Vnitroorganizační směrnice obce Vinaře.

Tato smermce stanovuje a upravuje povinnosti naší obce při zavedení finanční kontroly a zajištění fungování vnitřního kontrolního systému dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění zákona č. 482/2004 Sb., o finanční kontrole.

Předmětem kontroly jsou veškeré finanční prostředky, s kterými obec hospodaří, a to jak na straně příjmů, výnosů, tak na straně nákladů, výdajů, dále hospodaření s majetkem. Jde tedy zejména o tyto oblasti.

  • výnosy + příjmy – výnosy hlavní a doplňkové činnosti (fakturace), dotace, příjmy ze státního rozpočtu, z prostředků EU, výnosy z pronájmů, z prodeje majetku a zásob, inkaso, penále, pokut, odvodů, úrokových příjmů.
  • náklady + výdaje – platby za materiálové a mzdové náklady, pořízení drobného majetku, energie (elektřina, voda, plyn), cestovné, náklady na služby (opravy a udržování, telefony), dary, tvorba opravných položek, výdaje na pořízení investic, platby za pokuty, penále.
  • hospodaření s majetkem – zde se kontrolují veškeré činnosti počínaje nutností pořizovat nový majetek, dále výběr dodavatele, cena pořízení, správné zaevidování, správné použití zdrojů financování a použití odpovídajících účtů, vyřazování, inventarizace. Kontrola se provádí jak u vlastního, tak u svěřeného majetku.

Další kontrolované oblasti hospodaření – správná aplikace zákona o veřejných zakázkách, předpisové provedení inventarizace majetku, finanční investice, půjčky, úvěry, zálohy, pojištění, reklamace, správa a vymáhání pohledávek, řízení závazků (maximalizace doby splatnosti, včasná úhrada, tj. eliminace úroků z prodlení).

Osoby odpovědné:

  • za účetní případ – starosta, místostarosta obce.
    V této fázi dochází ke kontrole účetního dokladu a v případě správnosti stvrzením svým podpisem
  • za zaúčtování – účetní obce.

V této fázi účetní obce prověří podpis záznamu oproti platnému podpisovému vzoru, dále výši a splatnost vzniklého nároku. V případě svého souhlasu připojí svůj podpis na záznam a doklad zpracuje.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Ing. Josef Čížek (starosta obce)

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print