Vnitroorganizační směrnice obce Vinaře.

Tato smermce stanovuje a upravuje povinnosti naší obce při zavedení finanční kontroly a zajištění fungování vnitřního kontrolního systému dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění zákona č. 482/2004 Sb., o finanční kontrole.

Předmětem kontroly jsou veškeré finanční prostředky, s kterými obec hospodaří, a to jak na straně příjmů, výnosů, tak na straně nákladů, výdajů, dále hospodaření s majetkem. Jde tedy zejména o tyto oblasti.

  • výnosy + příjmy – výnosy hlavní a doplňkové činnosti (fakturace), dotace, příjmy ze státního rozpočtu, z prostředků EU, výnosy z pronájmů, z prodeje majetku a zásob, inkaso, penále, pokut, odvodů, úrokových příjmů.
  • náklady + výdaje – platby za materiálové a mzdové náklady, pořízení drobného majetku, energie (elektřina, voda, plyn), cestovné, náklady na služby (opravy a udržování, telefony), dary, tvorba opravných položek, výdaje na pořízení investic, platby za pokuty, penále.
  • hospodaření s majetkem – zde se kontrolují veškeré činnosti počínaje nutností pořizovat nový majetek, dále výběr dodavatele, cena pořízení, správné zaevidování, správné použití zdrojů financování a použití odpovídajících účtů, vyřazování, inventarizace. Kontrola se provádí jak u vlastního, tak u svěřeného majetku.

Další kontrolované oblasti hospodaření – správná aplikace zákona o veřejných zakázkách, předpisové provedení inventarizace majetku, finanční investice, půjčky, úvěry, zálohy, pojištění, reklamace, správa a vymáhání pohledávek, řízení závazků (maximalizace doby splatnosti, včasná úhrada, tj. eliminace úroků z prodlení).

Osoby odpovědné:

  • za účetní případ – starosta, místostarosta obce.
    V této fázi dochází ke kontrole účetního dokladu a v případě správnosti stvrzením svým podpisem
  • za zaúčtování – účetní obce.

V této fázi účetní obce prověří podpis záznamu oproti platnému podpisovému vzoru, dále výši a splatnost vzniklého nároku. V případě svého souhlasu připojí svůj podpis na záznam a doklad zpracuje.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Ing. Josef Čížek (starosta obce)

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKShare on RedditDigg thisEmail this to someonePrint this page