O programu OÚ

http://ou.vinare.cz

Posts by OÚ :

Důvodová zpráva

Zpracování programu rozvoje Obce Vinaře na období 2018-2024.

Obec Vinaře doposud nemá žádnou aktuální komplexní rozvojovou koncepci, která je pro řízení obce a pro rozhodování o klíčových otázkách budoucnosti obce zcela nezbytná. Zpracování koncepčních dokumentů obce (strategie rozvoje, program rozvoje, akční plán) je pro obec Vinaře důležité zejména z důvodu:

 • potřeby praktického podkladu (manuálu) pro aktivizaci vnitřních zdrojů obce;
 • zvýšení efektivity realizace rozvojových aktivit;
 • úspěšného čerpání finančních prostředků z domácích zdrojů;
 • úspěšného čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie;
 • potřeby relevantních podkladů pro rozhodování obecního zastupitelstva v rozvojových otázkách zásadního významu;
 • potřeby prezentace záměrů obce s ohledem na konfrontaci a sladění cílů s vyššími územními celky;
 • zajištění zpětné vazby o vykonávaných činnostech.

V souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, které
se týkají zajišťování všestranného udržitelného rozvoje územního obvodu obce a z důvodů výše
uvedených zpracuje obec Vinaře vlastní program rozvoje obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování Strategického plánu Obce Vinaře usnesením č. 13/6-2017.

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Města a obce našeho regionu bilancují rok 2017

a plánují akce do nadcházející etapy.

Jako každoročně jsme starostům obcí a měst našeho regionu položili dvě zásadní otázky, týkající se současnosti a budoucnosti.

1. Co pokládáte za nejzávažnější akce roku 2017, co se vám povedlo a kde máte co dohánět?

V samém počátku roku 2017 byly Vinaře ve složité a celorepublikově výjimečné situaci – obec neměla zastupitelstvo a správce obce, jmenovaný v souladu se zákonem o obcích ministrem vnitra, se své funkce ujal až 1. února 2017. Jelikož předchozí zastupitelé složili své mandáty v listopadu 2016, nebyl stanoven ani rozpočet pro r. 2017. Obec tedy fungovala v rozpočtovém provizoriu a před novým zastupitelstvem tak stála celá řada neodkladných úkolů. Bylo třeba bez odkladu sestavit a přijmout řádný rozpočet a urychleně přijmout a aplikovat mnoho dalších směrnic upravujících činnost zastupitelstva a chod obce. Provedla se mimořádná inventarizace za chybějící roky 2015 a 2016. Velké pracovní nasazení si vyžádalo vypořádání desítek nedostatků zjištěných při kontrole hospodaření kontrolním orgánem krajského úřadu. Obec se nacházela v mimořádné situaci a kromě nezbytně nutných úkolů bylo samozřejmě nutné též řešit provozní věci s občany. Důležité a zásadní úkoly se řešily prioritně a počet vyřešených úkolů až do podzimu letošního roku klesal jen zdánlivě. Postupně vycházely na povrch nové skutečnosti a další požadavky ze státní správy a institucí. Děkujeme proto i touto cestou občanům za pochopení, trpělivost, ochotu i pomoc při řešení “drobotin”, tedy různých žádostí i stížností často nahromaděných. Bylo nutné obnovit funkčnost Czech POINTU, nefunkční účetní programy a evidenci obyvatel, obnovit vedení účetnictví, ve spolupráci s odbornými spolupracovníky „bojujeme” s kůrovcem v lesích ve vlastnictví obce, atd., atd. Navzdory všem těmto problémům jsme se rozhodli uspořádat v polovině září zábavné odpoledne pro občany a zejména pro děti. Účasti oproti předchozím ročníkům sice nepřálo počasí, ale akce se vydařila. Obnovili jsme dávnou tradici a znovu přejeme spoluobčanům k významným jubileům. Většina činností, kterou nyní obecní úřad řeší a provádí, není “navenek” patrná – ale pro chod úřadu a obce je přímo nutná. Celý rok 2017 se tak nesl pouze ve znamení stabilizace a obnovení základních principů fungování obce. A protože se ani v závěru roku nepodařilo vyřešit řadu problémů a jak víme, i v malé obci denně přibývají úkoly nové, tak i část “tohoto dědictví” z nečinnosti předchozího zastupitelstva s námi putuje do roku 2018.

2. Na co se hodláte v roce 2018 nejvíc soustředit, jaké jsou hlavní úkoly vaší obce?

Je nezbytné zpracovat komplexní rozvojovou koncepci obce, která je zcela nezbytná pro řízení obce a pro rozhodování o klíčových otázkách budoucnosti a rozvoje. Začátkem roku 2018 bude vypracovaná architektonická studie na rekonstrukci obecního úřadu a jeho okolí. Plánujeme připojení některých nemovitostí na vodovodní řad obce. Chceme opravit část komunikace ve Vinařích a propadlá víka kanalizačních vpustí. Vše se plánuje ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje. Stará autobusová zastávka na Vinici stojí na soukromém pozemku a je třeba vybudovat autobusovou zastávku novou. Zrenovuje se též protější zdevastovaný nástupní ostrůvek a obě místa se osadí novými autobusovými zastávkami. Pokud to počasí dovolí, akci bychom měli dokončit začátkem roku. Chceme úspěšně dokončit likvidaci kůrovcové kalamity ve vinařských lesích. Vytěžená místa plánujeme zalesnit. Vyčistit oplocenky a udělat prořezávky v lesních porostech. Uvažujeme o zpevnění některých cest a mostků. Je třeba dokončit stabilizaci obce, dořešit předešlé problémy, dodat požadované informace a dokumenty pro státní správu a také bude nutné připravit řádné volby do zastupitelstva obce. Čeká nás ještě spousta práce, ale věřím, že i s pochopením a pomocí občanů Vinař a Vinice všechny plánované i mimořádné úkoly zvládneme dokončovat úspěšně a včas.

Autor článku: JB, Redakce OK
Zdroj: https://www.obzorykutnohorska.cz/clanek-mesta-a-obce-naseho-regionu-bilancuji-rok-2017-a-planuji-akce-do-nadchazejici-etapy-vinare

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Jak probíhají a co jsou PÚ ?

JAK PROBÍHAJÍ A CO JSOU POZEMKOVÉ ÚPRAVY (PÚ) ?

Jedním z významných nástrojů retence (zadržování) vody v krajině jsou pozemkové úpravy.

 • PROCES POZEMKOVÝCH ÚPRAV
 • ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
 • PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
 • NÁVRHOVÉ PRÁCE
 • REALIZAČNÍ PRÁCE
 • PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ
 • OPATŘENÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ
 • OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 • PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
 • VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ
 • NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ
 • KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP
Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Pořadník na palivové dřevo

 • Do pořadníku je zařazen občan na základě podání písemné žádosti.
 • Pořadí určuje datum podání písemné žádosti.
 • Žádosti se přijímají do naplnění kapacity množství dřeva určeného pro samovýrobu.
 • Žádost je možno podat jedenkrát za období jednoho roku.
 • Pořadník nepřechází z jednoho roku do dalšího.
 • Občan, kterému je nabídnuto dřevo, ho může odmítnout.
  Pokud však neodebere dřevo do 4 týdnů od přidělení, bude vyřazen ze seznamu.
 • Obec si vyhrazuje právo odmítnout žadatele z důvodů nevyrovnaných závazků vůči obci, které budou uvedeny jako důvod nepřijetí žádosti.
 • Datum přidělování dřeva bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce.

 

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

Zastupitelstvo obce Vinaře se na svém zasedání dne 13.12.2017 usnesením č. 5/7/2017 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zpracování a ochrana osobních údajů a informací

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem. Ustanovení čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) a čl. 16 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) přiznávají každému právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají. Zpracování osobních údajů fyzických osob (občanů, „subjektů údajů“)v rámci obce je prováděno ve prospěch těchto osob. Právo na ochranu osobních údajů však není právem absolutním; musí být posuzováno v souvislosti se svou funkcí ve společnosti a v souladu se zásadou proporcionality musí být v rovnováze s dalšími základními právy.

Obec Vinaře (dále jen Obec) zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů Obce v rámci samostatné a přenesené působnosti.

Celý dokument v příloze.

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Výroční zpráva za rok 2016

Popis Počet
1) Počet podaných žádostí o informace 0
2) Počet vydaných rozhodnutí o odmírnutí žádosti 0
3) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
4) Počet rozsudků soudu 0
5) Počet řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona 0
6) Dotazy telefonické i podané ústně a ihned odpovězené, u nichž se žadatel neodvolával na výše uvedený zákon, nebyly evidovány 0

 

Ve Vinařích dne 7.1.2017, výroční zpráva nebyla schválena.

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Výroční zpráva za rok 2015

Popis Počet
1) Počet podaných žádostí o informace 0
2) Počet vydaných rozhodnutí o odmírnutí žádosti 0
3) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
4) Počet rozsudků soudu 0
5) Počet řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona 0
6) Dotazy telefonické i podané ústně a ihned odpovězené, u nichž se žadatel neodvolával na výše uvedený zákon, nebyly evidovány 0

 

Ve Vinařích dne 7.1.2017, výroční zpráva nebyla schválena.

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zápis a usnesení ZO č. 7/2017

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 13.12.2017 od 19:00 hodin

Program:

 1. Rozpočtové opatření č.5
 2. Rozpočet na rok 2018
 3. Rozpočtové opatření č.6
 4. Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o místním poplatku za komunální odpad
 5. Zpráva finančního výboru č.3/2017
 6. Příkaz starosty obce k provedení inventury majetku obce k 31.12.2017
 7. Dodatek č.10 ke smlouvě č.651/364/2010(ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.)
 8. Žádosti o kácení dřeva samovýrobou
 9. Zastávka na Vinici
 10. Opravy polních cest
 11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřizení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6013261/1 ČEZ Distribuce a.s.
 12. Různé
  – dílčí přezkoumání hospodaření obce
  – vánoční stromky
  – poškozená dešťová kanalizace, oprava
  – zpráva z Mikroregionu Čáslavsko
  – přerostlé túje na hřbitově
  – komplexní pozemková úprava

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 21.12.2017                     Sejmuto: 6.1.2017

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Co Vás čeká při KPÚ ?

CO VÁS ČEKÁ PŘI KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH (KPÚ) ?

Na úvodních jednáních k zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách po celé republice jsme zjišťovali, co občany na této problematice nejvíce zajímá. V našem seriálu vám přinášíme nejčastější otázky a odpovědi na ně.

 • CO JSOU POZEMKOVÉ ÚPRAVY ?
 • CO ZNAMENÁ ÚVODNÍ JEDNÁNÍ V RÁMCI KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY ?
 • CO JE ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ ?
 • K ČEMU SLOUŽÍ KOLÍKY ROZMÍSTĚNÉ V OKOLÍ, BUDOU TU NAPOŘÁD ? PŘEKÁŽEJÍ.
 • CO JE PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ ?
 • CO JE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKU ?
 • BUDOU SE PO OBCI V SOUVISLOSTI S KPÚ POHYBOVAT CIZÍ LIDÉ? JAK POZNÁM, ŽE NEJDE O ZLODĚJE ?

 

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print