Usnesení ZO

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce považuje Ministerstvo vnitra za veřejnou listinou dokládající průběh zasedání. Zápis musí být v souladu s § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí, a to již po 10 dnech (tj. 11 den) od skončení zasedání zastupitelstva obce.

Zápis a usnesení ZO č. 4/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 16.5.2012

Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 1.
 2. Závěrečný účet za rok 2011.  ( bod vyřezen )
 3. Skartační návrh pro Státní okresní archiv Kutná Hora.
 4. Zápis do kroniky za rok 2011.
 5. Odvolání Vlastimila Harta z kulturní komise a jmenování nového člena.
 6. Různé.
  1. Dar obci 3500 stromků.
  2. Zahájení poptávkového řízení na opravu hřbitovní zdi.

Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 23.5.2012                                            Svěšeno: 7.6.2012

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 3/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 28.3.2012

Program:

 1. Schválení zmírnění tvrdosti poplatků za TKO na rok 2012.
 2. Smlouva o dodávce vody pro Obecní úřad Vinaře.
 3. Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví státu do vlastnictví Obce Vinaře. (par.č. 985/2).
 4.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vinaře za rok 2011.
 5. Rozpočtové opatření č. 6 za rok 2011.
 6. Projednání závěrečného účtu za rok 2010.
 7. Různé
  1. Výzva SOA PRAHA – STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV Kutná Hora o nutné archivaci a skartaci všech dokumentů dle skartačního plánu.

Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno dne: 4.4.2012                      Sejmuto: 19.4.2012

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 2/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 29.2.2012

Program:

 1. OJGAR S.r.o. – zmocnění k podpisu smlouvy o odkoupení části pozemku p.č. 982/2
 2. Pozemkový úřad Kutná Hora – žádost o vydání části parcely PK 660 paní Marii Tomíškové (Vinaře 20), uplatněné ale neřešené v minulosti v rámci restitučního řízení
 3. MěÚ Čáslav – odsouhlasení příspěvku za K. Havelkovou pro základní školu v Čáslavi
 4. Ing. Jan Drbohlav, PhD. – žádost o odkoupení části pozemku p. č. 388/1
 5. Odsouhlasení seznamu zastupitelů určených pro nařizování a schvalování hospodářských operací
 6. Zpráva kontrolního výboru
 7. Zpráva finančního výboru
 8. Inventarizační zpráva
 9. Dopravní obslužnost
 10. Výroční zpráva 2011
 11. Kácení stromů
 12. Různé
  1. Nevhodné připojení některých domovních přípojek na splaškovou kanalizaci.

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno dne: 9.3.2012                      Sejmuto: 24.3.2012

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 1/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 25.1.2012

Program:

 1. Schválení rozpočtu obce pro rok 2012.
 2. Schválení zmírnění tvrdosti stočného pro pana Jaromíra Žáka.
 3. Schválení zmírnění tvrdosti poplatku pro pana Petra Žáka.

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno dne: 1.2.2012                      Sejmuto: 16.2.2012

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 10/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 30.12.2011

Program:

 1. Schválení odpisového plánu majetku na rok 2012.
 2. Schválení rozpočtového provizoria.
 3. Schválení záměru obce prodat část pozemku č. 77/1.
 4. Schválení účetních směrnic.
 5. Schválení rozpočtového opatření č. 5.
 6. Různé
  1. Starosta informoval o předání klíčů od pí Pešlové po panu Pešlovi.
  2. Starosta informoval, že není předána revizní kniha od žebříku od pana Pešla.

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno dne: 9.1.2012                      Sejmuto: 24.1.2012

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 9/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 14.12.2011

Program:

 1. Schválení rozpočtového opatření č. 4.
 2. Schválení záměru obce o odkoupení pozemku č. 958/2 na Vinici.
 3. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na školní rok 2010/2011 pro Městys Bílé Podolí a Obec Vrdy.
 4. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 651/364/2010 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti.
 5. Schválení příspěvku pro Městskou nemocnici Čáslav.
 6. Projednání zprávy kontrolního výboru č. 1/2011.
 7. Dodatek č. 7 ke smlouvě č. S/100183/0532421./001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu.
 8. Rezignace Evžena Pešla na mandát zastupitele obce Vinaře a funkci předsedy finančního výboru.
 9. Schválení směrnice – plán inventur pro rok 2011.
 10. Různé
  1. Informace K. Bárty o situaci kácení dřevin v lese a mimo les

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno dne: 23.12.2011                      Sejmuto: 6.1.2012

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 8/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 5.10.2011

Program:

 1. Schválení územního plánu.
 2. Zrušení usnesení zastupitelstva obce Vinaře č. 11/2010-6 ze dne 22.12.2010 o zastavení veškeré těžby dřeva na obecních pozemcích.
 3. Schválení Směrnice Obecního úřadu při povolování kácení dřevin.

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno dne: 12.10.2011                      Sejmuto: 27.10.2011

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 7/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 21.9.2011

Program:

 1. Zahájení
 2. Informace k zápisu ze zasedání ZO dne 10. srpna 2011
 3. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4. Schválení jmenovitého hlasování pro všechny zápisy ZO
 5. Odsouhlasení výroční zprávy za rok 2010
 6. Projednání a odsouhlasení změny ve vedení finančního výboru a komise pro místní rozvoj
 7. Schválení členů výborů a komisí ZO
 8. Schválení nové účetní
 9. Schválení pověřených osob za elektronickou komunikaci
 10. Schválení záměru obce na odkup pozemku na Vinici (přístup k přečerpávací stanici ke kanalizaci vedle domu č.p. 55)
 11. VHS Benešov – dodatek ke smlouvě
 12. Odsouhlasení seznamu zastupitelů pro krizové řízení – podle žádosti MěÚ Čáslav
 13. Finanční příspěvek pro team šipkařů “Hospůdka na Vinici”

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno dne: 30.9.2011                      Sejmuto: 7.10.2011

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 6/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 10.8.2011

Program:

 1. Odsouhlasení závěrečného účtu za rok 2010
 2. Návrh na statut starosty
 3. Schválení zbylých třech komisí
  – místní rozvoj (Evžen Pešl) – kulturní a sociální (Miloš Břeň) – lesní hospodářství (Karel Bárta)
 4. Návrh a projednání funkčních požitků členů ZO
 5. Projednání a odsouhlasení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Šmolcov.
 6. Projednání a odsouhlasení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro pana Šabata.
 7. Různé – návrh na schválení rozpočtového opatření č. 3 (vyúčtování voleb).
 8. Příští zasedání – náplň práce a obsazení jednotlivých komisí.

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno dne : 17.8.2011

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 5/2011 – ustavující

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 20.7.2011

Program:
 1. Jmenování zapisovatele zápisu a ověřovatelé zápisu
 2. Složení slibu
 3. Volba starosty a místostarosty
 4. Zřízení kontrolního a finančního výboru
 5. Zřízení komisí
 6. Diskuse
Ing. Josef Čížek, starosta
 
Vyvěšeno dne: 25.7.2011
Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page

Přílohy: