Usnesení ZO

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce považuje Ministerstvo vnitra za veřejnou listinou dokládající průběh zasedání. Zápis musí být v souladu s § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí, a to již po 10 dnech (tj. 11 den) od skončení zasedání zastupitelstva obce.

Zápis a usnesení ZO č. 1/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 19.1.2011

Program:

 1. Návrh na schválení rozpočtového opatření č.6
 2. Návrh na schválení dodatky č.1 k vyhlášce obce Vinaře č.1/2007
 3. Návrh na schválení na zmírnění tvrdosti poplatků za odvoz TKO na rok 2011
 4. Projednání výsledku inventury majetku obce a návrh na vyřazení majetku z evidence
 5. Seznámení s přílohou č.1 k nařízení vlády č.37/2003 Sb.
 6. Projednání zprávy finančního a kontrolního výboru
 7. Návrh na zajištění technické dokumentace školy, hřbitova a obecního úřadu
 8. Projednání vedení kroniky obce pro rok 2011
 9. Různé
  1. Informace o změně dopravní obslužnosti obce

Petr Pospíšil,  starosta

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 11/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 22.12.2010

Program:

 1. Návrh na schválení rozpočtu obce na rok 2011
 2. Návrh na schválení dodatku č.5 ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení TKO
 3. Příkaz starosty obce k provedení inventury majetku obce k 31.12.2010
 4. Návrh na schválení rozpočtového opatření č.5
 5. Návrh na schválení Dohody o úhradě neinvestičních výdajů na žáky ZŠ Vrdy pro školní rok 2009/2010
 6. Seznámení se znaleckým posudkem lesů obce Vinaře
 7. Příkaz starosty obce k provedení finanční kontroly hospodaření s lesy obce Vinaře za rok 2010
 8. Návrh na projednání žádosti na poskytnutí dotace na opravu hřbitovní zdi ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst z Fondu programu obnovy venkova
 9. Seznámení občanů obce s rozpracovanosti II. Etapy výstavby kanalizace.

Petr Pospíšil,  starosta

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 10/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 24.11.2010

Program:

 1. Volba členů jednotlivých výborů a komisí
 2. Projednání bezúplatného převodu pozemku st. p.č. 16 v k.ú. Vinaře do vlastnictví obce
 3. Schválení funkčních požitků pro členy zastupitelstva obce
 4. Návrh na zrušení OZV č. 1/2010 obec Vinaře
 5. Projednání žádosti Městské nemocnice Čáslav o finanční příspěvek
 6. Projednání žádosti p. Karla Bárty o odstoupení z funkce předsedy  stavební komise
 7. Schválení rozpočtového opatření č. 4
 8. Schválení Podpisového formuláře – seznam pracovníků – Obec Vinaře

Petr Pospíšil,  starosta

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 9/2010 – ustavující

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 10.11.2010

 • Zahájení zasedání zastupitelstva
 • Složení slibu členy zastupitelstva
 • Určení ověřovatelů a zapisovatele

Program:

 1. Volba starosty a místostarosty
 2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 3. Zřízení komise stavební, komise kulturní a sociální a komise životního prostředí
 4. Diskuse

Petr Pospíšil,  starosta

Vyvěšeno:  11.11.2010

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 8/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 6.10.2010

Program:

 1. Návrh na schválení Smlouvy č. 2846/OŽP/2010.
 2. Projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2010.
 3. Projednání žádosti šipkového týmu „Hospůdka na Vinici“ o finanční příspěvek na sezonu 2010/2011.
 4. Návrh na schválení  odměn pro některé členy ZO.
 5. Schválení návrhu na úpravu a nové projednání ÚP Obce Vinaře.
 6. Projednání námitek k návrhu ÚP Obce Vinaře.
 7. Návrh na schválení rozhodnutí o stanovení termínu připojení kanalizačních přípojek.
 8. Schválení smlouvy o pronájmu věci movité.
 9. Zpráva kontrolního a finančního výboru.
 10. Schválení návrhu rozpočtového opatření č.3.
 11. Schválení žádosti na stavbu opěrné zdi na hranici obecního pozemku.

Petr Pospíšil,  starosta

Zápis a usnesení ZO č. 7/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 25.8.2010

Program:

 1. Návrh na schválení rozpočtového opatření.
 2. Projednání dostavby kanalizace a  kanalizačních přípojek.

Petr Pospíšil,  starosta

Zápis a usnesení ZO č. 6/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 4.8.2010

Program:

 1. Návrh na schválení vyhlášení výběrového řízení na stavbu kanalizačních přípojek při dokončení řadů splaškové kanalizace v obci Vinaře – etapa II.
 2. Návrh na schválení komise pro výběrové řízení na stavbu kanalizačních přípojek.
 3. Návrh na schválení Smlouvy o investičním příspěvku.
 4. Návrh na schválení proplacení  faktury č. 2010002 firmě CONFIN PARTNER s.r.o.
 5. Návrh na schválení Smlouvy o běžném účtu s  Českou spořitelnou.
 6. Zpráva kontrolního a finančního výboru.
 7. Návrh na schválení smlouvy na výstavu kanalizačních přípojek s firmou VPK Suchý s.r.o., Zásmuky.

Petr Pospíšil,  starosta

Zápis a usnesení ZO č. 5/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 16.6.2010

Program:

 1. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 Krajským úřadem.
 2. Návrh na schválení závěrečného účtu obce za rok 2009.
 3. Projednání žádostí o prodej částí lesního pozemku č.parc. 77/1.
 4. Projednání návrhu na místo „Technického dozoru stavby“ pro výstavbu II. etapy kanalizačního řadu v obci Vinaře.
 5. Návrh na určení počtu členů zastupitelstva obce pro následující komunální volby v říjnu 2010.

Petr Pospíšil,  starosta

Zápis a usnesení ZO č. 4/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 21.4.2010

Program:

 1. Návrh na schválení „Smlouvy o dílo“ s firmou Polabská stavební, s.r.o.,  na akci Dostavba kanalizačního řadu v obci Vinaře – etapa II.
 2. Návrh na  zrušení poplatku za komunální odpad.
 3. Projednání zápisů finančního a kontrolního výboru.

Petr Pospíšil,  starosta

Zápis a usnesení ZO č. 3/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 17.3.2010

Program:

 1. Návrh na schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
 2. Návrh na schválení Mandátní smlouvy č. 20 101 s firmou CONFIN Partner, s.r.o., Říčany.
 3. Návrh na schválení výsledků Výběrového řízení na akci „Dostavba kanalizačního řadu v obci Vinaře“.
 4. Projednání žádosti o vyjádření k pozemku parc.č. 795 v k.ú. Vinaře, ostatní komunikace.
 5. Projednání návrhu „Smlouvy o dílo“.

Petr Pospíšil,  starosta

 

Webhosting je vypnutý
OFF

Webhosting je vypnutý

Tento webhosting je vypnutý. Pro více detailů zkontrolujte vaši e-mailovou schránku či kontaktujte zákaznickou podporu.

Další informace a návody hledejte ve znalostní bázi WEDOS.