Co nepatří do kanalizace.

První zásadou je, že kanalizační síť je projektována a stavěna tak, aby odváděla odpadní vody, nikoliv odpady – ať již pevné nebo tekuté. Kvalitu odpadní vody, které je možné vypouštět do kanalizace, určuje vždy příslušný kanalizační řád (KŘ).
KŘ současně specifikuje látky, které do kanalizace nepatří. Jedná se zejména o:

 • biologický odpad  jako zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
 • odpady z kuchyňských drtičů (jejich instalace s odpadem rozdrceného materiálu do kanalizační sítě je nepřípustná)
 • tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností)
 • chemikálie a další nebezpečné látky
 • staré barvy, ředidla, lepidla
 • kyseliny, hydroxidy, detergenty
 • mazadla, oleje a další ropné látky
 • zbytky čistících prostředků
 • domácí a zahradní chemie
 • radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
 • stavební hmoty
 • léky

O výše uvedených látkách pojednává §39 zákona 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon).
Výše popsané způsoby likvidace zakázaných látek způsobují závažné problémy při procesu čištění odpadních vod na ČOV Vinaře.

2012kanalizace09 2012kanalizace08 2012kanalizace11 2012kanalizace10 2012kanalizace15


Právní normy

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 31.8.2012
 • Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, účinný od 1.9.2012
 • Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění účinném do 31.12.2013
 • Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, účinný od 1.1.2014
 • Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech k povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizace a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely poplatku za odebrané množství podzemní vody, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajónů útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programu zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění pozdějších předpisů

zdroj: Česká obchodní inspekce životního prostředí – ZDE