Úřední deska – archiv do r. 2013

Toto je archiv úřední desky z původních web. stránek do dubna r. 2013. Dokumenty již nejsou aktuální a jsou svěšené. Aktuální dokumenty na úřední desce naleznete v sekci “úřední deska” na tomto webu.

Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.9/2012

Zasedání zastupitelstva obce Vinaře se koná dne 19.12.2012 od 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu.

Návrh programu:

  1. Dodatek Č. 4 ke smlouvě Č. 651/364/2010 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
  2. Dodatek Č. 9 ke smlouvě Č. S/100183/05324219/00112006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu
  3. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  4. Rozpočtové opatření Č. 5 za rok 2012
  5. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů pro ZŠ Vrdy za školní rok 2011/2012
  6. Schválení rozpočtu pro rok 2013
  7. Oprava kanalizačních vpustí ve Vinařích
  8. Vstup do MAS Lípa pro venkov
  9. Oprava usnesení č. 8/2012-3
  10. Schválení plánu inventur pro rok 2012
  11. Zpráva z jednání s VHS Benešov, s.r.o.
  12. Stočné – odsouhlasení směrného čísla pro VHS Benešov, s.r.o.
  13. Různé

   Ing. Josef Čížek, starosta

   Vyvěšeno: 12.12.2012                                                             Sejmuto : 19.12.2012

   Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
   Share on Facebook
   Facebook
   Share on Google+
   Google+
   Tweet about this on Twitter
   Twitter
   Share on LinkedIn
   Linkedin
   Pin on Pinterest
   Pinterest
   Share on VK
   VK
   Share on Reddit
   Reddit
   Digg this
   Digg
   Email this to someone
   email
   Print this page
   Print

   Rozhodnutí o změně využití území

   Stavební úřad Žleby, rozhodnutí o změně využití území.
   Pozemky 77/16 a 77/17, oddělené z pozemku 77/1 v k.ú. Vinaře – vedené jako lesní pozemek.
   Určení nového využití pozemků 77/16 (o výměře 111 m2) a 77/17 (o výměře 88 m2) : ostatní plocha.

   Vyvěšeno: 6.12.2012                                          Sejmuto:   21.12.2012

   Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
   Share on Facebook
   Facebook
   Share on Google+
   Google+
   Tweet about this on Twitter
   Twitter
   Share on LinkedIn
   Linkedin
   Pin on Pinterest
   Pinterest
   Share on VK
   VK
   Share on Reddit
   Reddit
   Digg this
   Digg
   Email this to someone
   email
   Print this page
   Print

   Odečty stavu vodoměrů 2012

   V sobotu 1.12.2012 budou v obcích Vinaře a Vinice prováděny odečty vodoměrů. Prosíme občany, aby zanechali stav svého vodoměru na viditelném místě u nemovitosti.

   Stav také můžete :  

   • zavolat na tel.č. 327 397 221 nebo 734 757 776
   • zaslat sms na tel.č. 734 757 776
   • zaslat emailem na vhs@obecvrdy.cz

   NEJPOZDĚJI DO 30.11.2012

   Děkujeme Dalešická, obec Vrdy.

   Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
   Share on Facebook
   Facebook
   Share on Google+
   Google+
   Tweet about this on Twitter
   Twitter
   Share on LinkedIn
   Linkedin
   Pin on Pinterest
   Pinterest
   Share on VK
   VK
   Share on Reddit
   Reddit
   Digg this
   Digg
   Email this to someone
   email
   Print this page
   Print

   Zápis a usnesení ZO 8/2012 – odkaz

   Zápis a usnesení vyvěšeno 14. 11. 2012 v kategorii: Zastupitelstvo obce > Usnesení a zápisy ZO

   Program:

    1. Obecně závazná vyhláška Č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
    2. Příspěvek pro Městskou nemocnici Čáslav.
    3. Příspěvek na činnost šipkařského oddílu “Klubovna na Vinici”.
    4. Rozpočtové opatření Č. 4 za rok 2012.
    5. Návrh rozpočtu pro rok 2013.
    6. Návrh rozpočtových výhledů na roky 2014 až 2016.
    7. Zpráva finančního výboru.
    8. Zpráva kontrolního výboru.
    9. ČEZ – nabídka levnější energie.
    10. Myslivecké sdružení Doubrava Vrdy – vyklizení obecních pozemků Č. 258, 305/1, 1075, 1077,1078,1083 a 1089 v KÚ Vinaře (žaloba).
    11. Různé.
     • válečné hroby na hřbitově ve Vinařích
     • čekárna na Vinici

     Vyvěšeno: 3.10.2012                                            Sejmuto: 18.10.2012

     Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
     Share on Facebook
     Facebook
     Share on Google+
     Google+
     Tweet about this on Twitter
     Twitter
     Share on LinkedIn
     Linkedin
     Pin on Pinterest
     Pinterest
     Share on VK
     VK
     Share on Reddit
     Reddit
     Digg this
     Digg
     Email this to someone
     email
     Print this page
     Print

     Návrh rozpočtu pro rok 2013

     Příjmy funkční
     třídění
     seskup.
     položek
     v
     tis. Kč
     Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 450,0
     Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 38,0
     Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 65,0
     Daň z příjmů právnických osob za obce 38,0
     Daň z příjmů právnických osob 400,0
     Daň z přidané hodnoty  ( DPH) 900,0
     Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 121,0
     Poplatek ze psů 3,5
     Správní poplatky 0,5
     Daň z nemovitostí 400,0
     Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnu dotací 48,0
     Příjmy z poskytování služeb a výrobku (sběr a svoz KO) 16,0
     Příjmy z poskytování služeb a výrobku (Činnost místní správy) 8,0
     Příjmy z poskytování služeb a výrobku (ČOV) 25,0
     Příjem z pronájmu pozemků 4,2
     Příjem z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 14,4
     Příjem z prodeje pozemků 10,0
     Příjmy z úroku (obecné příjmy a výdaje fin.operací) 15,0
     Příjem obce celkem     2556,6

     Výdaje funkční
     třídění
     seskup.
     položek
     v
     tis. Kč
     Ostatní osobní výdaje  –  dohoda o provedené práce (účetnictví) 80,0
     Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 35,0
     Knihy, učební pomůcky a tisk 5,0
     Drobný hmotný dlouhodobý majetek obce 32,0
     Nákup materiálu j.n. 15,0
     Studená voda 2,0
     Plyn 30,0
     Elektrická energie  –  obecní úřad 15,0
     Služby pošt 8,0
     Služby telekomunikací, radiokomunikací a internet 25,0
     Služby školení 15,0
     Služby zpracování dat 30,0
     Nákup ostatních služeb 30,0
     Neinvestiční transfer obcím (hasiči) 15,0
     Cestovné 2,0
     Dary obyvatelstvu 5,0
     Pohoštění 3,0
     Úroky vlastní 85,0
     Ostatní nákupy dlouhodobého majetku 0,0
     Kulturní akce 15,0
     Služby peněžních ústavů 30,0
     Výdaje obce 2096,6
     Splátka úvěru  (kanalizace etapa 1.) 460,0
     Výdaje obce celkem 2556,6
     Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
     Share on Facebook
     Facebook
     Share on Google+
     Google+
     Tweet about this on Twitter
     Twitter
     Share on LinkedIn
     Linkedin
     Pin on Pinterest
     Pinterest
     Share on VK
     VK
     Share on Reddit
     Reddit
     Digg this
     Digg
     Email this to someone
     email
     Print this page
     Print

     Zasedání Zastupitelstva obce Vinaře č.8/2012

     Zasedání zastupitelstva obce Vinaře se koná dne 14.11.2012 od 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu.

     Návrh programu:

      1. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
      2. Příspěvek pro Městskou nemocnici Čáslav.
      3. Příspěvek na činnost šipkařského oddílu.
      4. Rozpočtové opatření č. 4 za rok 2012.
      5. Návrh rozpočtu pro rok 2013.
      6. Návrh rozpočtových výhledů na roky 2014 až 2016.
      7. Zpráva finančního výboru.
      8. Zpráva kontrolního výboru.
      9. Různé.

       Ing. Josef Čížek, starosta

       Vyvěšeno: 7.11.2012                                                             Svěšeno : 14.11.2012

       Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
       Share on Facebook
       Facebook
       Share on Google+
       Google+
       Tweet about this on Twitter
       Twitter
       Share on LinkedIn
       Linkedin
       Pin on Pinterest
       Pinterest
       Share on VK
       VK
       Share on Reddit
       Reddit
       Digg this
       Digg
       Email this to someone
       email
       Print this page
       Print

       Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu

       Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen “vlastníci”) se upozorňují na tvto skutečnosti:
       1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí (§ 15 katastrálního zákona).
       2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodamí, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [§ 27 písmog) katastrálního zákona].
       3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejíchž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§ 13 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel.
       4) Vlastnící mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 16 odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
       5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 20. 12. 2012 Nebude-Ii pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásít platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 17 odst. 1 katastrálního zákona).
       6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 17 odst. 2 katastrálního zákona).

       Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením §25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

       • všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,
       • těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo a kterým z uvedených důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto oznámení podle § 16 odst. 2 katastrálního zákona.

       Vyvěšeno: 24.10.2012                                               Svěšeno: 23.11.2012

       Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
       Share on Facebook
       Facebook
       Share on Google+
       Google+
       Tweet about this on Twitter
       Twitter
       Share on LinkedIn
       Linkedin
       Pin on Pinterest
       Pinterest
       Share on VK
       VK
       Share on Reddit
       Reddit
       Digg this
       Digg
       Email this to someone
       email
       Print this page
       Print

       Obnovení tradičního pečení v Pekařství “Na Špici” Žleby.

       Našim cílem je zachování stávající výroby, návrat ke klasickým “babiččiným recepturám” a maximální zlepšení kvality našich výrobků. Pekařství “Na Špici” ve Žlebech vždy bylo regionálně velmi vyhlášené pekařství s velkým zájmem zákazníků, jak z řad místních rodáků, projíždějících chalupářů a chatařů, tak i drobných obchodníků s kamennými krámky z nejbližšího okolí. Chtěli bychom se zlepšením kvality našich výrobků a služeb opět vrátit na takové místo regionálního trhu s pečivem, kam naše pekárna vždycky patřila a kam dle našeho názoru zcela jistě patří a patřit bude!

        

       Již v tuto chvíli jsme začali realizovat potřebné investice, které k těmto cílům povedou. Uzavřeli jsme smlouvu na dodávku nové moderní elektrické pece, kterou budeme instalovat a zprovozníme ještě v letošním roce. Tím doplníme současnou plynovou parní pec o pec elektrickou  a budeme schopni nabídnout pečení v té z  pecí, která bude pro daný typ pečiva vhodnější. Plánujeme postupnou výměnu i původních strojů na výrobu našich výrobků. Plánujeme i investice do nemovitosti, kterou hodláme více zefektivnit a rozšířit v ní i nabízený sortiment o zboží, které je ve Žlebech nedostupné. Už nyní můžete sledovat změny, které v pekárně a jejich kamenných obchodech probíhají.

       Dále oznamujeme znovuobnovení tradičního nedělního odpoledního pečení sladkého pečiva a tradičních žlebských housek a jejich prodávání ještě za tepla našim zákazníkům. První nedělní pečení obnovíme dne 21. října 2012 se zaměřením na klasické babiččiny podzimní řepánky s tím, že prodej teplého pečiva začne od 14:00 hod. Dále Vám u nás v pekárně ve Žlebech nabídneme i rozmanité druhy ostatního domácího pečiva, sladkého i slaného, ze kterého si určitě vybere každý a rozmanitý sortiment smíšeného zboží. Uděláme vše pro to, aby si každý z Vás našel ten svůj oblíbený  řepánek, koláček, buchtu, závin, chléb či klasickou žlebskou housku nebo rohlík. Přijďte se všichni podívat a pochutnat si.  

       Ing. Vlastimil Kožený –  jednatel společnosti

       Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
       Share on Facebook
       Facebook
       Share on Google+
       Google+
       Tweet about this on Twitter
       Twitter
       Share on LinkedIn
       Linkedin
       Pin on Pinterest
       Pinterest
       Share on VK
       VK
       Share on Reddit
       Reddit
       Digg this
       Digg
       Email this to someone
       email
       Print this page
       Print

       Veřejná výhláška

       OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ DRUHU POZEMKU A POZVÁNKA K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

       Stavební úřad jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmeno g), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen “stavební zákon”) posoudil žádost o vydání rozhodnutí změně využití území dle § 80 stavebního zákona, která se týká změny druhu pozemku na ostatní plochu -77/16 (o výměře 111 m2) a 77/17 (o výměře 88 m2), oddělených z pozemku 77/1 v k.ú. Vinaře, kterou dne 9.10.2012 podala Obec Vinaře , IČO 00236578, se sídlem Vinaře 44, 286 01 Čáslav (dále jen “žadatel”). Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

       Stavební úřad , oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o změně využití území a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 16.11. 2012 (pátek) ve 9:00 hod. se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu, Obecního úřadu Žleby.

       Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
       Share on Facebook
       Facebook
       Share on Google+
       Google+
       Tweet about this on Twitter
       Twitter
       Share on LinkedIn
       Linkedin
       Pin on Pinterest
       Pinterest
       Share on VK
       VK
       Share on Reddit
       Reddit
       Digg this
       Digg
       Email this to someone
       email
       Print this page
       Print

       Volby do zastupitelstev krajů konané dne 12.10. – 13.10.2012

       Výsledky hlasování za územní celky – Kraj: Středočeský kraj – Okres: Kutná Hora – Obec: Vinaře naleznete ZDE.

       Okrsky Voliči
       v seznamu
       Vydané
       obálky
       Volební
       účast v %
       Odevzdané
       obálky
       Platné
       hlasy
       % platných
       hlasů
       celkem zpr. v %
       1 1 100 202 71 35,15 71 68 95,77

        

       Účast ve Středočeském kraji byla 36,45%

       Kandidátní listina Platné hlasy
       číslo název celkem v %
       60 Česká str.sociálně demokrat. 20 29,41
       43 Komunistická str.Čech a Moravy 17 25
       70 Občanská demokratická strana 10 14,7
       93 Česká pirátská strana 8 11,76
       3 Sdružení nestraníků 2 2,94
       29 TOP 09 a Starostové pro STČ 2 2,94
       68 Koalice KDU-ČSL, SNK a nez. 2 2,94
       91 SPO ZEMANOVCI – Češi 2 2,94
       16 Strana soukromníků ČR 1 1,47
       19 SUVERENITA – blok JB, SZR 1 1,47
       30 Věci veřejné 1 1,47
       51 Strana zelených 1 1,47
       77 Strana svobodných občanů 1 1,47
       7 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0
       22 Nár.socialisté-levice 21.stol. 0 0
       31 ZMĚNA 2012 0 0
       52 Středočeši2012.cz 0 0
       78 Hn.na podporu dobrovol.hasičů 0 0
       80 Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0
       83 Komunistická str.Českosloven. 0 0
       88 UNP-STŘEDOČEŠI 2012 0 0
       Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
       Share on Facebook
       Facebook
       Share on Google+
       Google+
       Tweet about this on Twitter
       Twitter
       Share on LinkedIn
       Linkedin
       Pin on Pinterest
       Pinterest
       Share on VK
       VK
       Share on Reddit
       Reddit
       Digg this
       Digg
       Email this to someone
       email
       Print this page
       Print