• Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.2/2020

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.2/2020 Obecní úřad Vinaře informuje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o konání zasedání Zastupitelstva obce Vinaře. Zasedání je svoláváno podle § 92 zákona o obcích starostou obce Josefem Bromem. Místo konání: Obec Vinaře – místnost Obecního úřadu.

Termín konání: 4.3.2019 od 19:00 hodin

Návrh programu:

  1. Pasport veřejného osvětlení 
  2. Pasport dopravního značení 
  3. Projednání cenové nabídky na projektovou dokumentaci na zajištění skalního masivu za č.p. 31 a č.p. 104 ve Vinařích 
  4. Projednání cenové nabídky na studii nakládání s obecním majetkem 
  5. Poplatek za ukládání odpadu na skládku Čáslav 
  6. Projednání cenové nabídky na mobilní aplikaci s vazbou na úřední desku 
  7. Projekt na rekonstrukci bývalé školy 
  8. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení 
  9. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 300/6 v k.ú. Vinaře 
  10. Různé 

v.r. Josef Brom – starosta