Problematika ochrany dřevin a povolování kácení má svoje pravidla podle platné legislativy.

Kácení dřevin lze chápat jako odstranění dřeviny odříznutím její nadzemní části, které znemožní její další růst. Za kácení se nepovažuje ořez korun stromu nebo keřových porostu. Ovšem nadměrný ořez dřevin může znamenat poškozování a ničení dřevin, což je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. Za nedovolený zásah hrozí postih (pokuta) dle zákona.

Tyto pravidla byla zrušena.


A) Kácení dřevin rostoucích mimo les

Problematika kácení dřevin rostoucích mimo les je upravena v § 8 a § 9 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou uvedeny v § 3 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Povolování kácení ve smyslu zákona podléhá kácení dřevin rostoucích mimo les, což jsou dle zákona stromy či keře rostoucí jednotlivé i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní pudní fond (tzn. mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa). Mějte na paměti, že se kácení povoluje zpravidla na období klidu vegetace (mezi
15. říjnem a 31. březnem).

Dřeviny jsou vytrvalé rostliny s dřevnatějícím stonkem. Povolování se týká všech dřevin bez ohledu na jejich druh, vztahuje se i na pěstované ovocné dřeviny nebo vinnou révu! Povolování platí i pro odumřelé, zcela suché dřeviny, rovněž tak pro stromy vyvrácené nebo zlomené! (zákon je z úpravy nevyjímá). Při poškození nebo pokácení dřeviny bez řádného povolení lze fyzické osobě uložit pokutu do výše 20 000,- Kč.

Jak postupovat, pokud chci skácet nebo ořezat strom, případně keř:

Kácení dřevin bez povolení a oznámení
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.

Vymezení pojmů:
a) zapojeným porostem dřevin soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina,
b) společenskými funkcemi dřeviny soubor funkcí dřeviny ovlivňujících životní prostředí člověka, jako je snižování prašnosti, tlumení hluku či zlepšování mikroklimatu; mezi společenské funkce patří také funkce estetická, včetně působení dřevin na krajinný ráz a ráz urbanizovaného prostředí,
c) zahradou pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu1) v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený2) a nepřístupný veřejnosti,
d) stromořadím souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a plantážích dřevin3).

Rozhodování jiných správních úřadů
O kácení některých dřevin nerozhoduje obecní úřad, ale jiné správní úřady. Jde o tyto případy:
a) kácení dřevin v národních parcích,
b) kácení dřevin rostoucích v lese, (nutno obrátit se na Lesy ČR prostřednictvím obecního úřadu)
c) případy, kdy je nutno rozhodnutím nařídit kácení dřevin z důvodu jejich nákazy epidemickými či jinými závažnými chorobami.

Předběžné oznámení s možností zásahu obecního úřadu
(1) Obecní úřad o kácení nerozhoduje, ale kácení musí být obecnímu úřadu předem oznamováno v těchto případech:
a) kácení z důvodů pěstebních (obnova či výchovná probírka porostů),
b) kácení z důvodů zdravotních pokud je kácení výkonem oprávnění dle zvláštních předpisů (zde je třeba dbát o to, jestli je káceno v rozsahu, v němž to zvláštní zákon dovoluje). Jedná se např. o zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, zákon č. 266/1994 Sb., o drahách (úplné znění vyhlášeno pod č. 35/2001 Sb.), zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích apod.
(2) Oznámení se provede písemně nejméně 15. dnů před kácením. Oznámení musí mít stejné náležitosti jako by šlo o žádost o kácení dřevin.
(3) Obecní úřad může kácení rozhodnutím (nejlépe za pomoci předběžného opatření) zakázat, pozastavit nebo omezit, pokud to odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění.

Následné oznámení
Obecní úřad povolení ke kácení nevydává a kácení je mu oznamováno následně v případě, že stavem dřeviny je bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí škoda značného rozsahu. Kácení je třeba obecnímu úřadu oznámit do 15. dnů ode dne provedení kácení. (Bezprostředním ohrožením života a zdraví se míní především zcela zjevné nebezpečí pádu stromu v zastavěných lokalitách nebo při komunikacích).

Jak mohu žádost podat a kde získat formulář?
Elektronicky na les@vinare.cz , písemně na adresu obce Vinaře 44, 286 01 Čáslav, nebo osobně v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.

Jak bude vysoká úhrada za kácení na obecním pozemku?
Za množství vytěžené hmoty uhradí občan trvale žijící v obci Vinaře nebo vlastník rekreačního objektu v obci Vinaře
250,- Kč /1 m3. Ostatní žadatelé uhradí částku 1000,- Kč /1 m3.

Pověřený člen zastupitelstva vede průběžně evidenci žádostí, vydaných povolení a množství vytěžené hmoty včetně uhrazené finanční částky.


B) Kácení dřevin v lese (čištění lesa)

Hospodaření v lese se řídí tzv. lesním hospodářským plánem, v případě menší rozlohy “lesní hospodářskou osnovou”. Tyto plány se zpracovávají pravidla na 5 – 10 let a stanovují, v jakých částech lesa se bude kácet, kolik stromů bude káceno a kolik nových bude vysazeno.

Lesní hospodářské plány zpracovává podle zákona § 33 zák.č.289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů, vlastník lesa a schvaluje krajský úřad, lesní hospodářské osnovy zpracovává obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Je možné vytěžit mimo hospodářský plán nebo hospodářskou osnovu dřeviny do 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok. V tomto množství bude povolováno čištění lesa (tzn. nálety, polomy, souše, stromy vyvrácené nebo zlomené), jako palivové dříví pro občany žijící v obcích Vinaře a Vinice.

Jedná se podle zákona o těžbu nahodilou, tzn. těžba prováděná za účelem zpracování stromů suchých, vyvrácených, nemocných nebo poškozených. Při poškození nebo pokácení dřeviny bez řádného povolení lze fyzické osobě uložit pokutu dle zákona 289/1995Sb.,až do výše 1 000 000,- Kč.

O možnosti kácení dřevin v lese (čištění lesa) vyrozumí obecní zastupitelstvo zájemce na vývěskách a  webových stránkách obce a zároveň určí lhůtu, po kterou si mohou zájemci podat žádost. Tato lhůta nebude kratší než 7 dnů od zveřejnění vyrozumění. Zájemcům bude vydáno povolení ke kácení dřevin v lese (čištění lesa), a to až do vyčerpání zamýšleného objemu těžby.

Kdo muže podávat žádost o povolení kácení dřevin?
Občan žijící v obcích Vinaře a Vinice, včetně majitelů rekreačních objektů.

Jak mohu žádost podat a kde získat formulář?
Elektronicky na les@vinare.cz , písemně na adresu obce Vinaře 44, 286 01 Čáslav, nebo osobně v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.

Jaký úřad kácení povoluje?
Obecní úřad Vinaře v katastrálním území Vinaře v součinnosti se správcem lesa.

Podle čeho rozhoduje správní orgán o povolení/nepovolení kácení dřevin a stanovování podmínek kácení?
Podle pořadí podaných žádostí. Žádosti nebude vyhověno pokud žadatel nemá uhrazené veškeré závazky vůči obci (např. poplatky).

Jak dlouho trvá správní řízení ve věci povolení ke kácení dřevin?
Do 30 dnů od podání žádosti úřadu, ve složitých případech do 60 dnů.

Co se stane když bude více zájemců?
Pokud se v uvedené lhůtě přihlásí zájemců více, než je zamýšlený rozsah těžby, pověřená osoba bude vyřizovat žádosti podle jejich pořadí. V případě, že žadatel v minulosti nedodržel závazné pokyny při čištění lesa, nebude jeho žádosti vyhověno.

Jaký hrozí právní postih za přestupky týkající se dřevin?
Případné přestupky a právní postihy budou řešeny podle zákona ze dne 3.listopadu 1995, 289/1995 Sb.

Jak bylo rozhodnuto o mé žádosti?
Zastupitelstvo vyrozumí zájemce o čištění lesa na webových stránkách obce a vývěskách v obci Vinaře a Vinice.

Jak bude vypadat povolení ke kácení dřevin (čištění lesa)?
Bude vydáno písemně na konkrétní jméno žadatele a bude časově omezené na dobu 30 dnů od vydání, což přímo na povolení bude výslovně uvedeno. Povolení dále bude obsahovat evidenční číslo, konkrétní odkaz na usnesení zastupitelstva, kterým bylo povolení vydáno, bude obsahovat otisk úředního razítka a vlastnoruční podpis pověřeného člena zastupitelstva. V povolení bude dále uvedeno množství dřevní hmoty, která je povolena k vytěžení a lokalita, kde bude těžba probíhat. Pověřený člen zastupitelstva zajistí, aby nejpozději v den vydání povolení ke kácení dřevin byl rozsah těžby v terénu vyznačen a to červenou barvou ve tvaru písmene X na každém jednotlivém stromě.

Jak bude těžba dřevní hmoty ukončena?
Po provedení těžby vyrozumí občan pověřeného člena zastupitelstva, který na místě zkontroluje množství vytěžené dřevní hmoty a provede kontrolu, zda je prostor, ve kterém těžba probíhala řádně vyčištěn. Kontrolu zaznamená na rub vydaného povolení. Zároveň ukončí platnost vydaného povolení k těžbě tak, aby datum ukončení bylo totožné s datem odvozu vytěžené dřevní hmoty. Za množství vytěžené hmoty uhradí občan trvale žijící v obci Vinaře nebo vlastník
rekreačního objektu v obci Vinaře do pokladny obecního úřadu částku 250,- Kč /1 m3. Ostatní žadatelé uhradí částku
1000,- Kč /1 m3.

Pověřený člen zastupitelstva vede průběžně evidenci žádostí, vydaných povolení a množství vytěžené hmoty včetně uhrazené finanční částky.


C) Těžbu v lese organizací

(dle lesního hospodářského plánu, nebo lesní hospodářské osnovy)

Hospodaření v lese se řídí tzv. lesním hospodářským plánem, v případě menší rozlohy “lesní hospodářskou osnovou”. Tyto plány se zpracovávají pravidla na 5 – 10 let a stanovují, v jakých částech lesa se bude kácet, kolik stromů bude káceno a kolik nových bude vysazeno.

Lesní hospodářské plány zpracovává vlastník lesa a schvaluje krajský úřad, lesní hospodářské osnovy zpracovává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Podle zákona § 33 zák.č.289/1995 Sb., lesní zákon.

Hospodaření v lese se řídí zákonem č. 289/1995 Sb. ze dne 3. listopadu 1995 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivé případy těžby řeší obec se správcem lesa. Těžba se provádí na základě výběrového řízení.

Kontakt na správce lesa:

České lesy,s.p., ředitelství – Přemyslova 1106, Hradec Králové 8, 50168
Tel: 495860111 – GSM: 729807xxx – Fax: 495262391 – E-mail: lesycr@lesycr.cz –  web: www.lesycr.cz

Krajské ředitelství Choceň, Lesní správa Nasavrky –  OJ číslo 157 –  Adresa Náměstí 13, Nasavrky, 53825
Tel: 469677570 – Fax: 469677248 – GSM: 724524249 – E-mail ls157@lesycr.cz –  Spadá pod KŘ Choceň

Nevole Zdeněk, Ing. revírník  (odborný lesní hospodář) – Tel: 724524257 – E-mail:  Nevole.ls157@lesycr.cz


Vinařích dne 15.7.2013

Ing. Josef Čížek, starosta obce

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print