Usnesení ZO

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce považuje Ministerstvo vnitra za veřejnou listinou dokládající průběh zasedání. Zápis musí být v souladu s § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí, a to již po 10 dnech (tj. 11 den) od skončení zasedání zastupitelstva obce.

Zápis a usnesení ZO č. 2/2020

Program:

 1. Pasport veřejného osvětlení
 2. Pasport dopravního značení
 3. Projednání cenové nabídky na projektovou dokumentaci na zajištění skalního masivu za č.p. 31 a č.p. 104 ve Vinařích
 4. Projednání cenové nabídky na Studii nakládání s obecním majetkem
 5. Poplatek za ukládání odpadu na skládku Čáslav
 6. Projednání cenové nabídky na Mobilní aplikaci s vazbou na úřední desku
 7. Projekt na rekonstrukci bývalé školy
 8. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 9. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 300/6 v k.ú. Vinaře
 10. Různé

Zápis č. 2/ 2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře konaného dne 4.3.2020 na Obecním úřadě.

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Bc. Ivana Nováková a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Dagmar Kovandová a Lenka Hypešová. Starosta sdělil, že zápis č. 1/2020 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky – zápis je schválen.

Po přečtení návrhu programu jednání starosta navrhl doplnit bod programu č. 12 Územní působnost obce Vinaře v MAS Lípa pro venkov z.s. v období 2021-2027.

Usnesení č.1/1-2020;
ZO obce schvaluje předložený program.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:

 • Starosta konstatoval fakt, že veřejné osvětlení v obci je zastaralé. Proto v rámci dotačního projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010042 firma TopGis s.r.o. zpracovala pasport veřejného osvětlení. Jedním z důvodů pro pasportizaci je skutečnost, že bez pasportizace nelze získat případné dotace na veřejné osvětlení (příloha č. 2).

Usnesení č.2/2-2020;
ZO schvaluje pasport veřejného osvětlení
.

Hlasování:    pro: 5             proti: 0                     zdržel se: 0

k bodu 2:

 • Starosta informoval, že v rámci dotačního projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010042 firma TopGis s.r.o. zpracovala pasport dopravního značení. Dokument informuje o stavu a umístění dopravního značení v obci. Dále zpracovává návrh dopravního značení v obci. (příloha č. 3).

Usnesení č.3/2-2020;
ZO schvaluje pasport dopravního značení.

Hlasování:    pro: 5             proti: 0                     zdržel se: 0

k bodu 3:

 • Starosta předložil cenovou nabídku (příloha č. 4) na zpracování projektové dokumentace a sanaci masivu za č.p. 31 v k.ú. Vinaře od firmy STRIX Inženýring spol. s.r.o. v ceně 196.330,- s DPH.
 • Starosta předložil cenovou nabídku (příloha č. 5) na zpracování projektové dokumentace a sanaci masivu za č.p. 104 v k.ú. Vinaře od firmy STRIX Inženýring spol. s.r.o. v ceně 255.000,- s DPH.
 • Starosta informoval, že část projektové dokumentace bude uhrazena z dotace Středočeského kraje a to částkou 193 000,- Kč. Tyto finanční prostředky již obec obdržela.

Usnesení č.4a/2-2020;
ZO souhlasí s cenovou nabídkou ze dne 2.3.2020 od firmy STRIX Inženýring spol. s.r.o. a pověřuje starostu objednat projektovou dokumentace a sanaci masivu za č.p. 31 v k.ú. Vinaře

Hlasování:    pro: 5             proti: 0                     zdržel se: 0

Usnesení č.4b/2-2020;
ZO souhlasí s cenovou nabídkou ze dne 2.3.2020 od firmy STRIX Inženýring spol. s.r.o. a pověřuje starostu objednat projektovou dokumentace a sanaci masivu za č.p. 104 v k.ú. Vinaře

Hlasování:    pro: 5             proti: 0                     zdržel se: 0

k bodu 4:

 • Starosta informoval, že v rámci dotačního projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010042 zpracoval a vyhodnotil poptávkové řízení na „Studii nakládání s obecním majetkem“
 • Starosta předložil cenové nabídky (příloha č. 6) na Studii nakládání s obecním majetkem
 • od Ing. arch. Karla Musila, IČ 7911011273 v konečné částce 181.500,- Kč
 • od A2K s.r.o., IČ 08922811 v konečné částce 165.000,- Kč
 • od Ing. arch. Luka Křížka, IČ 28180275 v konečné částce 229.900,- Kč
 • Starosta doporučil schválit firmu A2K s.r.o., která má nejnižší cenu a splňuje celý rozsah zadání včetně bývalé školy ve Vinařích. Současně předložil i Smlouvu o dílo na zpracování studie.

Usnesení č.5/2-2020;
ZO schvaluje cenovou nabídku ze dne 28.2.2020 od firmy A2K s.r.o., a pověřuje starostu objednat zpracování Studie nakládání s obecním majetkem. Dále pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo s touto firmou.

Hlasování:    pro: 5             proti: 0                     zdržel se: 0

k bodu 5:

 • Starosta informoval, že Krajský úřad Středočeského kraje obdržel ve dnech 7.11.2019 a 11.11.2019 návrhy města Čáslav na doměření poplatku pro Obec Vinaře za uložení odpadu na skládku v Čáslavi (příloha č. 7). Za rok 2016 základní poplatek ve výši 2.535.840,- Kč za uložení 5.071,68 tun odpadu (odvoz zeminy z bývalého statku) a za rok 2018 základní poplatek ve výši 7.300,- Kč za uložení 14,6 tun odpadu (odvoz staré střešní krytiny ze střechy bývalé školy).
 • Starosta v této věci zaslal nesouhlasné stanovisko na Krajský úřad Středočeského kraje Odboru životního prostředí a zemědělství (příloha č. 8).

ZO bere zprávu starosty na vědomí.

k bodu 6:

 • Starosta informoval, že v rámci dotačního projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010042 zpracoval a vyhodnotil poptávkové řízení na „Mobilní aplikaci pro obyvatele včetně rozvoje webových stránek“
 • Starosta předložil cenové nabídky (příloha č. 9) na mobilní aplikaci včetně rozvoje webových stránek
 • od ML Promotion s.r.o., IČ 05560764 v konečné částce 359 390,- Kč
 • od Jany Hrabalové, IČ 06340211 v konečné částce 189 900,- Kč
 • od Víc než se zdá s.r.o., IČ 201983202 v konečné částce 205 500,- Kč
 • Starosta doporučil schválit firmu Víc než se zdá s.r.o., která skončila cenou na druhém místě. Proti ostatním uchazečům firma navíc garantuje po dobu 5 let provozní náklady a převod dat za 0,- Kč. Současně předložil i Smlouvu o dílo na zpracování studie.
 • Lenka Hypešová navrhla navýšit smluvní pokutu v případě prodlení se zhotovením díla z 0,1%/den na 0,5%/den.

Usnesení č.6/2-2020;
ZO schvaluje cenovou nabídku ze dne 2.3.2020 od firmy Víc než se zdá s.r.o., a pověřuje starostu objednat Mobilní aplikaci pro obyvatele včetně rozvoje webových stránek. Dále pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo s touto firmou.

Hlasování:    pro: 5             proti: 0                      zdržel se: 0

k bodu 7:

 • Starosta předložil zastupitelstvu obce záměr získat dotaci na rekonstrukci školy. Současně konstatoval, že bez projektové dokumentace není možné o dotaci požádat.
 • Zastupitelka Dagmar Kovandová navrhla, aby starosta poptal projektanty na projektovou dokumentaci, která zohlední výsledky studie nakládání s obecním majetkem.

Usnesení č.7/2-2020;
ZO pověřuje starostu obce, aby zahájil nabídkové řízení v této věci.

Hlasování:    pro: 5             proti: 0                     zdržel se: 0

k bodu 8:

 • Starosta předložil odloženou žádost pana XXXXX (viz. usnesení č.9/8-2019) o prodej části pozemku parc. č. 1054/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 • Zastupitelé posoudili stav na místě a opakovaně žádost projednali a z důvodu narovnání stavu v katastru nemovitostí se skutečností souhlasí s prodejem části pozemku 1054/1 v k.ú. Vinaře.
 • Zastupitelstvo stanovilo následující podmínky. Kupující hradí náklady na geometrický plán, za případné dělení pozemků, vypracování kupní smlouvy a vkladové řízení na katastru nemovitostí.
 • Starosta informoval, že prodejní cena byla stanovena Usnesením č. 7b/3-2019 a to
  30,- Kč/m2.

 Usnesení č.8/2-2020;

ZO schvaluje prodej části pozemku 1054/1 v k.ú. Vinaře dle specifikace v žádosti a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.

Hlasování:    pro: 5             proti: 0                     zdržel se: 0

k bodu 9:

 • Starosta předložil žádost pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 600/3 v k.ú. Vinaře. Jedná se o obecní pozemek, na který se nevztahuje narovnání skutečného průběhu hranice oplocení (příloha č. 10).
 • Zastupitelé posoudili stav na místě.
 • Zastupitelstvo stanovilo následující podmínky prodeje. Kupující zachová a opraví odvodňovací kanál a bude zajišťovat jeho údržbu, zachová všechny stávající cesty, dále hradí náklady za geometrický plán, za případné dělení pozemků, vypracování kupní smlouvy a vkladové řízení na katastru nemovitostí.
 • Zastupitelstvo obce schválilo vzhledem k výše uvedeným skutečnostem cenu 160,- Kč /m2

 Usnesení č.9/2-2020;

ZO schvaluje prodej části pozemku 600/3 v k.ú. Vinaře dle specifikace (nákresu) v žádosti a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.

Hlasování:    pro: 5             proti: 0                     zdržel se: 0

 

Ve Vinařích dne 8.3.2020

Josef Brom, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce: 11.3.2020

Sejmuto z úřední desky:

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zápis a usnesení ZO č. 1/2020

Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 6/2019
 2. Inventarizační zpráva za rok 2019
 3. Rozpočtové opatření č. 1/2020
 4. Zpráva Lesní hospodářské evidence za rok 2019
 5. Dodatek č. 2 ke směrnici č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 6. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 3/2017 s VHS Vrchlice-Maleč a.s.
 7. Dodatek č.11 ke smlouvě č. 651/364/2010 – dopravní obslužnost
 8. Rekonstrukce obecního úřadu
 9. Obecní přívěsný vozík
 10. Žádost o směnu a prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 11. Schválení pronájmu nebytových prostor spolku „Vinařský hrozen“
 12. Územní působnost obce Vinaře v MAS Lípa pro venkov z.s. v období 2021-2027
 13. Různé

Zápis č. 1/ 2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře konaného dne 5.2.2020 na Obecním úřadě.

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 20:35 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a jsou přítomni všichni zvolení zastupitelé, tudíž je zastupitelstvo obce usnášení schopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Lenka Hypešová a ověřovateli zápisu byly navrženy a schváleny a Bc. Ivana Nováková a Dagmar Kovandová. Starosta sdělil, že zápis č. 8/2019 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky – zápis je schválen.

Po přečtení návrhu programu jednání starosta navrhl doplnit bod programu č. 12 Územní působnost obce Vinaře v MAS Lípa pro venkov z.s. v období 2021-2027.

Starosta nechal hlasovat o doplněném programu jednání;

Usnesení č.1/1-2020;
ZO obce schvaluje předložený program.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta obce seznámil zastupitele s obsahem závěrečného rozpočtového opatření č. 6/2019, které bylo schváleno na minulém zasedání ZO (příloha č.2).

ZO bere zprávu starosty na vědomí.

k bodu 2:
Předsedkyně inventarizační komise Bc. Ivana Nováková přednesla zprávu o průběhu inventarizace obecního majetku za rok 2019, která probíhala od 1.1.2020 do 31.1.2020 (příloha č. 3). Předsedkyně inventarizační komise seznámila přítomné s návrhem na vyřazení majetku z evidence, který je uveden v inventarizační zprávě. Všechny vyřazované předměty jsou nefunkční. ZO projednalo a schvaluje vyřazení označených předmětů majetku z evidence.

ZO bere zprávu o průběhu inventarizace majetku obce za rok 2019 na vědomí.

Usnesení č.2/1-2020;
ZO schvaluje vyřazení označených předmětů majetku z evidence.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2020 (příloha č. 4).
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1/2020.

Usnesení č.3/1-2020;
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1/2020.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta obce seznámil ZO se zprávou Lesní hospodářské evidence za obec Vinaře (příloha č. 5).
Celková výše těžeb dřeva v k.ú. Vinaře byla 93,66 m3

 • dřevo napadené kůrovcem ze samovýroby se prodávalo za 100 Kč/m3 včetně DPH
 • obnova lesního porostu v roce 2019 proběhla na výměře 0,21 ha

ZO bere na vědomí výpis plnění ukazatelů LHE za rok 2019 předloženého OLH Ing. Vratislavem Fuglem.

k bodu 5:
Starosta obce předložil ZO k projednání návrh Dodatku č. 2 ke směrnici č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (příloha č. 6).

Usnesení č.4/1-2020;
ZO schvaluje Dodatek č.2 ke směrnici č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pověřuje starostu jeho podpisem.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta obce předložil ZO k projednání návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 3/2017 s VHS Vrchlice-Maleč a.s. (příloha č. 7).

Usnesení č.5/1-2020;
ZO schvaluje Dodatek č.2 ke smlouvě č. 3/2017 s VHS Vrchlice-Maleč a.s. a pověřuje starostu jeho podpisem.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Starosta obce předložil ZO k projednání návrh Dodatku č. 11 ke smlouvě č. 651/364/2010 – dopravní obslužnost (příloha č. 8).

Usnesení č.6/1-2020;
ZO schválilo Dodatek č.11 ke smlouvě č. 651/364/2010 – dopravní obslužnost a pověřuje starostu jeho podpisem.

Hlasování: pro:5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta obce požádal ZO o schválení rekonstrukce budovy obecního úřadu dle projektové dokumentace. Úpravy venkovních prostor budou projednány na dalším zasedání.

Usnesení č.7/1-2020;
ZO schvaluje rekonstrukci budovy obecního úřadu dle projektové dokumentace.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Starosta obce požádal ZO, aby stanovilo pravidla pro půjčování přívěsného vozíku za osobní automobil.
Místostarostka obce Bc. Ivana Nováková navrhla částku půjčovného ve výši 200,- Kč na den.

Zastupitelstvo stanovilo následující pravidla pro zapůjčování přívěsného vozíku:

 • Vozík bude prozatím uložen u místostarostky Bc. Ivany Novákové
 • Výše půjčovného činí 200,- Kč za den
 • Půjčovné hradí vypůjčitel Obci Vinaře
 • Vozík bude zapůjčován osobám s trvalým pobytem v obci a majitelům rekreačních objektů v obci po telefonické dohodě s pí. Novákovou (alespoň 1 den předem)
 • Případné škody vzniklé na přívěsném vozíku uhradí vypůjčitel
 • Pověřená osoba povede záznamy o půjčení vozíku pro evidenční účely obce

Usnesení č.8/1-2020;
ZO schvaluje zapůjčování přívěsného vozíku pro potřeby občanů za úplatu 200,- Kč/den a určila pověřenou osobou Bc. Ivanu Novákovou jeho půjčováním.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Starosta obce předložil žádost pana xxxxx o směnu a prodej části pozemku parc.č. 1054/5 a parc.č. 45/2 v k.ú. Vinaře (příloha č. 9)
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a souhlasí se směnou a prodejem části pozemku 1054/5 a parc.č. 45/2 v k.ú. Vinaře.

Usnesení č.9/1-2020;
ZO schvaluje žádost o směnu a prodej části pozemku č. 1054/5 a parc.č. 45/2 v k.ú. Vinaře a pověřuje starostu obce vypracováním Záměru obce Vinaře.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:
Místostarostka Bc. Ivana Nováková předložila žádost nově vznikajícího spolku „Vinařský hrozen“ o pronájem nebytových prostor v budově čp. 45 (bývalá škola).

Usnesení č.10/1-20;
ZO souhlasí s pronájmem dvou místností v budově bývalé školy ve Vinařích pro potřeby nově vznikajícího spolku „Vinařský hrozen“. Výše nájemného bude činit 1,- Kč/rok.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 12:
Starosta obce požádal ZO o schválení zařazení správního území obce Vinaře do území působnosti MAS Lípa pro venkov z.s. na období 2021-2027.

Usnesení č.11/1-20;
ZO Vinaře schvaluje zařazení správního území obce Vinaře do území působnosti MAS Lípa pro venkov z.s. na období 2021–2027. Schválením zařazení do území působnosti MAS Lípa pro venkov z.s. nevznikají obci žádné nové závazky vůči MAS.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 13:
Starosta obce informoval o končícím svozu pneumatik v rámci svozu nebezpečného odpadu od firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Občané musí pneumatiky likvidovat individuálně v místech zpětného odběru viz. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, který stanovil povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Podrobnosti zjišťujeme a budeme Vás informovat ve “Vinařském zpravodaji”.

Ve Vinařích dne 12.2.2020

Josef Brom, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce: 14.2.2020

Sejmuto z úřední desky: 29.2.2020

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zápis a usnesení ZO č. 8/2019

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 19.12.2019 od 17:30 hodin

Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 5
 2. Rozpočtové opatření č.6
 3. Dodatek č.17ke smlouvě č. 5/100183/05324219/001/2006 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
 4. Smlouva o zřízení věcného břemene č.IP-12—6014728/VBl Vinaře parc.č. 77/8
 5. Cena stočného na rok 2020
 6. Dotace ze státního fondu životního prostředí
 7. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 300/6 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 8. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje.
 10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof.
 11. Směnná smlouva — narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 12. Různé
  – povrchní až ledabylá prořezávka vegetace kolem komunikací z Vinice ke Žlebům
  – Honitba Vinaře získala prestižní cenu Wildlife Estates Label
  – vánoční stromky

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 4.1.2020                     Sejmuto: 19.1.2020

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zápis a usnesení ZO č. 7/2019

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 27.11.2019 od 19:00 hodin

Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 4
 2. Dodatek č.1/2019 ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje
 3. Smlouva o zřízení věcného břemene č.IP-12-6014728/VB1 Vinaře parc.č. 78/1
 4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 – o místním poplatku TKO
 5. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 – o místním poplatku ze psů
 6. Poplatek za svoz bioodpadu
 7. Program rozvoje obce na období let 2019 – 2029
 8. Rozpočet na rok 2020
 9. Plán inventur a jmenování inventarizační komise pro rok 2019
 10. Využívání sítě veřejných telefonních automatů
 11. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 – řád veřejného pohřebiště
 12. Zpráva k pasportizaci vodovodu Vinaře-Vinice
 13. Plán financování a realizace obnovy vodovodu Vinaře – Vinice na období 2019-2028
 14. Žádost o zřízení vodovodní přípojky pro parcelu č. 1032/2 v.k.ú. Vinaře
 15. Zrušení žádosti o prodej částí pozemků parc.č. 1054/5 a parc.č. 43/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 16. Žádost o prodej částí pozemků parc.č. 1054/5 a parc.č. 43/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 17. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 77/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 18. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1059 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 19. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1081/2 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 20. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 159/13 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 21. Žádost o pronájem pozemků ve vlastnictví obce Vinaře za účelem vykonávání honebního práva mysliveckého spolku Doubrava Vrdy
 22. Různé
  – problémy s veřejným osvětlením za větrného počasí
  – podání žádosti na dotaci liniové výsadby stromů z fondu SFŽP byla podána pod registračním číslem 1190900026
  – opětovné podání žádosti o prořezání vegetace kolem komunikací z Vinice ke Žlebům

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 6.12.2019                     Sejmuto: 21.12.2019

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zápis a usnesení ZO č. 6/2019

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 25.9.2019 od 19:00 hodin

Program:

 1. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Středočeského Fondu obnovy venkova, na akci „Rekonstrukce střechy na budově bývalé obecní školy v obci Vinaře“.
 2. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
 3. Kontroly dat RÚIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí), kontrola nemovitostí s číslem evidenčním.
 4. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 159/14 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 5. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 159/13 a parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 6. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 7. Žádost o prodej části pozemku parc. č.1093 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 8. Nákup části cesty ležící na soukromém pozemku parc. st. 92.
 9. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 10. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 11. Plná moc k zastupování při jednání s insolvenčním správcem
 12. Obnova původních polních cest
 13. Různé
  – obec objednala a uhradila opravu kanalizačních vpustí
  – obnovení rozvozu pečiva
  – čištění oplocenek v obecních lesích
  – SMS rozhlas
  – sázení stromů u obecní cesty

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 6.10.2019                     Sejmuto: 22.10.2019

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 5/2019

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 15.8.2019 od 17:30 hodin

Program:

 1. Rozpočtové opatření č.3
 2. Dohoda o narovnání
 3. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 a parc. č. 43/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 4. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene GasNet, s.r.o. na parc. č. 986 v k.ú. Vinaře
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene GasNet, s.r.o. na parc. č. 1092 v k.ú. Vinaře
 7. Dětské hřiště ve Vinařích
 8. Pravidla pro půjčování párty stanu
 9. Sázení stromů kolem polních cest
 10. Různé
  – úhrada poplatku za TKO za rok 2019
  – instalace značek zákaz podomního prodeje

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 21.8.2019                     Sejmuto: 6.9.2019

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zápis a usnesení ZO č. 4/2019

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 8.7.2019 od 17:30 hodin

Program:

 1. Smlouva o členském příspěvku – Lípa pro venkov z.s.
 2. Kupní smlouva č. 2019/1 – prodej části pozemků v k.ú. Vinaře
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Pachtovní smlouva – ZDV Krchleby, a.s.
 5. Příkazní smlouva Odolská servisní s.r.o. — podání žádosti
  „Výzvy č. 92 —Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení ÚSC)”
 6. Oznámení o zahájení komplexních pozemkových úprav — veřejná vyhláška
 7. R-built s.r.o. — žádost o vyjádření souhlasu s umístěním a realizací stavby
  E-12-6009273 Vinice, obnova knn, dem.nn (ČEZ distribuce – výměna venkovního vedení za kabelové)
 8. Kronika za rok 2017
 9. Zábavné odpoledne pro děti a rodiče
 10. Smlouva o dílo, mapová aplikace GIS online
 11. Různé

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 18.7.2019                     Sejmuto: 2.8.2019

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zápis a usnesení ZO č. 3/2019

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 17.5.2019 od 17:30 hodin

Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 2
 2. Závěrečný účet obce Vinaře za rok 2018
 3. Účetní závěrka obce Vinaře za rok 2018
 4. Rozhodnutí o sjezdu na místní komunikaci
 5. Výběr firmy na zhotovení opravy střechy na škole
 6. Žádost obce o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
 7. Stanovení ceny pro žádosti o prodeje historicky připlocených pozemků v intravilánu obce
 8. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře
 9. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 10. Žádost o směnu a prodej části pozemku u parc. čísel 637/2, 1103, st. 63/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 11. Změna druhu pozemku u parc. čísel 985/1 a 985/2 v k.ú. Vinaře
 12. Smlouva o prodeji části pozemku pro stavbu rodinného domu parcela č. 78/1, 78/3, 77/6 v k.ú. Vinaře
 13. Zpráva kontrolního výboru
 14. Pachtovní smlouva ZOD Skryje
 15. Zábavné odpoledne pro děti a rodiče
 16. Vyúčtování neinvestiční dotace na podporu aktivit z rozpočtu obce za rok 2018
 17. Žádost o neinvestiční dotaci pro Šipkařský klub Hospůdka na Vinici na rok 2019
 18. Žádost o umístění dopravního značení
 19. Informace ČEZ distribuce a.s. o schválené výměně venkovního vedení za kabelové
 20. Zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce
 21. Různé
  – devět bodů

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 23.5.2019                     Sejmuto: 8.6.2019

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zápis a usnesení ZO č. 2/2019

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 20.3.2019 od 19:00 hodin

Program:

 1. Schválení stanov dobrovolného svazku Mikroregion Čáslavsko
 2. Výroční zpráva za rok 2018 – ZDE
 3. Smlouva o zřízení věcného břemene č.IP-12-6014728/1 s firmou ČEZ Distribuce a.s.
 4. Pojistná smlouva Česká Pojišťovna a.s., pro pojištění majetku a odpovědnosti
 5. Dodatek ke smlouvě o pronájem pozemku parcela č. 953/1 a 953/6
 6. Smlouva o pronájmu pozemků parcela č. 658/1, 658/3, 658/4, 668/19
 7. Smlouva o pronájmu pozemků parcela č. 658/1, 658/3, 658/4
 8. Schválení dotace z Operativního programu Zaměstnanost, administrace a nastavení projektu č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010042
 9. Změna Směrnice č.1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 10. Změna Směrnice č.3/2017 oběh účetních dokladů — navýšení limitu pokladní hotovosti
 11. Žádost o odkoupení části pozemku pro stavbu rodinného domu parcela č. 78/1,
  78/3, 77/6
 12. Svahová nestabilita u čp.31 a čp. 104
 13. Rozpočtové opatření číslo 1/2019.
 14. Různé

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 28.03.2019                     Sejmuto: 13.04.2019

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zápis a usnesení ZO č. 1/2019

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 13.2.2019 od 19:00 hodin

Program:

 1. Inventarizační zpráva za rok 2018
 2. Dotace stočného za rok 2019 pro VHS Benešov s.r.o.
 3. Dodatek č.1 ke smlouvě č. 3 / 2017 s VHS Vrchlice – Maleč a.s.
 4. Kácení břízy
 5. Zrušeno
 6. Smlouva o pronájmu pozemků parcela č. 658 / 1 a 658 / 3 a 658 / 4 část B
 7. Smlouva o pronájmu pozemků parcela č. 658 / 1 a 658 / 3 a 658 / 4 část C
 8. Smlouva o pronájmu pozemků parcela č. 658 / 1 a 658 / 3 a 658 / 4 část D
 9. Smlouva o pronájmu pozemků parcela č. 658 / 1 a 658 / 3 a 658 / 4 část E a parcela č. 668 / 19
 10. Dodatek ke smlouvě o pronájmu pozemků parcela č. 953 / 1 a 953 / 6
 11. Mikroregion Čáslavsko
 12. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na veřejné zakázky malého rozsahu na rok 2019
 13. Různé

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 22.2.2019                     Sejmuto: 10.03.2019

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print