o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce Vinaře se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením Č. 8/2012-01
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona Č. 12812000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen “vyhláška”) :

ČI. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Vinaře touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
“poplatek”).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1)

Čl. 2
Poplatník

(1)     Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a     odstraňování komunálních odpadů platí: 2)
a) fyzická osoba,
1.    která má v obci trvalý pobyt,
2.    které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3.    která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4.    které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2)     Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1)     Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů 3) ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3)     Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je     umístěna stavba s bytem.

(4)     Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)     Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 4)

(6)     Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 5)

Čl. 4
Sazba poplatku

(1)     Sazba poplatku činí 600,- Kč a je tvořena:
a)     z částky      0,- Kč za kalendářní rok a
b)     z částky 600,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2)     Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

(3)     V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. 6)

Čl. 5
Splatnost poplatku

(1)     Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.

(2)     Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1)     Od poplatku se osvobozují:
a)    fyzické osoby s trvalým pobytem v obci, které se v obci dlouhodobě nezdržují, (celoroční pobyt v ústavu sociální péče, nemocnici či jiném odborném léčebném ústavu apod.)
b)    fyzické osoby s trvalým pobytem v obci nebo vlastnící stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci: Vinaře čp. 51  a  Šmolcov čp. 119  (samoty)

(2)    Úleva se poskytuje fyzické osobě s trvalým pobytem v obci ve výši  200,00 Kč.

Čl. 7
Navýšení poplatku

(1)     Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 7)

(2)     Nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků do 31. 10. příslušného kalendářního roku, navýší obecní úřad poplatek na dvojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 8)

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1)   Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)   Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1)     Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 3. 10. 2007.

(2)     Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2013.


1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o místních poplatcích”)
2) § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) Pozn. pro obec: Nelze stanovit lhůtu kratší než 8 dnů (viz § 32 odst. 2 daňového řádu). Ministerstvo vnitra doporučuje stanovit lhůtu minimálně 15 dnů.
4) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6) § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
7) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích


Příloha k OZV č. 1/2012

Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok

Skutečné náklady v Kč za rok 2011:   176 450,00 Kč
Počet osob s trvalým pobytem na území obce:   264
Počet staveb určených k rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba:   20
Počet celkem:   284
Výpočet:   (náklady : počet celkem  –  176450 : 284)   621,30 Kč
Skutečné náklady v Kč na osobu a rok za rok 2011:   621,30 Kč

Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 600,00  Kč.

Ve Vinařích dne 14. 11. 2012

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno: 16.11.2012     Sejmuto:   3.12.2012

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print