Nahlížení do registru oznámení.

Jak žádat o nahlédnutí do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích?

Veřejní funkcionáři definovaní v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, jsou povinni podávat formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a o příjmech, darech a závazcích. Starosta obecního úřadu vede registr těchto oznámení. Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) ?
Každý občan (fyzická osoba)

Jaké jsou podmínky a postup?
Nahlédnout do registru je umožněno na základě písemné žádosti. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Kam se obrátit s žádostí?
Obecní úřad Vinaře.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?
Doklad pro ověření totožnosti žadatele.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?
Formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?
Nahlížení do registru je bezplatné.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
Lhůty nejsou zákonem č. 159/2006 Sb. stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít?
Po ověření písemné žádosti pro umožnění přístupu k registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě udělí starosta žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo do registru, které bez zbytečného odkladu doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele s výjimkou žádosti podané osobně.

Poučení žadatele :
Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru je zakázáno a je přestupkem, za který lze udělit pokutu do výše 50 000 Kč.
Dále je přestupkem používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
O každém nahlédnutí do registru se automaticky provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.

Podávání oznámení:

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům každý rok, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června následujícího roku. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print