o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Vinaře, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Zastupitelstvo obce Vinaře vydává dne 28.11.2001 podle ustanovení § 17 odst.2 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a v souladu s ustanoveními  § 10 písm.a) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 1
Závaznost vyhlášky

1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem na katastrálním území obce Vinaře.

2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé bydliště nebo se na území obce zdržují, na které se nevztahují povinnosti původce odpadu.

Čl. 2
Základní pojmy

1. Odpad je movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů .

2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Jedná se zejména o:

a) vytříděné složky komunálního odpadu (např. papír a lepenka, sklo, plasty aj.)

b) nebezpečné složky vytříděné z komunálního odpadu s obsahem škodlivin (např. rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, zářivky a ostatní odpady obsahující rtuť, baterie, barvy, vyřazené léky, obaly od léků, barev a ředidel, obaly od různých postřiků, ledničky, mrazící zařízení a pod.)

c) směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru a lepenky, skla, plastů, objemného, nebezpečného odpadu a případně dalších druhů (např. odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, včetně odpadu z hřbitova)

d) objemný odpad je složka komunálního odpadu, která s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob (např. dřevo a tuhý papír z obalů, vyřazené pračky, kamna a plynové sporáky, spotřební elektronika, opotřebované pneumatiky a pod.)

e) odpad ze zeleně a dřevní odpad

3. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, skladování, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

4. Využívání odpadů je činnost vedoucí k získávání druhotných surovin nebo k recyklaci odpadů, případně jiné využití fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností odpadů.

5. Odstraňování odpadů jsou činnosti uvedené v příloze č.4 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

6. Svozová společnost je oprávněná osoba, která na základě platné smlouvy s obcí zajišťuje shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, skladování, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Vinaře.

7. Sběrné nádoby jsou nádoby nebo kontejnery, určené ke shromažďování komunálního odpadu do doby jeho svozu. Jedná se o typizované nádoby (tzv. popelnice nebo kontejner), které splňují technické parametry podle zvláštních předpisů s vnitřním objemem od 110 do 1100 litrů. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner, určený pro odkládání zejména objemového odpadu.

8. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování komunálního odpadu. Stanoviště sběrných nádob, ze kterého je prováděn svoz nebo odvoz komunálního odpadu určuje obec po dohodě se svozovou společností a vlastníkem či správcem nemovitosti.

9. Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných druhů komunálního odpadu do speciálních nádob.

10.Stavební odpad je odpad vznikající při výstavbě a demolicích staveb. Jedná se o všechny druhy odpadu vznikající při stavební činnosti a jsou v Katalogu odpadů takto označeny (např. beton, cihly, střešní tašky, keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet, výrobky z dehtu, kovy včetně slitin, vytěžená zemina, izolační materiály, smíšený a demoliční odpad aj.).

11.Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný odpad je takový vnitřní objem sběrné nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu odpadu a při daném počtu osob užívajících nemovitost umožňuje uložit veškerý směsný odpad, vznikající při provozu domácnosti v nemovitosti, do sběrné nádoby. Dostatečný objem je 27.5 litru na osobu a týden.

12.Mobilní sběr odpadů je svoz určených složek komunálního odpadu, zajištěný v pravidelných intervalech na určených místech osádkou speciálního vozidla svozové společnosti.

13.Fyzická osoba je osoba, která má na území obce trvalé bydliště nebo se na území obce zdržuje, a to bez ohledu na její věk. Fyzickou osobou je i cizinec, který má na území České republiky trvalý pobyt.

14.Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a mají stejný trvalý pobyt.

15.Správce nemovitosti je fyzická nebo právnická osoba, která na základě smlouvy s vlastníkem nemovitosti vykonává povinnosti spojené se správou nemovitosti.

ČÁST DRUHÁ
KOMUNÁLNÍ ODPAD

Čl. 3
Nakládání s komunálním odpadem

1. Komunální odpad se ukládá do těchto sběrných nádob a zařízení:

a) sběrné nádoby 110 l (popelnice). Vlastník nebo správce nemovitosti si zajistí sám nebo prostřednictvím svozové společnosti potřebný počet sběrných nádob vhodného typu. Četnost svozu sběrné nádoby určuje obec prostřednictvím svozové společnosti ve spolupráci s vlastníkem nebo správcem nemovitosti v souladu s čl.2, odst.11 této vyhlášky. Rozhodnutí o umístění stanoviště je výsledkem dohody mezi svozovou společností a vlastníkem či správcem nemovitosti. V případě, že stav komunikace neumožňuje svozové technice příjezd k nemovitosti, od které je svážen odpad, obec po dohodě se svozovou společností a vlastníkem nebo správcem nemovitosti určí stanoviště sběrné nádoby na nejbližším přístupném místě. Pokud se nedosáhne shody, rozhoduje o místu sběrné nádoby obec

b) sběrné nádoby 1100 l na vytříděné složky odpadu (např. zvony, plastové nádoby, kovové kontejnery) na sklo, na plasty (PET lahve)

c) mobilní kontejner na svoz nebezpečného odpadu min. 2x ročně – umístění kontejneru a termín svozu bude oznámen obvyklým způsobem

2. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů  jako odpad komunální (právnické a fyzické osoby podnikající) mohou využít systému svozu komunálního odpadu stanovený touto vyhláškou na základě písemné smlouvy s obcí.

3. Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání bude odvezen na náklady vlastníka odpadu na základě písemné dohody s obcí, případně prostřednictvím oprávněné osoby.

4. Odvoz kovového odpadu a objemného odpadu zajistí obec  na žádost vlastníků odpadu.

5. Prošlé léky je možné odložit v lékárnách, monočlánky v některých obchodech, prodávajících toto zboží.

6. Sběrné nádoby se umisťují na stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby nepůsobily hygienické nebo estetické závady, překážku na komunikacích, byly dobře přístupné pro naplňování a vyprazdňování, bez časových ztrát a zvláštních těžkostí. Pro umístění přechodného stanoviště sběrných nádob může být bezplatně použito veřejné prostranství, avšak jen na dobu nezbytnou pro vyprazdňování a tak, aby tím nebyla vytvořena dopravní překážka.

Čl. 4
Povinnosti fyzických osob

1. Fyzické osoby jsou povinny:

a) odpad třídit dle obcí stanoveného systému na složky uvedené v čl.3

b) vytříděné sklo a plasty odkládat do označených sběrných nádob

c) odděleně shromažďovat a třídit nebezpečné složky komunálního odpadu a předávat je v určenou dobu na obcí určená místa do mobilního kontejneru.  Přitom jsou povinny počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat či rostlin nebo aby nedošlo k poškození životního prostředí

d) objemný odpad odděleně shromažďovat a předávat je v určenou dobu na obcí určená místa do označeného kontejneru

e) směsný odpad odkládat do určených sběrných nádob (popelnic)

f) ukládat do sběrných nádob pouze složky odpadu , odpovídající označení sběrné nádoby. Užívání sběrných nádob pro jiné složky odpadu a k jinému účelu je zakázáno

g) odpad ze zeleně a dřevní odpad je možné kompostovat i  na vlastním pozemku, pokud nedochází k obtěžování vlastníků nemovitosti nebo uživatelů sousedních nemovitostí. Nevyužitelné zbytky vlastník ukládá na vlastním pozemku do doby svozu odpadu ze zeleně. Termín svozu vyhlásí obec rozhlasem. V případě, že hrozí šíření chorob a škůdců, je možné tento odpad pálit, a to způsobem, který co nejméně obtěžuje okolí

h) zajistit stálé nebo přechodné stanoviště pro sběrné nádoby a na přechodném stanovišti je umisťovat pouze v den svozu tak, aby k nim měla svozová společnost přístup

i) naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možné řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával

j) udržovat čistotu v okolí sběrných nádob

2. Obecně se zakazuje:

a) odkládat odpady mimo místa určená pro odkládání odpadů, a tak vytvářet nebo rozšiřovat nepovolené skládky odpadů na území obce

b) ukládat do sběrných nádob na směsný odpad látky tekuté, stavební odpad, zeminu, odpad ze zeleně, nebezpečné složky komunálního odpadu, kovové předměty, uhynulá zvířata apod.

c) využívat sběrných nádob k jiným účelům nebo pro ukládání jiných odpadů, než pro které jsou určeny

d) ukládat do velkoobjemových kontejnerů směsný odpad včetně popela a odpady z podnikatelské činnosti

e) zapalovat odpad ve sběrných nádobách, sběrné nádoby ničit, poškozovat nebo přemísťovat ze stanoviště

f) zhutňovat odpad ve sběrných nádobách

g) pálit odpady na otevřeném ohni a v topeništích, která nejsou přímo určena ke spalování odpadů, mimo případů dle čl.4, odst.1, písm.g) této vyhlášky

h) zcizovat odpad ze sběrných nádob či míst určených k jeho odkládání

Čl. 5
Povinnosti vlastníků a správců nemovitostí

Fyzikální nebo právnická osoba, která vlastní nemovitost nebo je správcem nemovitosti nebo má k ní právo hospodaření či právo užívání:

a) dohodne u svozové společnosti dostatečný počet funkčních sběrných nádob (popelnic) a obcí určenou minimální četnost odvozu odpadu

b) zajistí fyzickým osobám užívajícím nemovitost nepřetržitý přístup ke sběrným nádobám

c) udržuje čistotu a pořádek na stanovišti sběrných nádob

d) sběrné nádoby umožní umístit (stálá stanoviště) nebo přiblížit (přechodná stanoviště) podle místních podmínek v dostupné vzdálenosti od dojezdu svozového vozidla

e) zajistí bezpečný přístup a schůdnost přístupových cest ke stanovišti sběrných nádob po celý rok

f) zajistí stálé nebo přechodné stanoviště pro sběrné nádoby

Čl. 6
Povinnosti pořadatelů kulturních, obchodních, sportovních,
společenských a jiných podobných akcí

Pořadatelé kul kulturních, obchodních, sportovních, společenských a jiných podobných akcí jsou povinni v místech jejich konání umisťovat dostatečný počet sběrných nádob na odpad a zabezpečit odvoz a odstranění v nich shromážděného odpadu, jakož i úklid okolí stanoviště sběrných nádob.

Čl. 7
Svozová společnost

Svozová společnost je povinna zajistit:

a) odvoz a zneškodnění odpadů v souladu se smlouvou uzavřenou s obcí a harmonogramem svozu, s minimální frekvencí svozu 1x za 14 dní

b) vyprazdňování sběrných nádob tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, škodám na majetku
a úrazům

c) před vyprázdněním sběrných nádob jejich přemístění ze stálého nebo přechodného stanoviště na okraj chodníku nebo krajnici vozovky, a to na dobu nezbytně nutnou k vyprázdnění sběrné nádoby

d) po vyprázdnění sběrných nádob jejich neprodlené vrácení na stálé nebo přechodné stanoviště

e) vyprazdňování sběrných nádob na tříděný odpad a velkoobjemových kontejnerů podle schváleného harmonogramu svozu, a to tak často, aby nedocházelo k hygienickým a estetickým závadám a ke znečišťování okolí na stanovištích těchto nádob

f) zabezpečení ložné plochy přepravních prostředků komunálního a jiného odpadu plachtou, po případě ochrannou sítí, bránící úniku tohoto odpadu a prašnosti během přepravy

2.  Dojde-li během činnosti svozové společnosti ke znečištění okolí stanoviště sběrných nádob, je svozová společnost povinna zajistit neprodleně odstranění nečistoty.

3. Svozová společnost je povinna přistavit a odvézt velkoobjemové kontejnery, které byly písemně
objednány, a to za úplatu, pokud jejich obsah neodporuje ustanovením této vyhlášky.

4. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, je svozová společnost povinna zajistit náhradní svoz nejpozději následující den.

ČÁST TŘETÍ
STAVEBNÍ ODPAD

Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem

1.  Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání musí být ukládán do k tomu účelu přistavených rozměrově vhodných kontejnerů svozové společnosti, případně subjektu provádějícího stavební činnost, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranění. Přepravní prostředky  musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu a prašnosti během přepravy. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit.

2. Vyvážení naplněných kontejnerů je nutno realizovat bezodkladně tak, aby nedocházelo k nepříznivému estetickému ani hygienickému dopadu  na prostředí v obci.
3. Náklady za přistavení kontejnerů, odvoz a odstranění stavebního odpadu nese fyzická osoba, právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která přistavení kontejnerů u svozové společnosti, případně obce, objednala. V případě odvozu stavebního odpadu vlastními prostředky stavebníka, musí být tento způsob prokázán dokladem o uložení odpadu na skládce.

Čl. 9
Nakládání s odpadem z čištění komunikací a hřbitova

1. Odpad z čištění veřejných komunikací může být odložen do kontejnerů svozové společnosti fyzickými osobami, právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání pouze na místě stanoveném obcí, a to v termínech předem vyhlášených obcí.

2. Odpad ze hřbitova smí být odkládán pouze na místo stanovené obcí, která zabezpečuje jeho odvoz na skládku. Na toto místo nesmějí  být odkládány jiné složky odpadu.

ČÁST ČTVRTÁ

Čl. 10
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je upraven platnou obecně závaznou vyhláškou č.2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a způsob jeho výběru.

Čl. 11
Sankce

Porušení této vyhlášky bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů (zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon ČNR č.128/2000 Sb., o obcích (obecní  zřízení), zákon ČNR č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. 12
Společná a závěrečná ustanovení

Ustanovení této vyhlášky platí pro území obce Vinaře. Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí kontrolní výbor obce.

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.3/98, o odpadech ze dne 1.1.1999.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1.1.2002.

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print