Poplatky

Místní a správní poplatky.

Svoz biologického odpadu

Svozové dny v naší obci budou vždy v pátek – sudý týden. První svoz bioodpadu bude v pátek 5.4.2019 a poslední svoz bude 29.11.2019 s možností prodloužení.  Tento svoz bude probíhat vždy v sudý týden.

Informace k poplatku za biopopelnice:

 • jedna biopopelnice je zdarma na nemovitost, poplatek za TKO musí být za danou nemovitost uhrazen do konce května 2019
 • každá další biopopelnice je zpoplatněna částkou 700,- Kč

NÁLEPKY pro rok 2019 na popelnice pro bioodpad jsou k vyzvednutí na obecním úřadě nebo po dohodě – na Vinici se starostou – ve Vinařích s místostarostkou.

POZOR bez modrých samolepek s rokem 2019 nebude bioodpad odvezen !!

Co do popelnice PATŘÍ:
Veškerý biologicky rozložitelný odpad z kuchyně. Slupky, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky brambor, zeleniny, ovoce, zbytky jídla, zbylé kousky pečiva, skořápky z vajec, skořápky z ořechů, pecky z ovoce, dřevěný popel, tráva, listí, rostliny, …

Co do popelnice NEPATŘÍ:
Maso, kosti, mastné pokrmy, cizorodé látky a komodity (sáčky z vysavačů, popel z briket, uhlí, smetky ze silnic, oleje) uhynulá zvířata, léky, pleny.

 

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Poplatek za komunální odpad

Informační leták ke stažení zde.

Poplatky je možné hradit každou středu na Obecním úřadě ve Vinařích od 18:00 do 19:00 hodin nebo na účet obce 174635647/0300 variabilní symbol 2019 + číslo popisné, do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení plátce.
Sazba poplatku:  Dospělí = 600,- Kč. Chalupa = 600,- Kč.
Úleva (viz. vyhláška 2/2018):
– Dítě do 15 let věku k 1.1.2019 = 300,- Kč.
– Student 300,- Kč, který k 1.1.2019 nedosáhl věku 27 let a který se prokáže potvrzením o pobytu ve školním ubytovacím zařízení (kolej, internát, ..).
– Poplatníci, poplatníci, kteří prokážou, že se nepřetržitě zdržující mimo území České republiky.
– Poplatníci, kteří mají úředně stanovenou adresu trvalého pobytu v místě ohlašovny obecního úřadu (Vinaře čp.44) a nezdržují se v obci.
– Poplatníci s místem pobytu svozové firmě nedostupným (viz. vyhláška).

Splatnost poplatku: do 31.5.2019
Neuhrazení poplatku: OU zvýší poplatek na trojnásobek (viz.vyhláška)

Poplatek se vybírá na základě obecně závazné vyhlášky.

 • svoz odpadu každý lichý týden v pátek – celkem 26 za rok
Svoz biologického odpadu od 5.4.2019 (pátek) do 29.11.2019 (pátek). Tento svoz bude probíhat vždy v sudý týden.

V obcích jsou k dispozici kontejnery na separovaný odpad:poplatky-odpad

 • na Vinici
  • 1 kontejner na plasty – odvoz každý týden v pondělí
  • 1 kontejner na bio odpad – každý sudý týden v pátek (v sezóně)
  • 1 kontejner na sklo – odvoz 1x za 4 týdny ve čtvrtek (odvoz 20.týden)
  • 1 kontejner na papír –  odvoz 1x za 14 dní v úterý
  • 1 kontejner na nápojové kartony –  odvoz 1x za 4 týdny ve středu (odvoz 21.týden)
  • 1 kontejner na kovy – podle potřeby (cca 1x za 3 měsíce)
  • 1 popelnice na olej – podle potřeby
 • jeden kontejner u místního hřbitova slouží pouze pro hřbitovní odpad !!
 • ve Viniřích
  • 3 kontejnery na plasty – odvoz každý týden v pondělí
  • 1 kontejner na bio odpad – každý sudý týden v pátek (v sezóně)
  • 1 kontejner na sklo – odvoz 1x za 4 týdny ve čtvrtek (odvoz 20.týden)
  • 2 kontejnery na papír –  odvoz 1x za 14 dní v úterý (odvoz 20.týden)
  • 1 kontejner na nápojové kartony –  odvoz 1x za 4 týdny ve středu (odvoz 21.týden)
  • 1 kontejner na kovy – podle potřeby (cca 1x za tři měsíce)
  • 1 kontejner na hadry – podle potřeby
  • 1 popelnice na olej – podle potřeby

Jsme velice rádi, že třídíte odpad, ale prosíme všechny, aby plastový a papírový odpad, především PET lahve, důsledně sešlapávali, kartonové krabice skládali. Nesešlapané lahve zaplní rychle kontejner.

Sešlapávaní, mačkání těchto odpadů je velmi vhodné jak pro skladování, tak i následnou přepravu. Takto zmenšených odpadů, se do kontejneru vejde cca 4x více a výrazně se tak zlevní celý sběr.

Udržujte kolem odpadových nádob pořádek! Pozor firma AVE neodváží předměty uložené mimo kontejnery. Pokud tedy občan odloží odpad mimo sběrné místo např.vedle kontejneru, vytváří černou skládku. Jedná se o přestupek, za který lze uložit pokutu.

celý článek …

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Poplatek ze psů

Platby na pokladně Obecního úřadu ve Vinařích budou přijímány od 1.2.2019 každou středu od 18:00 do 19:00 hodin nebo na účet obce 174635647/0300 variabilní symbol 2019 + číslo popisné, do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení držitele psa.

Od 1.1.2019 je poplatek stanoven takto:

 • za jednoho psa na rok 100,- Kč
 • za každého dalšího psa téhož vlastníka na rok 100.- Kč

Splatnost poplatku: nejpozději do 31.5.2019

poplatky-pes

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Vinaře. Poplatek se týká psů starších 3 měsíců, za štěňata se tedy neplatí.

Poplatek za psa nemusí platit:

 • osoba nevidomá
 • držitel průkazu ZTP/P
 • osoba, která provádí výcvik asistenčních psů

Poplatek se vybírá na základě obecně závazné vyhlášky.

celý článek …

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Poplatek z hrobového místa


Obec Vinaře jako provozovatel veřejného pohřebiště, upozorňuje nájemce hrobových míst:

 • Současná platnost smlouv o nájmu z hrobového místa je na dobu od 1.1.2004 do 31.12.2013
 • V souladu se zákonem 256/2001 Sb., o pohřebnictví se budou v letošním roce pro dlužovat nájmy hrobových míst a uzavírat nové smlouvy. Současně se bude vybírat poplatek za hrobové místo.

 

Za účelem podepsání smlouvy o nájmu hrobového místa a zaplacení příslušné částky se dostavte na obecní úřad v úřední době (středa od 18.00 hodin) nebo nás kontaktujte na e-mail ou@vinare.cz
Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Změna místa trvalého pobytu

Sazba poplatku:

 • za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč
 • za občana mladšího 15 let se poplatek nevybírá

Povinnosti občana k ohlašovně (obecnímu úřadu)

 •  hlásí změnu místa trvalého pobytu ohlašovně v místě nového trvalého pobytu
 • přihlašuje se do objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, k tomu účelu je i zkolaudován a označen číslem popisným nebo evidenčním
 • je povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který obsahuje údaje o … (celý dokument v příloze)
Výkon přenesené působnosti za obec vykonává dle rozhodnutí Krajského úřadu
Středočeského kraje Městský úřad Čáslav.

 

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Vodné

Vodné je úplata za vodu dodávanou z veřejného vodovodu, tj. za výrobu a distribuci pitné vody.

Vodné vybírá obec Vrdy na fakturu nebo v hotovosti.

Pro rok 2017 ZO VRDY schvaluje usnesení č. ?/2017 ze dne ??.??.201? cenu vodného na 43 Kč/1 m3 bez DPH.
Daň z přidané hodnoty (DPH) je 15% . CELKEM s DPH 49,45 Kč / 1m3

poplatky-vodne

Odečty vody probíhají 2x za rok od konce května do konce června a od konce listopadu do konce prosince. Naši pracovníci obchází v tomto období vaše domácnosti. Vyhlašujeme místním rozhlasem den a hodinu odečtů. Pokud nebudete přítomni, vyvěste stav vašeho vodoměru na viditelném místě. Nebo stavy vodoměrů můžete posílat emailem na adresu: vhs@obecvrdy.cz

Žádáme občany Vinař a Vinice, aby nám stav svého vodoměru sdělili:

 • telefonicky – 327 396 197 nebo 734 757 776
 • sms – 734 757 776
 • emailem – vhs@obecvrdy.cz

Podrobné informace o kvalitě pitné vody (rozbor vody) ze dne 21. 3. 2014 naleznete zde.

celý článek …

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Stočné

Stočné je úplata za vodu odváděnou veřejnou kanalizací, tj. za odvedení (odkanalizování) odpadní vody a její čištění.

Stočné vybírá společnost VHS Benešov, s.r.o na fakturu.

Na zákaznickém centru může odběratel získat pro něj důležité informace, týkající se jeho odběru a informace o cenách. Tyto ceny jsou stanoveny na základě vytvořené kalkulace podle směrnice Ministerstva financí ČR a schvalovány vlastníkem vodárenské infrastruktury.

Pro rok 2019 ZO Vinaře schvaluje usnesením č. 2/1-2019 ze dne 13.2.2019 cenu stočného na 22,00 Kč/1 m3 bez DPH.
Daň z přidané hodnoty (DPH) je 15% . CELKEM s DPH 25,30 Kč / 1m3 .
• Fakturace stočného je schválena dle směrných čísel na obyvatele trvale žijícího v obci.
• U rekreačních objektů bude účtována cena dle směrných čísel za jednu osobu a rok.

Úřední hodiny zákaznického centra:

 • pondělí: od 7:00 do 11:00 – od 11:30 do 17:00
 • středa:   od 7:00 do 11:00 – od 11:30 do 17:00

Mimo úřední hodiny je možné domluvit schůzku telefonicky s konkrétní referentkou Jiřina Frková na tel. čísle 724 431 930 nebo e-mailu frkova@vhs-sro.cz

Jakým způsobem se bude určovat množství vypouštěných odpadních vod?

Vzhledem k tomu, že značná část domácnosti v obci má kombinovaný způsob dodávky vody tj. obecní vodovod a vlastní zdroj, nebude prováděno měření, ale množství vypouštěné odpadní vody bude stanoveno výpočtem na základě norem a vyhlášek, tzn. kalkulace vychází ze směrných čísel dle Vyhlášky č. 428/2001 Sb., platné od 31.12.2012, kde bylo směrné číslo sníženo na 36 m’ na osobu a rok.

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print