Usnesení ZO

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce považuje Ministerstvo vnitra za veřejnou listinou dokládající průběh zasedání. Zápis musí být v souladu s § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí, a to již po 10 dnech (tj. 11 den) od skončení zasedání zastupitelstva obce.

Zápis a usnesení ZO č. 1/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 25.1.2012

Program:

 1. Schválení rozpočtu obce pro rok 2012.
 2. Schválení zmírnění tvrdosti stočného pro pana Jaromíra Žáka.
 3. Schválení zmírnění tvrdosti poplatku pro pana Petra Žáka.

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno dne: 1.2.2012                      Sejmuto: 16.2.2012

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 10/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 30.12.2011

Program:

 1. Schválení odpisového plánu majetku na rok 2012.
 2. Schválení rozpočtového provizoria.
 3. Schválení záměru obce prodat část pozemku č. 77/1.
 4. Schválení účetních směrnic.
 5. Schválení rozpočtového opatření č. 5.
 6. Různé
  1. Starosta informoval o předání klíčů od pí Pešlové po panu Pešlovi.
  2. Starosta informoval, že není předána revizní kniha od žebříku od pana Pešla.

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno dne: 9.1.2012                      Sejmuto: 24.1.2012

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 9/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 14.12.2011

Program:

 1. Schválení rozpočtového opatření č. 4.
 2. Schválení záměru obce o odkoupení pozemku č. 958/2 na Vinici.
 3. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na školní rok 2010/2011 pro Městys Bílé Podolí a Obec Vrdy.
 4. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 651/364/2010 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti.
 5. Schválení příspěvku pro Městskou nemocnici Čáslav.
 6. Projednání zprávy kontrolního výboru č. 1/2011.
 7. Dodatek č. 7 ke smlouvě č. S/100183/0532421./001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu.
 8. Rezignace Evžena Pešla na mandát zastupitele obce Vinaře a funkci předsedy finančního výboru.
 9. Schválení směrnice – plán inventur pro rok 2011.
 10. Různé
  1. Informace K. Bárty o situaci kácení dřevin v lese a mimo les

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno dne: 23.12.2011                      Sejmuto: 6.1.2012

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 8/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 5.10.2011

Program:

 1. Schválení územního plánu.
 2. Zrušení usnesení zastupitelstva obce Vinaře č. 11/2010-6 ze dne 22.12.2010 o zastavení veškeré těžby dřeva na obecních pozemcích.
 3. Schválení Směrnice Obecního úřadu při povolování kácení dřevin.

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno dne: 12.10.2011                      Sejmuto: 27.10.2011

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 7/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 21.9.2011

Program:

 1. Zahájení
 2. Informace k zápisu ze zasedání ZO dne 10. srpna 2011
 3. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4. Schválení jmenovitého hlasování pro všechny zápisy ZO
 5. Odsouhlasení výroční zprávy za rok 2010
 6. Projednání a odsouhlasení změny ve vedení finančního výboru a komise pro místní rozvoj
 7. Schválení členů výborů a komisí ZO
 8. Schválení nové účetní
 9. Schválení pověřených osob za elektronickou komunikaci
 10. Schválení záměru obce na odkup pozemku na Vinici (přístup k přečerpávací stanici ke kanalizaci vedle domu č.p. 55)
 11. VHS Benešov – dodatek ke smlouvě
 12. Odsouhlasení seznamu zastupitelů pro krizové řízení – podle žádosti MěÚ Čáslav
 13. Finanční příspěvek pro team šipkařů „Hospůdka na Vinici“

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno dne: 30.9.2011                      Sejmuto: 7.10.2011

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 6/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 10.8.2011

Program:

 1. Odsouhlasení závěrečného účtu za rok 2010
 2. Návrh na statut starosty
 3. Schválení zbylých třech komisí
  – místní rozvoj (Evžen Pešl) – kulturní a sociální (Miloš Břeň) – lesní hospodářství (Karel Bárta)
 4. Návrh a projednání funkčních požitků členů ZO
 5. Projednání a odsouhlasení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Šmolcov.
 6. Projednání a odsouhlasení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro pana Šabata.
 7. Různé – návrh na schválení rozpočtového opatření č. 3 (vyúčtování voleb).
 8. Příští zasedání – náplň práce a obsazení jednotlivých komisí.

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno dne : 17.8.2011

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 5/2011 – ustavující

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 20.7.2011

Program:
 1. Jmenování zapisovatele zápisu a ověřovatelé zápisu
 2. Složení slibu
 3. Volba starosty a místostarosty
 4. Zřízení kontrolního a finančního výboru
 5. Zřízení komisí
 6. Diskuse
Ing. Josef Čížek, starosta
 
Vyvěšeno dne: 25.7.2011

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 3/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 27.4.2011

Program:

 1. Návrh na schválení víceprací na dokončení II. etapy kanalizace v obci Vinaře
 2. Návrh na schválení rozpočtového opatření č.1

Petr Pospíšil,  starosta

Vyvěšeno:  10.5.2011

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 2/2011 – mimořádné zasedání

z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 2.2.2011

Program:

 1. Návrh na odvolání předsedy komise životního prostředí z funkce
 2. Návrh na volbu nového předsedy komise životního prostředí

Přílohy:

 1. Odstoupení ze ZO Vinaře – Ing. Hart
 2. Odstoupení ze ZO Vinaře – p. Břeň
 3. Odstoupení ze ZO Vinaře – p. Bárta

Petr Pospíšil,  starosta

Vyvěšeno:  7.2.2011

Přílohy: