

Zápis a usnesení ZO č. 2/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 27.2.2013

Program:

 1. Odsouhlasení seznamu zastupitelů určených starostou obce k nařizování a schvalování hospodářských operací
 2. Inventarizační zpráva za rok 2012
 3. Odměna pro starostu
 4. Čarodějnice 2013
 5. Kácení dřevin v obci
 6. Různé

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno: 8.3.2013          Sejmuto: 25.3.2013

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 1/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 23.1.2013

Program:

 1. Změny v složení zastupitelstva
 2. Výroční zpráva 2012
 3. J. Kovanda – žádost o odkoupení části obecního pozemku s p.č. 1054/1 v KÚ Vinaře
 4. P. Kabešová – žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1054/1 v KÚ Vinaře
 5. P. Hoffmanová – žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 77/1 v KÚ Vinaře
 6. Záměr zastupitelstva pokácet některé stromy na obecních pozemcích
 7. Oprava prostoru před místním hřbitovem
 8. Zřízení běžného účtu u ČNB
 9. Stížnost na zanedbání zvěře
 10. Různé
  1. Produktovod

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno: 30.1.2013          Sejmuto: 14.2.2013

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 9/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 19.12.2012

Program:

 1. Dodatek č, 4 ke smlouvě č. 651/364/2010 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě  k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
 2. Dodatek č. 9 ke smlouvě č. s/100183/05324219/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu
 3. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 4. Rozpočtové opatření č. 5 za rok 2012
 5. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů pro ZŠ Vrdy za školní rok 2011/2012
 6. Schválení rozpočtu pro rok 2013
 7. Oprava kanalizačních vpustí ve Vinařích
 8. Vstup do MAS Lípa pro venkov
 9. Oprava usnesení č. 8/2012-3
 10. Schválení plánu inventur pro rok 2012
 11. Zpráva z jednání s VHS Benešov, s.r.o.
 12. Stočné – odsouhlasení směrného čísla pro VHS Benešov, s.r.o.
 13. Rezignace J. Nováka na mandát zastupitele obce Vinaře a funkci předsedy finančního výboru
 14. Různé.
  1. Povolování kácení dřevin.

Jan Gerenda, místostarosta
Vyvěšeno: 27.12.2012                   Sejmuto: 28.1.2013

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 8/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 14.11.2012

Program:

 1. Obecně závazná vyhláška Č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 2. Příspěvek pro Městskou nemocnici Čáslav.
 3. Příspěvek na činnost šipkařského oddílu „Klubovna na Vinici“.
 4. Rozpočtové opatření Č. 4 za rok 2012.
 5. Návrh rozpočtu pro rok 2013.
 6. Návrh rozpočtových výhledů na roky 2014 až 2016.
 7. Zpráva finančního výboru.
 8. Zpráva kontrolního výboru.
 9. ČEZ – nabídka levnější energie.
 10. Myslivecké sdružení Doubrava Vrdy – vyklizení obecních pozemků Č. 258, 305/1, 1075, 1077,1078,1083 a 1089 v KÚ Vinaře (žaloba).
 11. Různé.
  1. Válečné hroby na hřbitově ve Vinařích.
  2. Čekárna na Vinici.

Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 21.11.2012                                            Sejmuto: 6.12.2012

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 7/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 26.9.2012

Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2012.
 2. Přístup k přečerpávací stanici na Vinici.
 3. Místní komunikace na Vinici.
 4. Smlouva s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Žleby.
 5. Různé.
  1. Metodický materiál k novelizaci znění zákona o místních poplatcích.
  2. Příprava voleb do zastupitelstva Středočeského kraje.
  3. Průběh dětského dne.

Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 03.10.2012                           Sejmuto: 18.10.2012

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 6/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 29.8.2012

Program:

 1. Neinvestiční náklady pro Základní a Mateřskou školu v Bílém Podolí pro rok 2011/2012.
 2. Rozpočtové opatření č. 2 za rok 2012.
 3. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene (Vinaře, Šmolcov – trafo) č. IR – 12 – 6003185/VB01 – výměna odb. VN 22 kV včetně TS KH 0091
 4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE 12 – 6003185/VB10, Vinaře, Šmolcov – VN 22 kV (kabel)
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV – 12 – 6009103/VB 1, Vinaře Šmolcov – knn (kabel)
 6. Rekonstrukce sociálního zařízení na OÚ a připojení OÚ na kanalizaci a vodovod.
 7. Smlouva s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Žleby.
 8. Změna úředních hodin.
 9. Aktualizace seznamu připojovaných objektů ke splaškové kanalizaci v návaznosti na Nařízení Obce Vinaře č. 1/2010 (stanovení termínu připojení kanalizačních přípojek).
 10. Zajištění provozuschopnosti přečerpávacích zařízení a čistírny odpadních vod (ČOV).
 11. Zrušení účtu u Komerční banky.
 12. Oprava místních komunikací na Vinici a ve Vinařích.
 13. Dětský den.
 14. Odměna starostovi.
 15. Různé.
  1. Příprava voleb do zastupitelstva Krajského úřadu Středočeského kraje.
  2. Jednorázový úklid chodníku na Vinici

Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 5.9.2012                                            Svěšeno: 30.9.2012

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 5/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 20.6.2012

Program:

 1. Závěrečný účet za rok 2011.
 2. Zpráva kontrolního výboru.
 3. Zpráva finančního výboru.
 4. Různé.
  1. Zapůjčení dvou kontejnerů od firmy EKO-KOM.
  2. Jednání na OU Vrdy s místostarostou Milošem Mlynkou.

Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 28.6.2012                                            Svěšeno: 13.7.2012

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 4/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 16.5.2012

Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 1.
 2. Závěrečný účet za rok 2011.  ( bod vyřezen )
 3. Skartační návrh pro Státní okresní archiv Kutná Hora.
 4. Zápis do kroniky za rok 2011.
 5. Odvolání Vlastimila Harta z kulturní komise a jmenování nového člena.
 6. Různé.
  1. Dar obci 3500 stromků.
  2. Zahájení poptávkového řízení na opravu hřbitovní zdi.

Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 23.5.2012                                            Svěšeno: 7.6.2012

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 3/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 28.3.2012

Program:

 1. Schválení zmírnění tvrdosti poplatků za TKO na rok 2012.
 2. Smlouva o dodávce vody pro Obecní úřad Vinaře.
 3. Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví státu do vlastnictví Obce Vinaře. (par.č. 985/2).
 4.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vinaře za rok 2011.
 5. Rozpočtové opatření č. 6 za rok 2011.
 6. Projednání závěrečného účtu za rok 2010.
 7. Různé
  1. Výzva SOA PRAHA – STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV Kutná Hora o nutné archivaci a skartaci všech dokumentů dle skartačního plánu.

Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno dne: 4.4.2012                      Sejmuto: 19.4.2012

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 2/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 29.2.2012

Program:

 1. OJGAR S.r.o. – zmocnění k podpisu smlouvy o odkoupení části pozemku p.č. 982/2
 2. Pozemkový úřad Kutná Hora – žádost o vydání části parcely PK 660 paní Marii Tomíškové (Vinaře 20), uplatněné ale neřešené v minulosti v rámci restitučního řízení
 3. MěÚ Čáslav – odsouhlasení příspěvku za K. Havelkovou pro základní školu v Čáslavi
 4. Ing. Jan Drbohlav, PhD. – žádost o odkoupení části pozemku p. č. 388/1
 5. Odsouhlasení seznamu zastupitelů určených pro nařizování a schvalování hospodářských operací
 6. Zpráva kontrolního výboru
 7. Zpráva finančního výboru
 8. Inventarizační zpráva
 9. Dopravní obslužnost
 10. Výroční zpráva 2011
 11. Kácení stromů
 12. Různé
  1. Nevhodné připojení některých domovních přípojek na splaškovou kanalizaci.

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno dne: 9.3.2012                      Sejmuto: 24.3.2012

Přílohy: