Usnesení ZO

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce považuje Ministerstvo vnitra za veřejnou listinou dokládající průběh zasedání. Zápis musí být v souladu s § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí, a to již po 10 dnech (tj. 11 den) od skončení zasedání zastupitelstva obce.

Zápis a usnesení ZO č. 1/2020

Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 6/2019
 2. Inventarizační zpráva za rok 2019
 3. Rozpočtové opatření č. 1/2020
 4. Zpráva Lesní hospodářské evidence za rok 2019
 5. Dodatek č. 2 ke směrnici č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 6. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 3/2017 s VHS Vrchlice-Maleč a.s.
 7. Dodatek č.11 ke smlouvě č. 651/364/2010 – dopravní obslužnost
 8. Rekonstrukce obecního úřadu
 9. Obecní přívěsný vozík
 10. Žádost o směnu a prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 11. Schválení pronájmu nebytových prostor spolku „Vinařský hrozen“
 12. Územní působnost obce Vinaře v MAS Lípa pro venkov z.s. v období 2021-2027
 13. Různé

Zápis č. 1/ 2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře konaného dne 5.2.2020 na Obecním úřadě.

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 20:35 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a jsou přítomni všichni zvolení zastupitelé, tudíž je zastupitelstvo obce usnášení schopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Lenka Hypešová a ověřovateli zápisu byly navrženy a schváleny a Bc. Ivana Nováková a Dagmar Kovandová. Starosta sdělil, že zápis č. 8/2019 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky – zápis je schválen.

Po přečtení návrhu programu jednání starosta navrhl doplnit bod programu č. 12 Územní působnost obce Vinaře v MAS Lípa pro venkov z.s. v období 2021-2027.

Starosta nechal hlasovat o doplněném programu jednání;

Usnesení č.1/1-2020;
ZO obce schvaluje předložený program.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta obce seznámil zastupitele s obsahem závěrečného rozpočtového opatření č. 6/2019, které bylo schváleno na minulém zasedání ZO (příloha č.2).

ZO bere zprávu starosty na vědomí.

k bodu 2:
Předsedkyně inventarizační komise Bc. Ivana Nováková přednesla zprávu o průběhu inventarizace obecního majetku za rok 2019, která probíhala od 1.1.2020 do 31.1.2020 (příloha č. 3). Předsedkyně inventarizační komise seznámila přítomné s návrhem na vyřazení majetku z evidence, který je uveden v inventarizační zprávě. Všechny vyřazované předměty jsou nefunkční. ZO projednalo a schvaluje vyřazení označených předmětů majetku z evidence.

ZO bere zprávu o průběhu inventarizace majetku obce za rok 2019 na vědomí.

Usnesení č.2/1-2020;
ZO schvaluje vyřazení označených předmětů majetku z evidence.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2020 (příloha č. 4).
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1/2020.

Usnesení č.3/1-2020;
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1/2020.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta obce seznámil ZO se zprávou Lesní hospodářské evidence za obec Vinaře (příloha č. 5).
Celková výše těžeb dřeva v k.ú. Vinaře byla 93,66 m3

 • dřevo napadené kůrovcem ze samovýroby se prodávalo za 100 Kč/m3 včetně DPH
 • obnova lesního porostu v roce 2019 proběhla na výměře 0,21 ha

ZO bere na vědomí výpis plnění ukazatelů LHE za rok 2019 předloženého OLH Ing. Vratislavem Fuglem.

k bodu 5:
Starosta obce předložil ZO k projednání návrh Dodatku č. 2 ke směrnici č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (příloha č. 6).

Usnesení č.4/1-2020;
ZO schvaluje Dodatek č.2 ke směrnici č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pověřuje starostu jeho podpisem.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta obce předložil ZO k projednání návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 3/2017 s VHS Vrchlice-Maleč a.s. (příloha č. 7).

Usnesení č.5/1-2020;
ZO schvaluje Dodatek č.2 ke smlouvě č. 3/2017 s VHS Vrchlice-Maleč a.s. a pověřuje starostu jeho podpisem.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Starosta obce předložil ZO k projednání návrh Dodatku č. 11 ke smlouvě č. 651/364/2010 – dopravní obslužnost (příloha č. 8).

Usnesení č.6/1-2020;
ZO schválilo Dodatek č.11 ke smlouvě č. 651/364/2010 – dopravní obslužnost a pověřuje starostu jeho podpisem.

Hlasování: pro:5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta obce požádal ZO o schválení rekonstrukce budovy obecního úřadu dle projektové dokumentace. Úpravy venkovních prostor budou projednány na dalším zasedání.

Usnesení č.7/1-2020;
ZO schvaluje rekonstrukci budovy obecního úřadu dle projektové dokumentace.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Starosta obce požádal ZO, aby stanovilo pravidla pro půjčování přívěsného vozíku za osobní automobil.
Místostarostka obce Bc. Ivana Nováková navrhla částku půjčovného ve výši 200,- Kč na den.

Zastupitelstvo stanovilo následující pravidla pro zapůjčování přívěsného vozíku:

 • Vozík bude prozatím uložen u místostarostky Bc. Ivany Novákové
 • Výše půjčovného činí 200,- Kč za den
 • Půjčovné hradí vypůjčitel Obci Vinaře
 • Vozík bude zapůjčován osobám s trvalým pobytem v obci a majitelům rekreačních objektů v obci po telefonické dohodě s pí. Novákovou (alespoň 1 den předem)
 • Případné škody vzniklé na přívěsném vozíku uhradí vypůjčitel
 • Pověřená osoba povede záznamy o půjčení vozíku pro evidenční účely obce

Usnesení č.8/1-2020;
ZO schvaluje zapůjčování přívěsného vozíku pro potřeby občanů za úplatu 200,- Kč/den a určila pověřenou osobou Bc. Ivanu Novákovou jeho půjčováním.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Starosta obce předložil žádost pana xxxxx o směnu a prodej části pozemku parc.č. 1054/5 a parc.č. 45/2 v k.ú. Vinaře (příloha č. 9)
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a souhlasí se směnou a prodejem části pozemku 1054/5 a parc.č. 45/2 v k.ú. Vinaře.

Usnesení č.9/1-2020;
ZO schvaluje žádost o směnu a prodej části pozemku č. 1054/5 a parc.č. 45/2 v k.ú. Vinaře a pověřuje starostu obce vypracováním Záměru obce Vinaře.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:
Místostarostka Bc. Ivana Nováková předložila žádost nově vznikajícího spolku „Vinařský hrozen“ o pronájem nebytových prostor v budově čp. 45 (bývalá škola).

Usnesení č.10/1-20;
ZO souhlasí s pronájmem dvou místností v budově bývalé školy ve Vinařích pro potřeby nově vznikajícího spolku „Vinařský hrozen“. Výše nájemného bude činit 1,- Kč/rok.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 12:
Starosta obce požádal ZO o schválení zařazení správního území obce Vinaře do území působnosti MAS Lípa pro venkov z.s. na období 2021-2027.

Usnesení č.11/1-20;
ZO Vinaře schvaluje zařazení správního území obce Vinaře do území působnosti MAS Lípa pro venkov z.s. na období 2021–2027. Schválením zařazení do území působnosti MAS Lípa pro venkov z.s. nevznikají obci žádné nové závazky vůči MAS.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 13:
Starosta obce informoval o končícím svozu pneumatik v rámci svozu nebezpečného odpadu od firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Občané musí pneumatiky likvidovat individuálně v místech zpětného odběru viz. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, který stanovil povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Podrobnosti zjišťujeme a budeme Vás informovat ve “Vinařském zpravodaji”.

Ve Vinařích dne 12.2.2020

Josef Brom, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce: 14.2.2020

Sejmuto z úřední desky: 29.2.2020

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zápis a usnesení ZO č. 8/2019

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 19.12.2019 od 17:30 hodin

Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 5
 2. Rozpočtové opatření č.6
 3. Dodatek č.17ke smlouvě č. 5/100183/05324219/001/2006 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
 4. Smlouva o zřízení věcného břemene č.IP-12—6014728/VBl Vinaře parc.č. 77/8
 5. Cena stočného na rok 2020
 6. Dotace ze státního fondu životního prostředí
 7. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 300/6 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 8. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje.
 10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof.
 11. Směnná smlouva — narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 12. Různé
  – povrchní až ledabylá prořezávka vegetace kolem komunikací z Vinice ke Žlebům
  – Honitba Vinaře získala prestižní cenu Wildlife Estates Label
  – vánoční stromky

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 4.1.2020                     Sejmuto: 19.1.2020

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zápis a usnesení ZO č. 7/2019

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 27.11.2019 od 19:00 hodin

Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 4
 2. Dodatek č.1/2019 ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje
 3. Smlouva o zřízení věcného břemene č.IP-12-6014728/VB1 Vinaře parc.č. 78/1
 4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 – o místním poplatku TKO
 5. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 – o místním poplatku ze psů
 6. Poplatek za svoz bioodpadu
 7. Program rozvoje obce na období let 2019 – 2029
 8. Rozpočet na rok 2020
 9. Plán inventur a jmenování inventarizační komise pro rok 2019
 10. Využívání sítě veřejných telefonních automatů
 11. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 – řád veřejného pohřebiště
 12. Zpráva k pasportizaci vodovodu Vinaře-Vinice
 13. Plán financování a realizace obnovy vodovodu Vinaře – Vinice na období 2019-2028
 14. Žádost o zřízení vodovodní přípojky pro parcelu č. 1032/2 v.k.ú. Vinaře
 15. Zrušení žádosti o prodej částí pozemků parc.č. 1054/5 a parc.č. 43/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 16. Žádost o prodej částí pozemků parc.č. 1054/5 a parc.č. 43/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 17. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 77/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 18. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1059 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 19. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1081/2 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 20. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 159/13 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 21. Žádost o pronájem pozemků ve vlastnictví obce Vinaře za účelem vykonávání honebního práva mysliveckého spolku Doubrava Vrdy
 22. Různé
  – problémy s veřejným osvětlením za větrného počasí
  – podání žádosti na dotaci liniové výsadby stromů z fondu SFŽP byla podána pod registračním číslem 1190900026
  – opětovné podání žádosti o prořezání vegetace kolem komunikací z Vinice ke Žlebům

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 6.12.2019                     Sejmuto: 21.12.2019

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zápis a usnesení ZO č. 6/2019

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 25.9.2019 od 19:00 hodin

Program:

 1. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje – Středočeského Fondu obnovy venkova, na akci „Rekonstrukce střechy na budově bývalé obecní školy v obci Vinaře“.
 2. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
 3. Kontroly dat RÚIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí), kontrola nemovitostí s číslem evidenčním.
 4. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 159/14 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 5. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 159/13 a parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 6. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 7. Žádost o prodej části pozemku parc. č.1093 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 8. Nákup části cesty ležící na soukromém pozemku parc. st. 92.
 9. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 10. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 11. Plná moc k zastupování při jednání s insolvenčním správcem
 12. Obnova původních polních cest
 13. Různé
  – obec objednala a uhradila opravu kanalizačních vpustí
  – obnovení rozvozu pečiva
  – čištění oplocenek v obecních lesích
  – SMS rozhlas
  – sázení stromů u obecní cesty

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 6.10.2019                     Sejmuto: 22.10.2019

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 5/2019

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 15.8.2019 od 17:30 hodin

Program:

 1. Rozpočtové opatření č.3
 2. Dohoda o narovnání
 3. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 a parc. č. 43/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 4. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1093 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene GasNet, s.r.o. na parc. č. 986 v k.ú. Vinaře
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene GasNet, s.r.o. na parc. č. 1092 v k.ú. Vinaře
 7. Dětské hřiště ve Vinařích
 8. Pravidla pro půjčování párty stanu
 9. Sázení stromů kolem polních cest
 10. Různé
  – úhrada poplatku za TKO za rok 2019
  – instalace značek zákaz podomního prodeje

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 21.8.2019                     Sejmuto: 6.9.2019

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zápis a usnesení ZO č. 4/2019

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 8.7.2019 od 17:30 hodin

Program:

 1. Smlouva o členském příspěvku – Lípa pro venkov z.s.
 2. Kupní smlouva č. 2019/1 – prodej části pozemků v k.ú. Vinaře
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Pachtovní smlouva – ZDV Krchleby, a.s.
 5. Příkazní smlouva Odolská servisní s.r.o. — podání žádosti
  „Výzvy č. 92 —Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení ÚSC)”
 6. Oznámení o zahájení komplexních pozemkových úprav — veřejná vyhláška
 7. R-built s.r.o. — žádost o vyjádření souhlasu s umístěním a realizací stavby
  E-12-6009273 Vinice, obnova knn, dem.nn (ČEZ distribuce – výměna venkovního vedení za kabelové)
 8. Kronika za rok 2017
 9. Zábavné odpoledne pro děti a rodiče
 10. Smlouva o dílo, mapová aplikace GIS online
 11. Různé

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 18.7.2019                     Sejmuto: 2.8.2019

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zápis a usnesení ZO č. 3/2019

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 17.5.2019 od 17:30 hodin

Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 2
 2. Závěrečný účet obce Vinaře za rok 2018
 3. Účetní závěrka obce Vinaře za rok 2018
 4. Rozhodnutí o sjezdu na místní komunikaci
 5. Výběr firmy na zhotovení opravy střechy na škole
 6. Žádost obce o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
 7. Stanovení ceny pro žádosti o prodeje historicky připlocených pozemků v intravilánu obce
 8. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře
 9. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 10. Žádost o směnu a prodej části pozemku u parc. čísel 637/2, 1103, st. 63/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 11. Změna druhu pozemku u parc. čísel 985/1 a 985/2 v k.ú. Vinaře
 12. Smlouva o prodeji části pozemku pro stavbu rodinného domu parcela č. 78/1, 78/3, 77/6 v k.ú. Vinaře
 13. Zpráva kontrolního výboru
 14. Pachtovní smlouva ZOD Skryje
 15. Zábavné odpoledne pro děti a rodiče
 16. Vyúčtování neinvestiční dotace na podporu aktivit z rozpočtu obce za rok 2018
 17. Žádost o neinvestiční dotaci pro Šipkařský klub Hospůdka na Vinici na rok 2019
 18. Žádost o umístění dopravního značení
 19. Informace ČEZ distribuce a.s. o schválené výměně venkovního vedení za kabelové
 20. Zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce
 21. Různé
  – devět bodů

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 23.5.2019                     Sejmuto: 8.6.2019

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zápis a usnesení ZO č. 2/2019

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 20.3.2019 od 19:00 hodin

Program:

 1. Schválení stanov dobrovolného svazku Mikroregion Čáslavsko
 2. Výroční zpráva za rok 2018 – ZDE
 3. Smlouva o zřízení věcného břemene č.IP-12-6014728/1 s firmou ČEZ Distribuce a.s.
 4. Pojistná smlouva Česká Pojišťovna a.s., pro pojištění majetku a odpovědnosti
 5. Dodatek ke smlouvě o pronájem pozemku parcela č. 953/1 a 953/6
 6. Smlouva o pronájmu pozemků parcela č. 658/1, 658/3, 658/4, 668/19
 7. Smlouva o pronájmu pozemků parcela č. 658/1, 658/3, 658/4
 8. Schválení dotace z Operativního programu Zaměstnanost, administrace a nastavení projektu č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010042
 9. Změna Směrnice č.1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 10. Změna Směrnice č.3/2017 oběh účetních dokladů — navýšení limitu pokladní hotovosti
 11. Žádost o odkoupení části pozemku pro stavbu rodinného domu parcela č. 78/1,
  78/3, 77/6
 12. Svahová nestabilita u čp.31 a čp. 104
 13. Rozpočtové opatření číslo 1/2019.
 14. Různé

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 28.03.2019                     Sejmuto: 13.04.2019

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zápis a usnesení ZO č. 1/2019

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 13.2.2019 od 19:00 hodin

Program:

 1. Inventarizační zpráva za rok 2018
 2. Dotace stočného za rok 2019 pro VHS Benešov s.r.o.
 3. Dodatek č.1 ke smlouvě č. 3 / 2017 s VHS Vrchlice – Maleč a.s.
 4. Kácení břízy
 5. Zrušeno
 6. Smlouva o pronájmu pozemků parcela č. 658 / 1 a 658 / 3 a 658 / 4 část B
 7. Smlouva o pronájmu pozemků parcela č. 658 / 1 a 658 / 3 a 658 / 4 část C
 8. Smlouva o pronájmu pozemků parcela č. 658 / 1 a 658 / 3 a 658 / 4 část D
 9. Smlouva o pronájmu pozemků parcela č. 658 / 1 a 658 / 3 a 658 / 4 část E a parcela č. 668 / 19
 10. Dodatek ke smlouvě o pronájmu pozemků parcela č. 953 / 1 a 953 / 6
 11. Mikroregion Čáslavsko
 12. Jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele na veřejné zakázky malého rozsahu na rok 2019
 13. Různé

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 22.2.2019                     Sejmuto: 10.03.2019

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Zápis a usnesení ZO č. 10/2018

ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 19.12.2018 od 19:00 hodin

Program:

 1. Příkaz starosty obce č. 1/2018 k inventarizaci
 2. Jmenování inventarizační komise
 3. Rozpočtové opatření č. 8/2018
 4. Rozpočet na rok 2019
 5. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
 6. Dohoda o provedení práce s kronikářkou obce
 7. Dohoda o provedení práce s pokladní obce
 8. Smlouva o dodávce vody pro Obec Vinaře čp.44
 9. Návrh změny výše odměny pro členy výborů (členy zastupitelstva)
 10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o poplatku za komunální odpad
 11. Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, o místním poplatku ze psů
 12. Vybudovaná tůň v k.ú. Vinaře
 13. Dodatek č.1 ke smlouvě „oprava střechy na budově OU“ s firmou Nový Pavel
 14. Dodatek č.15 ke smlouvě č. S/100183/05324219/001/2006 a firmou AVE CZ
  odpadové hospodářství s.r.o.
 15. Různé
  – získání dotace na les;
  – likvidace větví od studánek;
  – spolupráce s Městskou policií Čáslav na měření rychlosti v obci;
  – podnět na Policii ČR k prošetření události ohledně vydání falešného letáku
  – dotazy a připomínky do schránek;
  – obecního zpravodaj jiné obce informuje a označuje viníky přestupků.

Josef Brom, starosta

Vyvěšeno: 24.12.2018                     Sejmuto: 09.01.2019

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy: