O programu OÚ

http://ou.vinare.cz

Posts by OÚ :

Prezident republiky

2018

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12.01. – 13.01.2018

celý článek …

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přehled pozemkových úprav

Stav pozemkových úprav k 26.1.2018

Stav pozemkových úprav k 26.1.2018

Typy pozemkových úprav.

Problematika pozemkových úprav je popsána v zákoně č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, ve znění pozdějších předpisů a v prováděcí vyhlášce č. 545/2002 Sb.
Dle těchto právních ustanovení se pozemkové úpravy dělí na dvě základní formy:

 • Komplexní pozemkové úpravy ( KPÚ )
 • Jednoduché pozemkové úpravy ( JPÚ )

Každá z forem slouží jinému účelu a mají podstatný vliv na náležitosti zpracování pozemkových úprav, jejich rozsah, finanční náročnost, způsob řízení a rozhodování.

Jednoduchá pozemková úprava:
Jednoduché pozemkové úpravy zpravidla řeší pouze určitou menší lokalitu a jedná se tedy o účelové řešení s omezeným rozsahem. Zahajují se nejčastěji za účelem vyřešení pouze některých hospodářských potřeb (například urychlené scelení pozemků, zpřístupnění pozemků) nebo určitých ekologických potřeb v krajině (například lokální protierozní nebo protipovodňové opatření) nebo když se pozemkové úpravy mají týkat jen části katastrálního území (např. v důsledku stavební činnosti). Dalším z případů, kdy lze Jednoduchou pozemkovou úpravu využít, je upřesnění nebo rekonstrukce přídělů půdy přidělených dle příslušných právních předpisů. Řízení a projekční práce v rámci JPÚ jsou oproti KPÚ zjednodušené a probíhají kratší dobu.

Komplexní pozemková úprava:
Tato forma už ze svého názvu vyjadřuje, že se jedná o řešení komplexní a nikoliv jednoúčelové. Zpravidla řeší celé katastrální území vyjma zastavěných nebo zastavitelných částí obce a větších lesních celků. Komplexní pozemkové úpravy ve smyslu zákona a ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují je nebo dělí a zabezpečuje se využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální vlastnické hospodaření. V těchto souvislostech se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Důvodová zpráva

Zpracování programu rozvoje Obce Vinaře na období 2018-2024.

Obec Vinaře doposud nemá žádnou aktuální komplexní rozvojovou koncepci, která je pro řízení obce a pro rozhodování o klíčových otázkách budoucnosti obce zcela nezbytná. Zpracování koncepčních dokumentů obce (strategie rozvoje, program rozvoje, akční plán) je pro obec Vinaře důležité zejména z důvodu:

 • potřeby praktického podkladu (manuálu) pro aktivizaci vnitřních zdrojů obce;
 • zvýšení efektivity realizace rozvojových aktivit;
 • úspěšného čerpání finančních prostředků z domácích zdrojů;
 • úspěšného čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie;
 • potřeby relevantních podkladů pro rozhodování obecního zastupitelstva v rozvojových otázkách zásadního významu;
 • potřeby prezentace záměrů obce s ohledem na konfrontaci a sladění cílů s vyššími územními celky;
 • zajištění zpětné vazby o vykonávaných činnostech.

V souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, které
se týkají zajišťování všestranného udržitelného rozvoje územního obvodu obce a z důvodů výše
uvedených zpracuje obec Vinaře vlastní program rozvoje obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování Strategického plánu Obce Vinaře usnesením č. 13/6-2017.

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Města a obce našeho regionu bilancují rok 2017

a plánují akce do nadcházející etapy.

Jako každoročně jsme starostům obcí a měst našeho regionu položili dvě zásadní otázky, týkající se současnosti a budoucnosti.

1. Co pokládáte za nejzávažnější akce roku 2017, co se vám povedlo a kde máte co dohánět?

V samém počátku roku 2017 byly Vinaře ve složité a celorepublikově výjimečné situaci – obec neměla zastupitelstvo a správce obce, jmenovaný v souladu se zákonem o obcích ministrem vnitra, se své funkce ujal až 1. února 2017. Jelikož předchozí zastupitelé složili své mandáty v listopadu 2016, nebyl stanoven ani rozpočet pro r. 2017. Obec tedy fungovala v rozpočtovém provizoriu a před novým zastupitelstvem tak stála celá řada neodkladných úkolů. Bylo třeba bez odkladu sestavit a přijmout řádný rozpočet a urychleně přijmout a aplikovat mnoho dalších směrnic upravujících činnost zastupitelstva a chod obce. Provedla se mimořádná inventarizace za chybějící roky 2015 a 2016. Velké pracovní nasazení si vyžádalo vypořádání desítek nedostatků zjištěných při kontrole hospodaření kontrolním orgánem krajského úřadu. Obec se nacházela v mimořádné situaci a kromě nezbytně nutných úkolů bylo samozřejmě nutné též řešit provozní věci s občany. Důležité a zásadní úkoly se řešily prioritně a počet vyřešených úkolů až do podzimu letošního roku klesal jen zdánlivě. Postupně vycházely na povrch nové skutečnosti a další požadavky ze státní správy a institucí. Děkujeme proto i touto cestou občanům za pochopení, trpělivost, ochotu i pomoc při řešení “drobotin”, tedy různých žádostí i stížností často nahromaděných. Bylo nutné obnovit funkčnost Czech POINTU, nefunkční účetní programy a evidenci obyvatel, obnovit vedení účetnictví, ve spolupráci s odbornými spolupracovníky „bojujeme” s kůrovcem v lesích ve vlastnictví obce, atd., atd. Navzdory všem těmto problémům jsme se rozhodli uspořádat v polovině září zábavné odpoledne pro občany a zejména pro děti. Účasti oproti předchozím ročníkům sice nepřálo počasí, ale akce se vydařila. Obnovili jsme dávnou tradici a znovu přejeme spoluobčanům k významným jubileům. Většina činností, kterou nyní obecní úřad řeší a provádí, není “navenek” patrná – ale pro chod úřadu a obce je přímo nutná. Celý rok 2017 se tak nesl pouze ve znamení stabilizace a obnovení základních principů fungování obce. A protože se ani v závěru roku nepodařilo vyřešit řadu problémů a jak víme, i v malé obci denně přibývají úkoly nové, tak i část “tohoto dědictví” z nečinnosti předchozího zastupitelstva s námi putuje do roku 2018.

2. Na co se hodláte v roce 2018 nejvíc soustředit, jaké jsou hlavní úkoly vaší obce?

Je nezbytné zpracovat komplexní rozvojovou koncepci obce, která je zcela nezbytná pro řízení obce a pro rozhodování o klíčových otázkách budoucnosti a rozvoje. Začátkem roku 2018 bude vypracovaná architektonická studie na rekonstrukci obecního úřadu a jeho okolí. Plánujeme připojení některých nemovitostí na vodovodní řad obce. Chceme opravit část komunikace ve Vinařích a propadlá víka kanalizačních vpustí. Vše se plánuje ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje. Stará autobusová zastávka na Vinici stojí na soukromém pozemku a je třeba vybudovat autobusovou zastávku novou. Zrenovuje se též protější zdevastovaný nástupní ostrůvek a obě místa se osadí novými autobusovými zastávkami. Pokud to počasí dovolí, akci bychom měli dokončit začátkem roku. Chceme úspěšně dokončit likvidaci kůrovcové kalamity ve vinařských lesích. Vytěžená místa plánujeme zalesnit. Vyčistit oplocenky a udělat prořezávky v lesních porostech. Uvažujeme o zpevnění některých cest a mostků. Je třeba dokončit stabilizaci obce, dořešit předešlé problémy, dodat požadované informace a dokumenty pro státní správu a také bude nutné připravit řádné volby do zastupitelstva obce. Čeká nás ještě spousta práce, ale věřím, že i s pochopením a pomocí občanů Vinař a Vinice všechny plánované i mimořádné úkoly zvládneme dokončovat úspěšně a včas.

Autor článku: JB, Redakce OK
Zdroj: https://www.obzorykutnohorska.cz/clanek-mesta-a-obce-naseho-regionu-bilancuji-rok-2017-a-planuji-akce-do-nadchazejici-etapy-vinare

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Jak probíhají a co jsou PÚ ?

JAK PROBÍHAJÍ A CO JSOU POZEMKOVÉ ÚPRAVY (PÚ) ?

Jedním z významných nástrojů retence (zadržování) vody v krajině jsou pozemkové úpravy.

 • PROCES POZEMKOVÝCH ÚPRAV
 • ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
 • PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
 • NÁVRHOVÉ PRÁCE
 • REALIZAČNÍ PRÁCE
 • PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ
 • OPATŘENÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ
 • OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 • PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
 • VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ
 • NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ
 • KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP
Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Pořadník na palivové dřevo

 • Do pořadníku je zařazen občan na základě podání písemné žádosti.
 • Pořadí určuje datum podání písemné žádosti.
 • Žádosti se přijímají do naplnění kapacity množství dřeva určeného pro samovýrobu.
 • Žádost je možno podat jedenkrát za období jednoho roku.
 • Pořadník nepřechází z jednoho roku do dalšího.
 • Občan, kterému je nabídnuto dřevo, ho může odmítnout.
  Pokud však neodebere dřevo do 4 týdnů od přidělení, bude vyřazen ze seznamu.
 • Obec si vyhrazuje právo odmítnout žadatele z důvodů nevyrovnaných závazků vůči obci, které budou uvedeny jako důvod nepřijetí žádosti.
 • Datum přidělování dřeva bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce.

 

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

Zastupitelstvo obce Vinaře se na svém zasedání dne 13.12.2017 usnesením č. 5/7/2017 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zpracování a ochrana osobních údajů a informací

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem. Ustanovení čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) a čl. 16 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) přiznávají každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají. Zpracování osobních údajů fyzických osob (občanů, „subjektů údajů“)v rámci obce je prováděno ve prospěch těchto osob. Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním; musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality musí být v rovnováze s dalšími základními právy.

Obec Vinaře (dále jen Obec) zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů Obce v rámci samostatné a přenesené působnosti.

Celý dokument v příloze.

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy: