• Ptačí chřipka (Aviární influenza)

Mimořádná veterinární opatření s působností na celém území ČR od 14. 12. 2022

Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů se zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství.

Dále je stanovena povinnost:

  • podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky
  • omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež
  • chránit krmivo, stelivo a vodu používané ke krmení, stlaní a napájení drůbeže před kontaminací trusem volně žijících ptáků.

Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky.

  • Pokud jsou chovatelé registrovaní v ústřední evidenci hospodářských zvířat a nemohou je umístit do budov, musí o této skutečnosti neprodleně informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.
  • Změny zdravotního stavu či zvýšené úhyny v chovech je třeba neprodleně hlásit místně příslušné krajské veterinární správě.
  • Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů. Prosíme o jejich dodržování.

Zdroj: Státní veterinární správa