Články a dokumenty

Ve Vinařích se závodilo v extreme trailu

Ranč ve Vinařích hostil o víkendu 4. a 5. května jezdecké závody Extreme trail. Jednalo se o druhý ročník závodů, na nichž rozhodčí odpískali sto padesát startů.

Koně s jezdci během extreme trail závodů musí překonávat nejrůznější překážky. Jsou to například houpačka, lanový mostek, lávka na kolejích a další. Závody jsou samozřejmě odstupňované od nejlehčího po extrémní a tomu pak odpovídá i výběr překážek. „Chtěla bych zdůraznit, že veškeré překážky, které jsou součástí závodiště, vytvořil sám můj partner Standa,“ prozradila organizátorka závodů Kamila Trávníčková. Park společně otevřeli v loňském roce.

„Extreme trail pochází z Ameriky. Koně se takto cvičí k práci na farmách. Jednou z překážek je například branka, kterou si musí jezdec otevřít a zavřít, aniž by slezl z koně,“ popisuje Kamila Trávníčková. Kůň musí být vycvičen tak, že ho žádná nerovnost a překážka nepřekvapí.

Soutěžící přijeli do Vinař i ze Slovenska. Tento závod byl totiž organizován ve spolupráci s dalšími čtyřmi farmami. Soutěž je pojata mezinárodně, takže se do závodu přihlásili také Rakušané, Němci a Švýcaři. „Některé parky jsou například v jižních Čechách, takže tam dorazí soutěžící z Rakouska, protože to mají blíž,“ vysvětlila Trávníčková s tím, že nejlepší závodníci ze všech kol se sejdou ve finále.

Zdroj: https://kutnohorsky.denik.cz/ostatni_region/ve-vinarich-se-zavodilo-v-extreme-trailu

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Ve Vinařích vysadili 106 nových ovocných stromů

Obecní úřad Vinaře ve spolupráci s místními myslivci a organizací Sázíme stromy uspořádal začátkem listopadu akci nazvanou Zasaďte si svůj rodinný strom. I přes nepřízeň počasí se sešlo kolem šedesáti i lidí z celé vesnice, od těch nejmenších až po důchodce. Každý si přinesl rýč a lopatu. Místní myslivci pomohli s vykopáním jam pro celkem 106 ovocných stromů, starých odrůd jabloní, švestek a třešní.

“Společně jsme vysadili stromořadí u polní cesty, která spojuje dvě části obce, Vinaře a Vinici. Trasa cesty kopíruje historické mapy, kudy původní polňačka vedla. K odpočinku budou podél cesty sloužit jednoduché dřevěné lavičky. Obnova starých cest je navíc nesmírně důležitá pro přerušení souvislých pásů polí, navrácení krajinné mozaiky i pro omezení eroze půdy,” uvedla místostarostka obce Ivana Nováková.

“Věříme, že radost, kterou lidé při sázení zažili, a možnost hned vidět výsledek své práce bude impulsem k dalším změnám, které každý může dennodenně dělat ve svém životě a přírodu tak soustavně podporovat. Vysazený strom je prostě taková ‘radost na pokračování’, protože strom tu bude třeba další desítky nebo i stovky let. Děkujeme touto cestou našim sponzorům, neziskové organizaci Sázíme stromy a Československé obchodní bance,” dodala Ivana Nováková.

Zdroj: https://kutnohorsky.denik.cz/zpravy_region/ve-vinarich-vysadili-106-novych-ovocnych-stromu-2019

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Města a obce našeho regionu bilancují rok 2017

a plánují akce do nadcházející etapy.

Jako každoročně jsme starostům obcí a měst našeho regionu položili dvě zásadní otázky, týkající se současnosti a budoucnosti.

1. Co pokládáte za nejzávažnější akce roku 2017, co se vám povedlo a kde máte co dohánět?

V samém počátku roku 2017 byly Vinaře ve složité a celorepublikově výjimečné situaci – obec neměla zastupitelstvo a správce obce, jmenovaný v souladu se zákonem o obcích ministrem vnitra, se své funkce ujal až 1. února 2017. Jelikož předchozí zastupitelé složili své mandáty v listopadu 2016, nebyl stanoven ani rozpočet pro r. 2017. Obec tedy fungovala v rozpočtovém provizoriu a před novým zastupitelstvem tak stála celá řada neodkladných úkolů. Bylo třeba bez odkladu sestavit a přijmout řádný rozpočet a urychleně přijmout a aplikovat mnoho dalších směrnic upravujících činnost zastupitelstva a chod obce. Provedla se mimořádná inventarizace za chybějící roky 2015 a 2016. Velké pracovní nasazení si vyžádalo vypořádání desítek nedostatků zjištěných při kontrole hospodaření kontrolním orgánem krajského úřadu. Obec se nacházela v mimořádné situaci a kromě nezbytně nutných úkolů bylo samozřejmě nutné též řešit provozní věci s občany. Důležité a zásadní úkoly se řešily prioritně a počet vyřešených úkolů až do podzimu letošního roku klesal jen zdánlivě. Postupně vycházely na povrch nové skutečnosti a další požadavky ze státní správy a institucí. Děkujeme proto i touto cestou občanům za pochopení, trpělivost, ochotu i pomoc při řešení “drobotin”, tedy různých žádostí i stížností často nahromaděných. Bylo nutné obnovit funkčnost Czech POINTU, nefunkční účetní programy a evidenci obyvatel, obnovit vedení účetnictví, ve spolupráci s odbornými spolupracovníky „bojujeme” s kůrovcem v lesích ve vlastnictví obce, atd., atd. Navzdory všem těmto problémům jsme se rozhodli uspořádat v polovině září zábavné odpoledne pro občany a zejména pro děti. Účasti oproti předchozím ročníkům sice nepřálo počasí, ale akce se vydařila. Obnovili jsme dávnou tradici a znovu přejeme spoluobčanům k významným jubileům. Většina činností, kterou nyní obecní úřad řeší a provádí, není “navenek” patrná – ale pro chod úřadu a obce je přímo nutná. Celý rok 2017 se tak nesl pouze ve znamení stabilizace a obnovení základních principů fungování obce. A protože se ani v závěru roku nepodařilo vyřešit řadu problémů a jak víme, i v malé obci denně přibývají úkoly nové, tak i část “tohoto dědictví” z nečinnosti předchozího zastupitelstva s námi putuje do roku 2018.

2. Na co se hodláte v roce 2018 nejvíc soustředit, jaké jsou hlavní úkoly vaší obce?

Je nezbytné zpracovat komplexní rozvojovou koncepci obce, která je zcela nezbytná pro řízení obce a pro rozhodování o klíčových otázkách budoucnosti a rozvoje. Začátkem roku 2018 bude vypracovaná architektonická studie na rekonstrukci obecního úřadu a jeho okolí. Plánujeme připojení některých nemovitostí na vodovodní řad obce. Chceme opravit část komunikace ve Vinařích a propadlá víka kanalizačních vpustí. Vše se plánuje ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje. Stará autobusová zastávka na Vinici stojí na soukromém pozemku a je třeba vybudovat autobusovou zastávku novou. Zrenovuje se též protější zdevastovaný nástupní ostrůvek a obě místa se osadí novými autobusovými zastávkami. Pokud to počasí dovolí, akci bychom měli dokončit začátkem roku. Chceme úspěšně dokončit likvidaci kůrovcové kalamity ve vinařských lesích. Vytěžená místa plánujeme zalesnit. Vyčistit oplocenky a udělat prořezávky v lesních porostech. Uvažujeme o zpevnění některých cest a mostků. Je třeba dokončit stabilizaci obce, dořešit předešlé problémy, dodat požadované informace a dokumenty pro státní správu a také bude nutné připravit řádné volby do zastupitelstva obce. Čeká nás ještě spousta práce, ale věřím, že i s pochopením a pomocí občanů Vinař a Vinice všechny plánované i mimořádné úkoly zvládneme dokončovat úspěšně a včas.

Autor článku: JB, Redakce OK
Zdroj: https://www.obzorykutnohorska.cz/clanek-mesta-a-obce-naseho-regionu-bilancuji-rok-2017-a-planuji-akce-do-nadchazejici-etapy-vinare

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Vinaře čekají v květnu nové volby

Obec Vinaře čekají nové volby do obecního zastupitelstva. Všichni členové zastupitelstva obce ve složení Jiří Vavřina, Jiří Behůl, Karel Bárta a Roman Šulc totiž koncem roku minulého roku rezignovali. Rezignoval i starosta obce Lukáš Záruba, který svou funkci zastával od 15. července roku 2015.

celý článek …

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Vypouštění odpadních vod do kanalizace

Co nepatří do kanalizace.

První zásadou je, že kanalizační síť je projektována a stavěna tak, aby odváděla odpadní vody, nikoliv odpady – ať již pevné nebo tekuté. Kvalitu odpadní vody, které je možné vypouštět do kanalizace, určuje vždy příslušný kanalizační řád (KŘ).
KŘ současně specifikuje látky, které do kanalizace nepatří. Jedná se zejména o:

 • biologický odpad  jako zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
 • odpady z kuchyňských drtičů (jejich instalace s odpadem rozdrceného materiálu do kanalizační sítě je nepřípustná)
 • tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností)
 • chemikálie a další nebezpečné látky
 • staré barvy, ředidla, lepidla
 • kyseliny, hydroxidy, detergenty
 • mazadla, oleje a další ropné látky
 • zbytky čistících prostředků
 • domácí a zahradní chemie
 • radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
 • stavební hmoty
 • léky

O výše uvedených látkách pojednává §39 zákona 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon).
Výše popsané způsoby likvidace zakázaných látek způsobují závažné problémy při procesu čištění odpadních vod na ČOV Vinaře.

2012kanalizace09 2012kanalizace08 2012kanalizace11 2012kanalizace10 2012kanalizace15


Právní normy

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů

celý článek …

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Šipkaři z Vinice bodovali.

2012-sipkariJeden ze zápasů týmů 2. ligy H Prahy a Středočeského kraje Unie šipkových organizací (UŠO) se odehrával v sobotu 10. března. Nastoupili vněm domácí šipkaři Tipsport-bar U Dvou bláznů Vrdy proti hostujícímu týmu Hospůdka na Vinici. Vrdováci nakonec podlehli Viničákům 8:10. Hrálo se systémem 501 DO (double out) na dva vítězné legy.

 

celý článek …

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Hodnocení roku 2011 pro OBZORY Kutnohorska.

obzory-kutnohorskaV závěru roku 2011 jsme položili dvě otázky starostům (starostkám) měst a obcí našeho regionu: VINAŘE

Jak hodnotíte uplynulý rok?

Rok 2011 se ve Vinařích se od okolních obcí velmi odlišoval. V únoru došlo k tomu, že tři ze sedmi zastupitelů se vzdali svých mandátů a tak v souladu se zákonem č. 128/2000 sb., o obcích bylo nutno vyhlásit nové volby. Ty se uskutečnily 2. 7. 2011 a 20. července byli zvoleni noví zastupitelé obce. Ve svých funkcích se museli velmi rychle zorientovat,

celý článek …

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Jak správně třídit odpad v obci.

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné.

Třídění v domácnosti by mělo být prováděno podle toho, na jaké druhy odpadů jsou kontejnery na tříděný odpad. V našich obcích to jsou

Podívejte se pozorně na samolepky na těchto kontejnerech a dodržujte uvedené pokyny.

celý článek …

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Občan a územní plánování

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje zpracovalo informační brožuru “Občan a územní plánování“. Materiál si klade za cíl přiblížit občanům jejich práva a povinnosti v oblasti územního plánování.
I. Co je dobré vědět ?

Orientace v pojmech stavebního zákona.
Informace o některých ustanoveních stavebního zákona a navazujících prováděcích vyhlášek.

II. Proč se mám zajímat o územní plánování ?

Kdy se setkám s územním plánováním. Chci koupit nemovitost. Chci stavět. Chci ovlivňovat své okolí.
Co je územní plánování, jaké jsou jeho možnosti. Nástroje územního plánování.
Zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán, územní studie.
Územní řízení.

celý článek …

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print