Usnesení ZO

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce považuje Ministerstvo vnitra za veřejnou listinou dokládající průběh zasedání. Zápis musí být v souladu s § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí, a to již po 10 dnech (tj. 11 den) od skončení zasedání zastupitelstva obce.

Zápis a usnesení ZO č. 8/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 5.10.2011

Program:

 1. Schválení územního plánu.
 2. Zrušení usnesení zastupitelstva obce Vinaře č. 11/2010-6 ze dne 22.12.2010 o zastavení veškeré těžby dřeva na obecních pozemcích.
 3. Schválení Směrnice Obecního úřadu při povolování kácení dřevin.

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno dne: 12.10.2011                      Sejmuto: 27.10.2011

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 7/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 21.9.2011

Program:

 1. Zahájení
 2. Informace k zápisu ze zasedání ZO dne 10. srpna 2011
 3. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4. Schválení jmenovitého hlasování pro všechny zápisy ZO
 5. Odsouhlasení výroční zprávy za rok 2010
 6. Projednání a odsouhlasení změny ve vedení finančního výboru a komise pro místní rozvoj
 7. Schválení členů výborů a komisí ZO
 8. Schválení nové účetní
 9. Schválení pověřených osob za elektronickou komunikaci
 10. Schválení záměru obce na odkup pozemku na Vinici (přístup k přečerpávací stanici ke kanalizaci vedle domu č.p. 55)
 11. VHS Benešov – dodatek ke smlouvě
 12. Odsouhlasení seznamu zastupitelů pro krizové řízení – podle žádosti MěÚ Čáslav
 13. Finanční příspěvek pro team šipkařů “Hospůdka na Vinici”

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno dne: 30.9.2011                      Sejmuto: 7.10.2011

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 6/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 10.8.2011

Program:

 1. Odsouhlasení závěrečného účtu za rok 2010
 2. Návrh na statut starosty
 3. Schválení zbylých třech komisí
  – místní rozvoj (Evžen Pešl) – kulturní a sociální (Miloš Břeň) – lesní hospodářství (Karel Bárta)
 4. Návrh a projednání funkčních požitků členů ZO
 5. Projednání a odsouhlasení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Šmolcov.
 6. Projednání a odsouhlasení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro pana Šabata.
 7. Různé – návrh na schválení rozpočtového opatření č. 3 (vyúčtování voleb).
 8. Příští zasedání – náplň práce a obsazení jednotlivých komisí.

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno dne : 17.8.2011

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 5/2011 – ustavující

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 20.7.2011

Program:
 1. Jmenování zapisovatele zápisu a ověřovatelé zápisu
 2. Složení slibu
 3. Volba starosty a místostarosty
 4. Zřízení kontrolního a finančního výboru
 5. Zřízení komisí
 6. Diskuse
Ing. Josef Čížek, starosta
 
Vyvěšeno dne: 25.7.2011
Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 3/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 27.4.2011

Program:

 1. Návrh na schválení víceprací na dokončení II. etapy kanalizace v obci Vinaře
 2. Návrh na schválení rozpočtového opatření č.1

Petr Pospíšil,  starosta

Vyvěšeno:  10.5.2011

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 2/2011 – mimořádné zasedání

z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 2.2.2011

Program:

 1. Návrh na odvolání předsedy komise životního prostředí z funkce
 2. Návrh na volbu nového předsedy komise životního prostředí

Přílohy:

 1. Odstoupení ze ZO Vinaře – Ing. Hart
 2. Odstoupení ze ZO Vinaře – p. Břeň
 3. Odstoupení ze ZO Vinaře – p. Bárta

Petr Pospíšil,  starosta

Vyvěšeno:  7.2.2011

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 1/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 19.1.2011

Program:

 1. Návrh na schválení rozpočtového opatření č.6
 2. Návrh na schválení dodatky č.1 k vyhlášce obce Vinaře č.1/2007
 3. Návrh na schválení na zmírnění tvrdosti poplatků za odvoz TKO na rok 2011
 4. Projednání výsledku inventury majetku obce a návrh na vyřazení majetku z evidence
 5. Seznámení s přílohou č.1 k nařízení vlády č.37/2003 Sb.
 6. Projednání zprávy finančního a kontrolního výboru
 7. Návrh na zajištění technické dokumentace školy, hřbitova a obecního úřadu
 8. Projednání vedení kroniky obce pro rok 2011
 9. Různé
  1. Informace o změně dopravní obslužnosti obce

Petr Pospíšil,  starosta

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 11/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 22.12.2010

Program:

 1. Návrh na schválení rozpočtu obce na rok 2011
 2. Návrh na schválení dodatku č.5 ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení TKO
 3. Příkaz starosty obce k provedení inventury majetku obce k 31.12.2010
 4. Návrh na schválení rozpočtového opatření č.5
 5. Návrh na schválení Dohody o úhradě neinvestičních výdajů na žáky ZŠ Vrdy pro školní rok 2009/2010
 6. Seznámení se znaleckým posudkem lesů obce Vinaře
 7. Příkaz starosty obce k provedení finanční kontroly hospodaření s lesy obce Vinaře za rok 2010
 8. Návrh na projednání žádosti na poskytnutí dotace na opravu hřbitovní zdi ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst z Fondu programu obnovy venkova
 9. Seznámení občanů obce s rozpracovanosti II. Etapy výstavby kanalizace.

Petr Pospíšil,  starosta

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 10/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 24.11.2010

Program:

 1. Volba členů jednotlivých výborů a komisí
 2. Projednání bezúplatného převodu pozemku st. p.č. 16 v k.ú. Vinaře do vlastnictví obce
 3. Schválení funkčních požitků pro členy zastupitelstva obce
 4. Návrh na zrušení OZV č. 1/2010 obec Vinaře
 5. Projednání žádosti Městské nemocnice Čáslav o finanční příspěvek
 6. Projednání žádosti p. Karla Bárty o odstoupení z funkce předsedy  stavební komise
 7. Schválení rozpočtového opatření č. 4
 8. Schválení Podpisového formuláře – seznam pracovníků – Obec Vinaře

Petr Pospíšil,  starosta

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy: