Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. čl.14

14) Nejdůležitější používané předpisy:

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje patří tato platná znění:

  • Ústava České republiky
  • Listina základních práv a svobod
  • Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří tato platná znění: – zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Další související zákony:

– Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
– Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
– Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
– Zákon č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích
– Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
– Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
– Zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci  rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
– Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
– Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
– Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
– Zákon č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů
– Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
– Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
– Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
– Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
– Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů    (zákon o ochraně ovzduší)
– Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
– Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
– Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
– Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

  • obecně závazné vyhlášky – najdete zde
  • směrnice a nařízení obce a nadřízeného orgánu – najdete zde
Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print