Úřední deska – archiv do r. 2013

Toto je archiv úřední desky z původních web. stránek do dubna r. 2013. Dokumenty již nejsou aktuální a jsou svěšené. Aktuální dokumenty na úřední desce naleznete v sekci “úřední deska” na tomto webu.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta II.

Volba prezidenta České republiky se koná:

 • v pátek dne 25. ledna 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
 • v sobotu dne 26. ledna 2013 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadě, Vinaře čp.44.

Vyvěšeno: 16.1.2013                                               Svěšeno: 26.1.2013

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.1/2013

Zasedání zastupitelstva obce Vinaře se koná dne 23.1.2013 od 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu.

Návrh programu:

  1. Změny v složení zastupitelstva
  2. Výroční zpráva 2012
  3. J. Kovanda – žádost o odkoupení části obecního pozemku s p.č. 227 a p.č. 1054/11 v KÚ Vinaře
  4. P. Kabešová – žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1054/1 v KÚ Vinaře
  5. P. Hoffmanová – žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 77/1 v KÚ Vinaře
  6. Záměr zastupitelstva pokácet některé stromy na obecních pozemcích
  7. Oprava prostoru před místním hřbitovem
  8. Různé

   Ing. Josef Čížek, starosta

   Vyvěšeno: 16.1.2013                                                             Sejmuto : 23.1.2013

   Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
   Share on Facebook
   Facebook
   Share on Google+
   Google+
   Tweet about this on Twitter
   Twitter
   Share on LinkedIn
   Linkedin
   Pin on Pinterest
   Pinterest
   Share on VK
   VK
   Share on Reddit
   Reddit
   Digg this
   Digg
   Email this to someone
   email
   Print this page
   Print

   Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

   Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora (dále jen “katastrální úřad”) oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Vinaře obce Vinaře.

   Vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Vinaře obce Vinaře dnem 20. 12. 2012.

   Vyvěšeno: 9.1.2013                                            Sejmuto: 11.2.2013

   Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
   Share on Facebook
   Facebook
   Share on Google+
   Google+
   Tweet about this on Twitter
   Twitter
   Share on LinkedIn
   Linkedin
   Pin on Pinterest
   Pinterest
   Share on VK
   VK
   Share on Reddit
   Reddit
   Digg this
   Digg
   Email this to someone
   email
   Print this page
   Print

   Zápis a usnesení ZO 9/2012 – odkaz

   Zápis a usnesení vyvěšeno 19. 12. 2012 v kategorii: Zastupitelstvo obce > Usnesení a zápisy ZO

   Program:

    1. Dodatek č, 4 ke smlouvě č. 651/364/2010 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
    2. Dodatek č. 9 ke smlouvě č. S/100183/05324219/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu
    3. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
    4. Rozpočtové opatření č. 5 za rok 2012
    5. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů pro ZŠ Vrdy za školní rok 2011/2012
    6. Schválení rozpočtu pro rok 2013
    7. Oprava kanalizačních vpustí ve Vinařích
    8. Vstup do MAS Lípa pro venkov
    9. Oprava usnesení č. 8/2012-3
    10. Schválení plánu inventur pro rok 2012
    11. Zpráva z jednání s VHS Benešov, s.r.o.
    12. Stočné – odsouhlasení směrneho čísla pro VHS Benešov, s.r.o.
    13. Rezignace J. Nováka na mandát zastupitele obce Vinaře a funkci předsedy finančního výboru
    14. Různé

     Vyvěšeno: 27.12.2012                                            Sejmuto: 11.1.2013

     Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
     Share on Facebook
     Facebook
     Share on Google+
     Google+
     Tweet about this on Twitter
     Twitter
     Share on LinkedIn
     Linkedin
     Pin on Pinterest
     Pinterest
     Share on VK
     VK
     Share on Reddit
     Reddit
     Digg this
     Digg
     Email this to someone
     email
     Print this page
     Print

     Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

     Volba prezidenta České republiky se koná:

     • v pátek dne 11. ledna 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
     • v sobotu dne 12. ledna 2013 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

     Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadě, Vinaře čp.44.

     Vyvěšeno: 21.12.2012                                               Svěšeno: 13.1.2013

     Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
     Share on Facebook
     Facebook
     Share on Google+
     Google+
     Tweet about this on Twitter
     Twitter
     Share on LinkedIn
     Linkedin
     Pin on Pinterest
     Pinterest
     Share on VK
     VK
     Share on Reddit
     Reddit
     Digg this
     Digg
     Email this to someone
     email
     Print this page
     Print

     Zápis žáků do 1.ročníku ZŠ Vrdy

     Zápis se uskuteční v budově ZŠ Vrdy v pátek 18. ledna 2013 od 12:00 hod. do 18:00 hod.

     Povinně se zapisují děti, které do 31. srpna 2013 dovrší 6. rok věku.

     Dobrovolně děti, které dovrší 6 let do konce daného kalendářního roku, a to na základě písemné žádosti rodičů s přiloženým souhlasem PPP (pedagogicko-psychologická poradna) o způsobilosti nástupu dítěte do
     školy.

     Rodiče nebo zákonní zástupci se dostaví s dítětem k zápisu v uvedeném termínu a přinesou s sebou:

     • svůj občanský průkaz
     • rodný list dítěte
     • vyplněný dotazník

     Zapisují se děti z obcí :

     • Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav, Výčapy, Vlačice, Starkoč, Lovčice, Zaříčany
     • případně i z dalších obcí podle přání a zájmu rodičů

     Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy

     Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
     Share on Facebook
     Facebook
     Share on Google+
     Google+
     Tweet about this on Twitter
     Twitter
     Share on LinkedIn
     Linkedin
     Pin on Pinterest
     Pinterest
     Share on VK
     VK
     Share on Reddit
     Reddit
     Digg this
     Digg
     Email this to someone
     email
     Print this page
     Print

     UPOZORNĚNÍ na změny týkající se správy daně z nemovitostí po 1.1.2013

     Zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky se mimo jiné mění struktura Finanční správy v České republice. Namísto současných 199 finančních úřadů dojde ke vzniku 14 finančních úřadů se sídly v krajských městech a působností pro celý kraj. Současné finanční úřady se stanou územními pracovišti příslušných krajských finančních úřadů.

     Od 1. 1. 2013 dochází k zásadní změně v místní příslušnosti při správě daně z nemovitostí. Pro stanovení místně příslušného správce daně již nebude rozhodující místo nemovitosti, ale adresa místa bydliště či sídla poplatníka v kraji. Daňové povinnosti k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území příslušného kraje, budou soustředěny do jednoho daňového spisu poplatníka, který bude uložen na jednom spravujícím územním pracovišti příslušného finančního úřadu.  U majitelů nemovitostí, kteří mají bydliště v příslušném kraji, bude spis daně z nemovitostí uložen na územním pracovišti v místě bydliště nebo sídla firmy.  Pokud majitel nemovitostí bydlí či sídlí mimo kraj, kde se nemovitost nachází, bude jeho spis uložen na územním pracovišti podle metodiky zpracované Generálním finančním ředitelstvím a tento klíč k určení místní příslušnosti je zveřejněn v informačním letáku pro poplatníky daně z nemovitostí, které jsou k dispozici na každém obecním či městském úřadě, na každém finančním úřadě, územním pracovišti nebo na internetových stránkách Generálního finančního ředitelství.

     Sloučení stávajících daňových povinností do jednoho spisu je provedeno automaticky z moci úřední. Nedochází-li oproti zdaňovacímu období 2012 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, není nutný žádný úkon ze strany poplatníka.

     POZOR – od 1.1.2013 dochází ke změně bankovních účtů pro úhradu daní.
     http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_16801.html?year=0

     Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
     Share on Facebook
     Facebook
     Share on Google+
     Google+
     Tweet about this on Twitter
     Twitter
     Share on LinkedIn
     Linkedin
     Pin on Pinterest
     Pinterest
     Share on VK
     VK
     Share on Reddit
     Reddit
     Digg this
     Digg
     Email this to someone
     email
     Print this page
     Print