Strategický plán rozvoje obce

Smyslem Strategického plánu obce Vinaře je nalezení vize rozvoje obce a volba kroků k jejímu naplnění.

Dotazník – program rozvoje obce

Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo obce v současné době zpracovává Program rozvoje obce, ve kterém chce stanovit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové záměry na nejbližší roky. Vytvoření Programu rozvoje obce umožní efektivně využít finanční prostředky a je podkladem při získávání dotací na uskutečnění rozvojových záměrů.

Považuji za velmi důležité využít Vaše názory na to, jaká by měla naše obec být. Žádám Vás proto o vyplnění přiloženého dotazníku. Vámi poskytnuté údaje budou vyhodnoceny, projednány na veřejném zasedání a poslouží jako podklad pro zpracování Programu rozvoje obce.

Dotazník prosím odevzdejte do poštovní schránky na Obecním úřadě nebo vyplňte elektronicky.

  • v případě poškození dotazníku si lze nový vyžádat na OÚ nebo vytisknout z webových stránek obce
  • dotazník lze zpracovat i elektronicky na Vašem počítači na adrese => elektronický dotazník

Za Vaši spolupráci předem děkuji.
Josef Brom

Přílohy:

Důvodová zpráva

Zpracování programu rozvoje Obce Vinaře na období 2018-2024.

Obec Vinaře doposud nemá žádnou aktuální komplexní rozvojovou koncepci, která je pro řízení obce a pro rozhodování o klíčových otázkách budoucnosti obce zcela nezbytná. Zpracování koncepčních dokumentů obce (strategie rozvoje, program rozvoje, akční plán) je pro obec Vinaře důležité zejména z důvodu:

  • potřeby praktického podkladu (manuálu) pro aktivizaci vnitřních zdrojů obce;
  • zvýšení efektivity realizace rozvojových aktivit;
  • úspěšného čerpání finančních prostředků z domácích zdrojů;
  • úspěšného čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie;
  • potřeby relevantních podkladů pro rozhodování obecního zastupitelstva v rozvojových otázkách zásadního významu;
  • potřeby prezentace záměrů obce s ohledem na konfrontaci a sladění cílů s vyššími územními celky;
  • zajištění zpětné vazby o vykonávaných činnostech.

V souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, které
se týkají zajišťování všestranného udržitelného rozvoje územního obvodu obce a z důvodů výše
uvedených zpracuje obec Vinaře vlastní program rozvoje obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování Strategického plánu Obce Vinaře usnesením č. 13/6-2017.