o místních  poplatcích

Obecní zastupitelstvo Obce Vinaře schválilo dne 24.11.1999 dle ustanovení § 15 zákona            č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění  pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. f), § 16 a § 14 odst. 1 písm. h) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku

ODDÍL  I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Obecní úřad ve Vinařích vybírá tyto poplatky:

a) poplatek ze psů,
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
c) poplatek za užívání veřejného prostranství,
d) poplatek ze vstupného,
e) poplatek z ubytovací kapacity,
f)  poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. 2

Správu poplatků  uvedených v čl.1 této  vyhlášky vykonává zdejší obecní úřad  (dále jen správce poplatku) a při  řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

ODDÍL  II
POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 3

Poplatek ze psů platí vlastníci psů (fyzické a právnické osoby), kteří mají trvalé bydliště nebo sídlo v územním obvodu obce, a to ze psů starších 6 měsíců.

Čl. 4

Sazba poplatku činí ročně 50,- Kč,  a to za  každého  psa  téhož vlastníka.

Čl. 5

1. Poplatek  se neplatí nebo jsou od poplatku osvobozeni psi:
a) jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP-P (zvlášť těžce postižený s průvodcem),
b) kteří patří správci poplatku a rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je obec,
c) chovaných k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených,
d) sloužících  Policii a městské  policii a speciálně  cvičených záchranářských a loveckých psů, pokud mají příslušné osvědčení,
e) umístěných v útulcích k tomu určených,
f) převzatých z útulku po dobu na převzetí.
2. Nárok na osvobození od poplatku ze  psů  je  vlastník povinen prokázat do 1 měsíce.
3. Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod  osvobození.

Čl. 6

1. Vlastník  psa je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů vznik poplatkové povinnosti, rovněž je povinen ohlásit i každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku do 15 dnů od jejího vzniku, a to písemně.
2. Vlastník psa je povinen v hlášení uvést jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů,na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
3. Vlastník domu nebo organizace, která  má k domu právo  hospodaření, jsou povinni na výzvu ohlásit správci poplatku písemně všechny psy v domě chované a uvést jejich vlastníky.

Čl. 7

1. Vlastník  psa  je  povinen  zaplatit  poplatek  bez  vyměření předem, a to:
a) nečiní-li více než 200,- Kč ročně nejpozději do 15.února každého roku
b) činí-li více než 200,-Kč ročně  ve dvou  splátkách, vždy nejpozději do 15.února a 15.dubna každého roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého dne následujícího pololetí, a to 1/2  poplatku, nejméně však 50,- Kč.
3. Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů uplynutím pololetí, ve kterém tuto skutečnost  poplatník oznámil správci poplatku. Zjištěný přeplatek na poplatku ze psů se vrátí, činí-li více než 50,- Kč.

Čl. 8

Správce poplatku může vydat vlastníkům psů za úhradu  kontrolní známky s vyznačením  jména obce a  evidenčního čísla psa. Vlastníci psů jsou povinni zajistit, aby psi známky skutečně nosili. Známka je nepřenosná na jiného psa. Ztrátu nebo odcizení známky je poplatník povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.

ODDÍL III
POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT

Čl. 9

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt se vybírá od fyzických osob, které jsou přechodně a za úplatu ubytované v územním obvodu obce za účelem  léčení nebo  rekreace s výjimkou osob, které poplatku nepodléhají nebo jsou od něho osvobozeny podle čl.11.

Čl.10

Sazba poplatku činí:
a) 8,- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu,  není-li  tento dnem příchodu,
b) týdenní, měsíční, roční paušální částku, kterou stanoví správce poplatku na žádost poplatníka.

Čl.11

Poplatku nepodléhají nebo jsou od poplatku osvobozeni:
a) osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazek ZTP-P (zvlášť těžce postižený s průvodcem) a jejich průvodci,
b) osoby, kterým byl poskytnut rekondiční pobyt podle zvláštních předpisů (§ 135 odst. 4 zákoníku práce),
c) osoby mladší 18 let a starší 70 let  nebo osoby, na které náleží přídavky na děti nebo vojáci základní služby a osoby, které vykonávají civilní službu.

Čl.12

1. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník předem za celou předpokládanou dobu pobytu.
2. Poplatek vybírá pro správce poplatku ubytovatel, který poskytuje přechodné ubytování. (Za ubytovatele se považuje též i osoba nebo organizace, která zprostředkovává ubytování osob). Ubytovatel za vybraný poplatek ručí.
3. Povinností ubytovatele je vést řádně knihu ubytovaných pro potřeby kontroly místního poplatku a dbát, aby kniha obsahovala tyto základní údaje:
– jméno a  úplnou adresu ubytované osoby,
– datum narození, číslo občanského průkazu (číslo pasu),
– den příchodu  a  odchodu.
Stránky knih musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku do konce roku.

Čl.13

1. Ubytovatel je povinen ohlásit do 30 dnů zahájení činnosti (poskytování ubytování) u správce poplatku.
2. Ubytovatel  je povinen uvést  své jméno, příjmení  nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též  čísla účtů  u peněžních  ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl.14

Ubytovatelé, kteří vybírají  poplatek,  odvedou  vybraný  poplatek  na účet  správce  poplatku (případně v hotovosti), podle  počtu ubytovaných osob pololetně nejpozději 10 dnů po uplynutí každého pololetí.  Paušální  výše  poplatku  je  splatná  nejpozději  do 31.května běžného roku předem bez vyměření. Na žádost  je  možno povolit splátky nebo odklad.

ODDÍL IV
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Čl.15

1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým  se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění prodejních  nebo  reklamních zařízení,  zařízení cirkusů, lunaparků  a jiných obdobných atrakcí,  umístění skládek, vyhrazení  trvalého parkovacího místa, užívání  tohoto  prostranství pro kulturní  a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.
2. Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou silnice, místní komunikace včetně chodníků, náves, veřejná zeleň, parky, tržiště, hřiště, autobusové zastávky, vodní toky, nádrže a další prostory přístupné každému bez omezení.V pochybnostech je o.úřad oprávněn rozhodnout, zda ve sporném případě jde o veřejné prostranství.
3. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické  osoby, které  užívají  veřejné prostranství  způsobem uvedeným v  odst. 1. Užívá-li tutéž  část veřejného prostranství několik uživatelů  společně, odpovídají za  zaplacení celého poplatku  společně  a  nerozdílně. Správce  poplatku  může  uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Čl.16

Poplatek se vybírá počínajíc  dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství do dne, kdy poplatník  oznámil správci poplatku, že užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu (odstranění lešení, zaházení výkopu, odvoz materiálu, zrušení stánku a pod.).

Čl.17

1. Sazby poplatků za umístění  stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru,  skládek zboží a vystaveného zboží činí 8,- Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a den  (dále jen Kč/m2 a den). Za  trvalé  umístění těchto zařízení může být poplatek stanoven roční paušální částkou.
2. Sazby  poplatků za umístění  reklamního zařízení všeho  druhu činí 5,- Kč/m2 a den. Může být stanoven poplatek paušální částkou.
3. Sazby poplatků za provoz lunaparků  a  podobných atrakcí činí desetinásobek sazby podle odst.1.
4. Sazby  poplatků za vyhrazení  trvalého parkovacího místa  pro právnické osoby  činí 50,- Kč pro osobní  vozidla  a  100,- Kč pro vozidla o nosnosti nad 1,5 t za měsíc. Majitelé jsou povinni požádat o vyhrazení parkovacího místa na veřejném prostranství.
5. Sazba  poplatku za použití veřejného  prostranství k umístění skládky  stavebního materiálu  při stavbě  nebo opravě  domu a k umístění stavebních zařízení činí 5,- Kč/m2 a  den nebo paušální roční částka 300,- Kč podle výhodnosti pro uživatele.
6. Sazba  poplatku za použití veřejného  prostranství na skládky všeho druhu, které nebyly povoleny činí  8,- Kč/m2 a den.
7. Sazba  poplatku za použití veřejného  prostranství na skládku uhlí, písku, palivového dřeva a jiného zboží, činí 4,- Kč/m2 a den.
8. Další sazby stanoví správce poplatku zvláštním rozhodnutím.

Čl.18

Od poplatků za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeni:
a)   uživatelé  tohoto  prostranství, kteří zde pořádají akci bez vstupného nebo jejichž výtěžek je
určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b)  invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo
c)  uživatelé prostranství  podle čl.17, odst.7, kteří  používají veřejné prostranství nejdéle 14 dní.

Čl.19

1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v  den vzniku poplatkové povinnosti, a to písemně.
2. Poplatník  je povinen sdělit  své jméno, příjmení  nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl.20

1. Při placení v hotovosti je poplatek splatný ihned. U jednorázového užití veřejného prostranství je poplatek splatný předem před počátkem užívání, nejpozději na místě.
2. V ostatních  případech je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatků na účet správce poplatku.

ODDÍL V
POPLATEK ZE VSTUPNÉHO

Čl.21

1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní akce a akce obdobného charakteru.
2. Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají, tj. hradí náklady spojené s pořádáním akce.

Čl.22

Poplatek ze vstupného se neplatí nebo jsou osvobozeny:
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) sportovní akce pořádané místním SK

Čl.23

Sazba poplatku ze vstupného činí 5 % z úhrnné částky vybraného vstupného. Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne pořádání akce, která poplatku podléhá. U poplatku placeného paušální částkou je povinen poplatník zaplatit poplatek předem bez vyměření.

Čl.24

Poplatník je povinen  nejméně 5 dnů před  konáním akce ohlásit správci poplatku údaje potřebné  ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno nebo název pořadatele, datum, hodina a místo konání akce, účel použití výtěžku. Na výzvu správce poplatku poplatník dále uvede bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem,  uvede též  čísla účtu  u peněžních  ústavů, na  nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

ODDÍL VII
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

Čl.25

1. Poplatek z  ubytovací kapacity se platí z lůžek v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu.
2. Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které toto zařízení vlastní nebo právnické osoby, které mají k tomuto zařízení právo hospodaření.

Čl.26

Sazba poplatku činí 1,- Kč za každé využité lůžko a den. Správce poplatku může  stanovit poplatek po  dohodě s poplatníkem  roční paušální částkou.

Čl.27

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b)  ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků  fyzických  a
právnických  osob,  které  toto  zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,
c)  ubytovací kapacita ve  zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána
jako  hotelová zařízení,
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Čl.28

1. Poplatník je povinen se zaregistrovat u správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti. Rovněž je povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv  na výši poplatku a trvání jeho poplatkové  povinnosti do 15 dnů  ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
2. Poplatník je povinen při registraci uvést jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl.29

Poplatník je  povinen vést knihu ubytovaných,  kde budou uvedeny tyto základní údaje:
– jméno ubytovaného, jeho adresu,
– datum narození, číslo občanského průkazu (číslo pasu),
– údaj, zda je ubytovaný zaměstnancem vlastníka zařízení,
– den příchodu a odchodu.
Stránky  knih musí být průběžně  očíslovány  a  musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku do konce roku.

Čl.30

Poplatek  je splatný  nejpozději do  15 dnů  po uplynutí každého čtvrtletí. Paušální výše poplatku je splatná do 31.května.

ODDÍL VIII
POPLATEK ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ

Čl.31

1. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj se platí z každého provozovaného přístroje, na který bylo vydáno rozhodnutí o povolení k provozování výherních hracích přístrojů, a to za každý hrací přístroj zvlášť.
2. Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje.
3. Poplatek je splatný  nejpozději do pěti dnů po uvedení přístroje do provozu. Tímto uvedením se rozumí zahájení činnosti hracího přístroje, potvrzené tzv. zahajovacím protokolem.

Čl.32

Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí  1 000,- Kč.

ODDÍL IX
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Čl.33

1. Nebudou-li  poplatky  zaplaceny  včas  nebo ve  správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %. Vyměřené  poplatky  se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým  zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité  povahy, může správce poplatku uložil pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl.34

1. Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

Čl.35

1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří  let od konce kalendářního roku,  ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.
2. Byl-li před uplynutím této  lhůty učiněn úkon směřující k vyměření  poplatku nebo  jeho dodatečnému  stanovení, běží tříletá lhůta znovu  od konce roku,  v němž byl poplatník  o tomto úkonu spraven.
3. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce období, v němž  vznikla povinnost podat hlášení o poplatku nebo v němž vznikla poplatková povinnost, aniž by zde současně bylo povinnost poplatek přiznat nebo jej ohlásit.

Čl.36

1. Ustanovení  této  vyhlášky platí  pro katastrální  území obce Vinaře a část Vinice. Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí kontrolní komise.

Čl.37

Pro poplatkovou povinnost vzniklou před účinností této vyhlášky se použije místní vyhláška č.2/94, o místních poplatcích.

Čl.38

Zrušuje se vyhláška  Obecního úřadu  Vinaře č. 2/94, o místních poplatcích.

Čl.39

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1.ledna 2000.

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print