Usnesení ZO

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce považuje Ministerstvo vnitra za veřejnou listinou dokládající průběh zasedání. Zápis musí být v souladu s § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí, a to již po 10 dnech (tj. 11 den) od skončení zasedání zastupitelstva obce.

Zápis a usnesení ZO č. 3/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 27.4.2011

Program:

 1. Návrh na schválení víceprací na dokončení II. etapy kanalizace v obci Vinaře
 2. Návrh na schválení rozpočtového opatření č.1

Petr Pospíšil,  starosta

Vyvěšeno:  10.5.2011

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someone

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 2/2011 – mimořádné zasedání

z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 2.2.2011

Program:

 1. Návrh na odvolání předsedy komise životního prostředí z funkce
 2. Návrh na volbu nového předsedy komise životního prostředí

Přílohy:

 1. Odstoupení ze ZO Vinaře – Ing. Hart
 2. Odstoupení ze ZO Vinaře – p. Břeň
 3. Odstoupení ze ZO Vinaře – p. Bárta

Petr Pospíšil,  starosta

Vyvěšeno:  7.2.2011

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someone

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 1/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 19.1.2011

Program:

 1. Návrh na schválení rozpočtového opatření č.6
 2. Návrh na schválení dodatky č.1 k vyhlášce obce Vinaře č.1/2007
 3. Návrh na schválení na zmírnění tvrdosti poplatků za odvoz TKO na rok 2011
 4. Projednání výsledku inventury majetku obce a návrh na vyřazení majetku z evidence
 5. Seznámení s přílohou č.1 k nařízení vlády č.37/2003 Sb.
 6. Projednání zprávy finančního a kontrolního výboru
 7. Návrh na zajištění technické dokumentace školy, hřbitova a obecního úřadu
 8. Projednání vedení kroniky obce pro rok 2011
 9. Různé
  1. Informace o změně dopravní obslužnosti obce

Petr Pospíšil,  starosta

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someone

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 11/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 22.12.2010

Program:

 1. Návrh na schválení rozpočtu obce na rok 2011
 2. Návrh na schválení dodatku č.5 ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení TKO
 3. Příkaz starosty obce k provedení inventury majetku obce k 31.12.2010
 4. Návrh na schválení rozpočtového opatření č.5
 5. Návrh na schválení Dohody o úhradě neinvestičních výdajů na žáky ZŠ Vrdy pro školní rok 2009/2010
 6. Seznámení se znaleckým posudkem lesů obce Vinaře
 7. Příkaz starosty obce k provedení finanční kontroly hospodaření s lesy obce Vinaře za rok 2010
 8. Návrh na projednání žádosti na poskytnutí dotace na opravu hřbitovní zdi ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst z Fondu programu obnovy venkova
 9. Seznámení občanů obce s rozpracovanosti II. Etapy výstavby kanalizace.

Petr Pospíšil,  starosta

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someone

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 10/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 24.11.2010

Program:

 1. Volba členů jednotlivých výborů a komisí
 2. Projednání bezúplatného převodu pozemku st. p.č. 16 v k.ú. Vinaře do vlastnictví obce
 3. Schválení funkčních požitků pro členy zastupitelstva obce
 4. Návrh na zrušení OZV č. 1/2010 obec Vinaře
 5. Projednání žádosti Městské nemocnice Čáslav o finanční příspěvek
 6. Projednání žádosti p. Karla Bárty o odstoupení z funkce předsedy  stavební komise
 7. Schválení rozpočtového opatření č. 4
 8. Schválení Podpisového formuláře – seznam pracovníků – Obec Vinaře

Petr Pospíšil,  starosta

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someone

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 9/2010 – ustavující

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 10.11.2010

 • Zahájení zasedání zastupitelstva
 • Složení slibu členy zastupitelstva
 • Určení ověřovatelů a zapisovatele

Program:

 1. Volba starosty a místostarosty
 2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 3. Zřízení komise stavební, komise kulturní a sociální a komise životního prostředí
 4. Diskuse

Petr Pospíšil,  starosta

Vyvěšeno:  11.11.2010

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someone

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 8/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 6.10.2010

Program:

 1. Návrh na schválení Smlouvy č. 2846/OŽP/2010.
 2. Projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2010.
 3. Projednání žádosti šipkového týmu „Hospůdka na Vinici“ o finanční příspěvek na sezonu 2010/2011.
 4. Návrh na schválení  odměn pro některé členy ZO.
 5. Schválení návrhu na úpravu a nové projednání ÚP Obce Vinaře.
 6. Projednání námitek k návrhu ÚP Obce Vinaře.
 7. Návrh na schválení rozhodnutí o stanovení termínu připojení kanalizačních přípojek.
 8. Schválení smlouvy o pronájmu věci movité.
 9. Zpráva kontrolního a finančního výboru.
 10. Schválení návrhu rozpočtového opatření č.3.
 11. Schválení žádosti na stavbu opěrné zdi na hranici obecního pozemku.

Petr Pospíšil,  starosta

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someone

Zápis a usnesení ZO č. 7/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 25.8.2010

Program:

 1. Návrh na schválení rozpočtového opatření.
 2. Projednání dostavby kanalizace a  kanalizačních přípojek.

Petr Pospíšil,  starosta

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someone

Zápis a usnesení ZO č. 6/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 4.8.2010

Program:

 1. Návrh na schválení vyhlášení výběrového řízení na stavbu kanalizačních přípojek při dokončení řadů splaškové kanalizace v obci Vinaře – etapa II.
 2. Návrh na schválení komise pro výběrové řízení na stavbu kanalizačních přípojek.
 3. Návrh na schválení Smlouvy o investičním příspěvku.
 4. Návrh na schválení proplacení  faktury č. 2010002 firmě CONFIN PARTNER s.r.o.
 5. Návrh na schválení Smlouvy o běžném účtu s  Českou spořitelnou.
 6. Zpráva kontrolního a finančního výboru.
 7. Návrh na schválení smlouvy na výstavu kanalizačních přípojek s firmou VPK Suchý s.r.o., Zásmuky.

Petr Pospíšil,  starosta

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someone

Zápis a usnesení ZO č. 5/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 16.6.2010

Program:

 1. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 Krajským úřadem.
 2. Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2009.
 3. Projednání žádostí o prodej částí lesního pozemku č.parc. 77/1.
 4. Projednání návrhu na místo „Technického dozoru stavby“ pro výstavbu II. etapy kanalizačního řadu v obci Vinaře.
 5. Návrh na určení počtu členů zastupitelstva obce pro následující komunální volby v říjnu 2010.

Petr Pospíšil,  starosta

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someone