O programu OÚ

http://ou.vinare.cz

Posts by OÚ :

Směrnice č.3 – 2017 – dodatek č.1 – 2019

Oběh účetních dokladů
Oddíl V. Oběh dalších (smíšených) dokladů
čl. 12 – Pokladní operace

V bodě 12.2 byl nově stanoven limit pokladní hotovosti na 50 000,- Kč

Josef Brom, starosta obce
Ve Vinařích dne 20.3.2019

Směrnice projednána a schválena v ZO : Usnesení č. 11 /2 – 2019;
Datum zpracování : 19.3.2019
Směrnice nabývá účinnosti: 21.3.2019

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 9/2019 Sb., s datem rozeslání dne 17. ledna 2019.  Za den vyhlášení voleb je tak považován 17. leden 2019.

Volby do Evropského parlamentu se konají na území České republiky:

 • v pátek 24. května 2019 od 14, 00 hodin do 22, 00 hodin a
 • v sobotu 25. května 2019 od  8, 00 hodin do 14,00 hodin.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

 • počet okrsků – 1
 • sídlo volebního okrsku – Vinaře 44, 286 01 Čáslav
Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Výroční zpráva za rok 2018

Popis Počet
1) Počet podaných žádostí o informace 2
2) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
3) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
4) Počet rozsudků soudu 0
5) Počet řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona 0
6) Dotazy telefonické i podané ústně a ihned odpovězené, u nichž se žadatel neodvolával na výše uvedený zákon, nebyly evidovány 0

 

Ve Vinařích dne 9.3.2018, Josef Brom, starosta obce

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zápis a usnesení ZO č. 1/2019

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 13.2.2019 od 19:00 hodin

Program:

 1. Inventarizační zpráva za rok 2018
 2. Dotace stočného za rok 2019 pro VHS Benešov s.r.o.
 3. Dodatek č.1 ke smlouvě č. 3 / 2017 s VHS Vrchlice – Maleč a.s.
 4. Kácení břízy
 5. Zrušeno
 6. Smlouva o pronájmu pozemků parcela č. 658 / 1 a 658 / 3 a 658 / 4 část B
 7. Smlouva o pronájmu pozemků parcela č. 658 / 1 a 658 / 3 a 658 / 4 část C
 8. Smlouva o pronájmu pozemků parcela č. 658 / 1 a 658 / 3 a 658 / 4 část D
 9. Smlouva o pronájmu pozemků parcela č. 658 / 1 a 658 / 3 a 658 / 4 část E a parcela č. 668 / 19
 10. Dodatek ke smlouvě o pronájmu pozemků parcela č. 953 / 1 a 953 / 6
 11. Mikroregion Čáslavsko
 12. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na veřejné zakázky malého rozsahu na rok 2019
 13. Různé

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 22.2.2019                     Sejmuto: 10.03.2019

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Poplatek za komunální odpad

Informační leták ke stažení zde.

Poplatky je možné hradit každou středu na Obecním úřadě ve Vinařích od 18:00 do 19:00 hodin nebo na účet obce 174635647/0300 variabilní symbol 2019 + číslo popisné, do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení plátce.
Sazba poplatku:  Dospělí = 600,- Kč. Chalupa = 600,- Kč.
Úleva (viz. vyhláška 2/2018):
– Dítě do 15 let věku k 1.1.2019 = 300,- Kč.
– Student 300,- Kč, který k 1.1.2019 nedosáhl věku 27 let a který se prokáže potvrzením o pobytu ve školním ubytovacím zařízení (kolej, internát, ..).
– Poplatníci, poplatníci, kteří prokážou, že se nepřetržitě zdržující mimo území České republiky.
– Poplatníci, kteří mají úředně stanovenou adresu trvalého pobytu v místě ohlašovny obecního úřadu (Vinaře čp.44) a nezdržují se v obci.
– Poplatníci s místem pobytu svozové firmě nedostupným (viz. vyhláška).

Splatnost poplatku: do 31.5.2019
Neuhrazení poplatku: OU zvýší poplatek na trojnásobek (viz.vyhláška)

Poplatek se vybírá na základě obecně závazné vyhlášky.

 • svoz odpadu každý lichý týden v pátek – celkem 26 za rok
Svoz biologického odpadu od 5.4.2019 (pátek) do 29.11.2019 (pátek). Tento svoz bude probíhat vždy v sudý týden.

V obcích jsou k dispozici kontejnery na separovaný odpad:poplatky-odpad

 • na Vinici
  • 1 kontejner na plasty – odvoz každý týden v pondělí
  • 1 kontejner na bio odpad – každý sudý týden v pátek (v sezóně)
  • 1 kontejner na sklo – odvoz 1x za 4 týdny ve čtvrtek (odvoz 20.týden)
  • 1 kontejner na papír –  odvoz 1x za 14 dní v úterý
  • 1 kontejner na nápojové kartony –  odvoz 1x za 4 týdny ve středu (odvoz 21.týden)
  • 1 kontejner na kovy – podle potřeby (cca 1x za 3 měsíce)
  • 1 popelnice na olej – podle potřeby
 • jeden kontejner u místního hřbitova slouží pouze pro hřbitovní odpad !!
 • ve Viniřích
  • 3 kontejnery na plasty – odvoz každý týden v pondělí
  • 1 kontejner na bio odpad – každý sudý týden v pátek (v sezóně)
  • 1 kontejner na sklo – odvoz 1x za 4 týdny ve čtvrtek (odvoz 20.týden)
  • 2 kontejnery na papír –  odvoz 1x za 14 dní v úterý (odvoz 20.týden)
  • 1 kontejner na nápojové kartony –  odvoz 1x za 4 týdny ve středu (odvoz 21.týden)
  • 1 kontejner na kovy – podle potřeby (cca 1x za tři měsíce)
  • 1 kontejner na hadry – podle potřeby
  • 1 popelnice na olej – podle potřeby

Jsme velice rádi, že třídíte odpad, ale prosíme všechny, aby plastový a papírový odpad, především PET lahve, důsledně sešlapávali, kartonové krabice skládali. Nesešlapané lahve zaplní rychle kontejner.

Sešlapávaní, mačkání těchto odpadů je velmi vhodné jak pro skladování, tak i následnou přepravu. Takto zmenšených odpadů, se do kontejneru vejde cca 4x více a výrazně se tak zlevní celý sběr.

Udržujte kolem odpadových nádob pořádek! Pozor firma AVE neodváží předměty uložené mimo kontejnery. Pokud tedy občan odloží odpad mimo sběrné místo např.vedle kontejneru, vytváří černou skládku. Jedná se o přestupek, za který lze uložit pokutu.

celý článek …

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zápis a usnesení ZO č. 10/2018

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 19.12.2018 od 19:00 hodin

Program:

 1. Příkaz starosty obce č. 1/2018 k inventarizaci
 2. Jmenování inventarizační komise
 3. Rozpočtové opatření č. 8/2018
 4. Rozpočet na rok 2019
 5. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
 6. Dohoda o provedení práce s kronikářkou obce
 7. Dohoda o provedení práce s pokladní obce
 8. Smlouva o dodávce vody pro Obec Vinaře čp.44
 9. Návrh změny výše odměny pro členy výborů (členy zastupitelstva)
 10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o poplatku za komunální odpad
 11. Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, o místním poplatku ze psů
 12. Vybudovaná tůň v k.ú. Vinaře
 13. Dodatek č.1 ke smlouvě „oprava střechy na budově OU“ s firmou Nový Pavel
 14. Dodatek č.15 ke smlouvě č. S/100183/05324219/001/2006 a firmou AVE CZ
  odpadové hospodářství s.r.o.
 15. Různé
  – získání dotace na les;
  – likvidace větví od studánek;
  – spolupráce s Městskou policií Čáslav na měření rychlosti v obci;
  – podnět na Policii ČR k prošetření události ohledně vydání falešného letáku
  – dotazy a připomínky do schránek;
  – obecního zpravodaj jiné obce informuje a označuje viníky přestupků.

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 24.12.2018                     Sejmuto: 09.01.2019

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Poplatek ze psů

Platby na pokladně Obecního úřadu ve Vinařích budou přijímány od 1.2.2019 každou středu od 18:00 do 19:00 hodin nebo na účet obce 174635647/0300 variabilní symbol 2019 + číslo popisné, do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení držitele psa.

Od 1.1.2019 je poplatek stanoven takto:

 • za jednoho psa na rok 100,- Kč
 • za každého dalšího psa téhož vlastníka na rok 100.- Kč

Splatnost poplatku: nejpozději do 31.5.2019

poplatky-pes

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Vinaře. Poplatek se týká psů starších 3 měsíců, za štěňata se tedy neplatí.

Poplatek za psa nemusí platit:

 • osoba nevidomá
 • držitel průkazu ZTP/P
 • osoba, která provádí výcvik asistenčních psů

Poplatek se vybírá na základě obecně závazné vyhlášky.

celý článek …

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce Vinaře se na svém zasedání dne 19.12.2018 usnesením č. 12/10-2018 rozhodlo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích …

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print