o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce Vinaře vydává dne 3.10.2007 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 65/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Správu poplatku vykonává obecní úřad Vinaře (dále jen “správce poplatku”) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2
Poplatník

1. Poplatníkem je:

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3
Sazba poplatku

1.  Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky činí 350,- Kč a je tvořena

a)  z částky  100,-  Kč  za osobu a kalendářní rok a

b) z částky  250,- Kč  stanovené na základě skutečných nákladů obce podle předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok.

Skutečné náklady za rok 2006 činily 92 494,- Kč a byly rozúčtovány takto:

náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu   92 494,- Kč
počet poplatníků (obyvatel s TP + rekreační objekty)   262
náklad na 1 osobu za rok   353,- Kč

Ve smyslu zákona č. 565/1990, o místních poplatcích, § 10 b), odst. 3, písm b), je stanovena maximální hodnota poplatku dle výpočtu na základě skutečných nákladů obce ve výši 250,- Kč.

2.  Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. b) této vyhlášky činí  480,- Kč a je tvořena

a)  z částky  230,-  Kč  za kalendářní rok a

b)  z částky  250,-  Kč  za kalendářní rok, stanovené stejným způsobem jako v čl. 3 odst. 1 písm. b).

3. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 4
Osvobození od poplatku

1. Od poplatku jsou osvobozeni:

a) vlastníci samot  čp. 51 a čp. 119 (“Šmolcov”)

b) vlastníci staveb, které nejsou způsobilé k bydlení nebo k rekreaci dle seznamu schváleného zastupitelstvem obce, který je přílohou č.1 této vyhlášky.

2. Vznik i zánik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve lhůtě do 15 dnů písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku ode dne, kdy nastala skutečnost rozhodná pro vznik či zánik nároku na osvobození.

Čl. 5
Splatnost poplatku

1. Poplatník osobně  nebo prostřednictvím společného zástupce  je povinen uhradit  poplatek  do výše 1000,- Kč jednorázově v termínu do 31.3.,  nad  1000,- Kč ve dvou stejných splátkách splatných v termínech 31.3. a 31.5. příslušného roku.

2. Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka v průběhu kalendářního roku, uhradí se poplatek v poměrné výši do 20. dne následujícího měsíce po vzniku poplatkové povinnosti.

Čl. 6
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník, který má v obci trvalý pobyt, je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

2. Poplatník, který má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví k této stavbě, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Čl. 7
Sankce

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

3. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

4. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do deseti let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 8
Prominutí

Obec může na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout z důvodů odstranění tvrdosti.

Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ze dne 23.11.2003.

Čl. 10
Společná a závěrečná ustanovení

Ustanovení této vyhlášky platí pro území obce Vinaře. Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí kontrolní výbor obce.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1. 1. 2008.

Petr Pospíšil v.r.,   starosta obce

Zdeněk Vraný v.r., místostarosta

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print