Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1) Oficiální název:
 • Obec VINAŘE
 • Identifikační číslo základní územní jednotky: 534544
2) Důvod a způsob založení:
 • Právním základem Obce Vinaře je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec Vinaře je územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek s právní subjektivitou.
3) Organizační struktura:
 • Starosta: Josef Brom
 • Místostarosta: Bc. Ivana Nováková
 • Ostatní členové zastupitelstva: Dagmar Kovandová, Radka Humlová, Lenka Hypešová

Komise a výbory:

 • Finanční výbor –  předsedkyně Dagmar Kovandová
 • Kontrolní výbor – předsedkyně Radka Humlová
4) Kontaktní spojení:
 • Obecní úřad Vinaře
 • Vinaře č.44, 286 01 Čáslav
 • Tel/Fax: 607 769 616
 • Oficiální stránky obce: http://ou.vinare.cz
 • Oficiální pošta (e-mail): ou@vinare.cz
 • Elektronická podatelna: ou@vinare.cz (elektronický podpis)
 • Úřední hodiny: středa od 18.00 do 19:00 hodin
5) Případné platby můžete poukázat:
 • v hotovosti do pokladny OÚ v místě
 • na bankovní účet: 174635647/0300 ČSOB Čáslav
6) IČO:
 • 00236578
7) DIČ:
 • Obec není plátcem DPH
8) Rozpočety obce v tomto a předchozím roce:

Rozpočty máme zveřejněné v sekci Rozpočty obcí

9) Žádosti o informace:
 • písemným dotazem na adresu OÚ Vinaře
 • písemným dotazem prostřednictvím webových stránek ou.vinare.cz
 • prostřednictvím elektronické pošty – email: ou@vinare.cz
 • prostřednictvím elektronické pošty s elektronickým podpisem – ou@vinare.cz
 • prostřednictvím datové schránky – Obec Vinaře – ID: terby5j
 • ústním dotazem v místě
10) Příjem žádostí, stížností a dalších podání:
 • písemnou formou na adresu OÚ Vinaře
 • prostřednictvím elektronické podatelny ePodatelna
 • v některých případech i ústním formou v místě
11) Opravné prostředky:
 • Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaným Obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
12) Formuláře:
 • K vyzvednutí na OÚ je formulář “Přihlašovací lístek k trvalému pobytu” další formuláře je možné si vyzvednout na pověřeném úřadě – MÚ Čáslav
 • Některé elektronické formuláře ke stažení také na Portálu veřejné správy portal.gov.cz
13) Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:
 • s žádostí o radu, či pomoc je možné kontaktovat Obecní úřad ve Vinařích nebo pověřený úřad Městský úřad v Čáslavi
14) Nejdůležitější používané předpisy:
 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje patří tato platná znění
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů    (zákon o ochraně ovzduší)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • Obecně závazné vyhlášky, směrnice a nařízení obce a nadřízeného orgánu – najdete zde
 • Obecně závazné vyhlášky – najdete zde
 • Směrnice a nařízení obce a nadřízeného orgánu – najdete zde
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce – najdete zde
15) Sazebník úhrad za poskytování informací:
 • Zveřejňování informací provádí obec na své náklady.
 • Za práci pracovníka Obecního úřadu, který vyhledává a zpracovává předmětné informace se účtuje 50,- Kč za každou i započatou hodinu práce.
 • Za každou stranu pořizované kopie formátu A4 se účtuje 1,50 Kč.
 • Za zaslání informací poštou se naúčtovaná sazba řídí platnými cenami České pošty.
 • Úhradu za poskytnutí informací provede žadatel v hotovosti do pokladny OÚ v místě nebo převodem na účet obce před podáním informace.
 • Nepřesahuje-li souhrnná výše úhrady za výše uvedené úkony částku 30,- Kč, zaplacení této částky se nevyžaduje.
 • Překročí-li souhrnná výše úhrady částku 300,- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace bude poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady.
16) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
17) Seznam organizací:
 • Obec nezřídila žádné organizace.
Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print