Usnesení ZO

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce považuje Ministerstvo vnitra za veřejnou listinou dokládající průběh zasedání. Zápis musí být v souladu s § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí, a to již po 10 dnech (tj. 11 den) od skončení zasedání zastupitelstva obce.

Zápis a usnesení ZO č. 1/2014

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 5.2.2014

Program:

 1. Odsouhlasení seznamu zastupitelů určených místostarostou obce k nařizování a schvalování hospodářských operací
 2. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2013
 3. Žádost na kácení dřevin v k. ú. Vinaře
 4. Zpráva inventarizační komise na rok 2013
 5. Žádost o koupi pozemků s p. č. 7813, 7811 a 153142 vk. ú. Vinaře
 6. Zřízení závory na parcele č. 108912
 7. Různé
  1. Kácení tújí na hřbitově
  2. Náhrobní desky zavěšené na hřbitovní zdi

Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 14.2.2014                             Sejmuto: 28.02.2014

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 11/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 30.12.2013

Program:

 1. Dodatek č. 10 ke smlouvě č. S/100183105324219/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu
 2. Rozpočet na rok 2014
 3. Odměna zastupiteli Jiřímu Behůlovi
 4. Žádosti na kácení dřevin v k.ú. Vinaře

Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 3.1.2014          Sejmuto: 20.01.2014

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 10/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 18.12.2013

Program:

 1. Změny ve složení zastupitelstva obce
 2. Rozpočtové opatření č. 512013 na rok 2013
 3. Příspěvek pro Městskou nemocnici Čáslav
 4. Schválení plánu inventur pro rok 2013
 5. Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 651136412010 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
 6. Plán financování obnovy vodohospodářských sítí (kanalizace)
 7. Poškození stromu při zemědělských pracích
 8. Žádost na kácení dřevin v k.ú. Vinaře
 9. MAS Lípa pro venkov – smlouva na nové funkční období
 10. Odcizené dřevo při kácení dřevin v k.ú Vinaře
 11. Odkup pozemků p.č. 95311, 95316 a 95217
 12. Oznámení o vzniku nového Honebního společenstva Vinaře a vypořádání úhrad škod zvěří
 13. Různé
  1. Přerušení dodávky vody na Vinici

Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 23.12.2013          Sejmuto: 10.01.2014

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 9/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 20.11.2013

Program:

 1. Dodatek č. 2 Smlouvy č. 0000236578 o zajištění provozu splaškové kanalizace a Čov pro Obec Vinaře uzavřené dne 27.9.2006
 2. Smlouva o dílo na opravu kanalizačních vpustí ve Vinařích
 3. Příloha č. I k Obecně závazné vyhlášce Č. 112012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 4. Plán financování obnovy vodohospodářských sítí (kanalizace)
 5. Plán financování obnovy vodohospodářských sítí (vodovod)
 6. Návrh rozpočtu na rok 2014
 7. Doplnění zápisu č. 112012 (rozpočet na rok 2012)
 8. Doplnění zápisu č. 912012 (rozpočet na rok 2013)
 9. Zpráva kontrolního výboru Č. 212013 – vyjádření k zjištěným nedostatkům
 10. Různé
  1. Stížnost na oplocený pozemek
  2. Zastupování ve věci prohlášení zalesněných obecních pozemků za les
  3. Zastupování ve věci náhrady za přičleněné pozemky od honebního společenstva Vrdy
  4. Informace k připravovanému vzniku nového honebního společenstva (HS) v k.ú. Vinaře
  5. Aktuální stav lesa
  6. Kácení dřevin, pravidla
  7. Výsuvný žebřík
  8. Fotopast
  9. Odměna při skončení funkčního období starosty

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno: 28.11.2013          Sejmuto: 13.12.2013

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 8/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 16.10.2013

Program:

 1. Oprava kanalizačních vpustí ve Vinařích
 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013
 3. Zpráva kontrolního výboru
 4. Zpráva finančního výboru
 5. Různé
  1. Odložení realizace druhé etapy opravy hřbitovní zdi
  2. Informace o průběhu dětského dne ve Vinařích
  3. Volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  4. Informace starosty k jeho rozhodnutí vzdát se funkce starosty obce a funkce zastupitele obce

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno: 23.10.2013          Sejmuto: 7.11.2013

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 7/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 17.7.2013

Program:

 1. Smlouva na opravu hřbitovní zdi – I. etapa (2. část)
 2. Stanovení ceny stočného – VHS Benešov
 3. Smlouva na hrobové místo a poplatky za hrobové místo
 4. Pamětní desky na hřbitovní zdi
 5. Pravidla Obecního úřadu při povolování kácení dřevin – úprava
 6. Různé
  1. Celkové náklady na provoz kanalizace a ČOV za rok 2012

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno: 4.9.2013          Sejmuto: 9.9.2013

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 6/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 17.7.2013

Program:

 1. Oprava čelní hřbitovní zdi – I. etapa (2. část)
 2. Rozpočtové opatření č. 3/2013
 3. Příspěvek na činnost šipkařského oddílu “Hospůdka na Vinici”.
 4. Dětský den ve Vinařích
 5. Různé
  1. Průběh opravy hřbitovní zdi I. etapy část 1
  2. Cihly z původní hřbitovní zdi budou recyklovány nebo …
  3. Bezúplatné převedení pozemku do majetku obce p.č. 985/2

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno: 24.7.2013          Sejmuto: 8.8.2013

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 5/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 19.6.2013

Program:

 1. Závěrečný účet za rok 2012
 2. Účetní závěrka za rok 2012
 3. Rozpočtové opatření č. 2/2013
 4. Zápis do kroniky za rok 2012
 5. Smlouva na opravu hřbitovní zdi
 6. Stanovení ceny stočného – VHS Benešov, s.r.o.
 7. Výzva k přistoupení k řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Ronov nad Doubravou
 8. Plná moc pro JUDr. Jiřího Sehnala ve věci náhrady za obecní pozemky přičleněné do Honebního společenstva Doubrava Vrdy
 9. Plná moc pro JUDr. Jiřího Sehnala ve věci prohlášení zalesněných obecních pozemků za les v k.ú. Vinaře (tzv. “oplocenek”)
 10. Vyčíslení škod způsobených zvěří v k.ú. Vinaře – pověření Karla Bárty k vypracování zprávy
 11. Různé
  1. Kontrola Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) na čističce odpadních vod (ČOV) Vinaře
  2. V období zvýšených srážek byly zaznamenány zvýšené průtoky na COV
  3. Opakující se havárie čerpadel na ČOV
  4. Dar obci 700 ks smrků
  5. Proč dojde k odstranění tújí na hřbitově
  6. Zhodnocení akce odvozu objemného a nebezpečného odpadu

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno: 27.6.2013          Sejmuto: 12.7.2013

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 4/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 15.5.2013

Program:

 1. Oprava hřbitovní zdi
 2. RWE – dodatek ke smlouvě o sdružených službách
 3. MAS Lípa pro venkov – členský příspěvek
 4. Babyboxy pro odložené děti – darovací smlouva
 5. Zemědělské obchodní družstvo Skryje – dodatek ke smlouvě o pronájmu
 6. Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Obce Vinaře
 7. Schválení zmírnění tvrdosti poplatků za TKO na rok 2013
 8. Zpráva finančního výboru
 9. Různé
  1. Vinařská Čarodějnice 2013
  2. Dar obci – 40 středně vzrostlých dubů

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno: 23.5.2013          Sejmuto: 7.6.2013

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 3/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 10.4.2013

Program:

 1. Rozpočtové opatřen í Č. 1/2013
 2. EKO-KOM – smlouva o výpůjčce kontejnerů
 3. Dopravní zrcadlo na Vinici
 4. Kácení stromů v obci – suchá lípa u č.p. 124
 5. Smlouva VHS Benešov, s.r.o. – Obecní úřad (stočné)
 6. Odpisový plán obce na rok 2013
 7. Změna usnesení č. 2/2013-5
 8. Zabezpečení studny na Vinici před č.p. 85
 9. Schválení kupní smlouvy k odprodeji části obecního pozemku č. 77/1
 10. Zpráva kontrolního výboru
 11. Schválení kupní smlouvy k odprodeji části obecního pozemku č. 1054/1
 12. Dodatek k pojistné smlouvě pro OÚ Vinaře
 13. Smlouva na zajištění odvozu a uložení TKO pro OÚ Vinaře
 14. Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Obce Vinaře (informace)
 15. Různé
  1. Výše nesplaceného úvěru na výstavbu 2. etapy kanalizace
  2. Žádost o dotaci
  3. Finanční příspěvek na opravu pietních míst
  4. Problematika lesa
  5. Hackeři napadli webové stránky obce
  6. Ošetření ořezané lípy u č.p. 146

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno: 8.3.2013          Sejmuto: 25.3.2013

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy: