Zasedání zastupitelstva obce Vinaře se koná dne 29.8.2012 od 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu.

Návrh programu:

  1. Neinvestiční náklady pro Základní a Mateřskou školu v Bílém Podolí.
  2. Rozpočtové opatření č. 2 za rok 2012.
  3. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene (Vinaře, Šmolcov – trafo) č. IR-12-6003185/VB01 – výměna odb. VN 22 kV včetně TS KH 0091
  4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE 12-6003185/VB10, Vinaře, Šmolcov – VN 22 kV (kabel)
  5. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-6009103/VB 1, Vinaře Šmolcov – knn (kabel)
  6. Rekonstrukce sociálního zařízení na OÚ a připojení OÚ na kanalizaci a vodovod.
  7. Smlouva s Dobrovolnými hasiči Žleby.
  8. Změna úředních hodin.
  9. Aktualizace seznamu připojovaných objektů ke splaškové kanalizaci v návaznosti na Nařízení Obce Vinaře č.1/2010 (stanovení termínu připojení kanalizačních přípojek) – neuzavřené smlouvy občanů s VHS Benešov s.r.o., nesprávné údaje v uzavřených smlouvách (nižší počet obyvatel v některých domech než je skutečnost…).
  10. Zajištění provozuschopnosti přečerpávacích zařízení a čistírny odpadních vod (ČOV) – přeložení příjezdového mostku, problematika vypouštění tuhých a jiných nevhodných odpadů do splaškové kanalizace a nedovolený svod povrchové vody a přečerpávání nebo připojení septiků případně žump do kanalizačního řádu.
  11. Zrušení účtu u Komerční banky.
  12. Oprava místních komunikací na Vinici a ve Vinařích.
  13. Dětský den.
  14. Různé.

   Ing. Josef Čížek, starosta

   Vyvěšeno: 22.8.2012                                                             Svěšeno : 29.8.2012