Zasedání zastupitelstva obce Vinaře se koná dne 19.12.2012 od 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu.

Návrh programu:

  1. Dodatek Č. 4 ke smlouvě Č. 651/364/2010 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
  2. Dodatek Č. 9 ke smlouvě Č. S/100183/05324219/00112006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu
  3. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  4. Rozpočtové opatření Č. 5 za rok 2012
  5. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů pro ZŠ Vrdy za školní rok 2011/2012
  6. Schválení rozpočtu pro rok 2013
  7. Oprava kanalizačních vpustí ve Vinařích
  8. Vstup do MAS Lípa pro venkov
  9. Oprava usnesení č. 8/2012-3
  10. Schválení plánu inventur pro rok 2012
  11. Zpráva z jednání s VHS Benešov, s.r.o.
  12. Stočné – odsouhlasení směrného čísla pro VHS Benešov, s.r.o.
  13. Různé

   Ing. Josef Čížek, starosta

   Vyvěšeno: 12.12.2012                                                             Sejmuto : 19.12.2012