Usnesení ZO

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce považuje Ministerstvo vnitra za veřejnou listinou dokládající průběh zasedání. Zápis musí být v souladu s § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí, a to již po 10 dnech (tj. 11 den) od skončení zasedání zastupitelstva obce.

Zápis a usnesení ZO č. 6/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 17.7.2013

Program:

 1. Oprava čelní hřbitovní zdi – I. etapa (2. část)
 2. Rozpočtové opatření č. 3/2013
 3. Příspěvek na činnost šipkařského oddílu “Hospůdka na Vinici”.
 4. Dětský den ve Vinařích
 5. Různé
  1. Průběh opravy hřbitovní zdi I. etapy část 1
  2. Cihly z původní hřbitovní zdi budou recyklovány nebo …
  3. Bezúplatné převedení pozemku do majetku obce p.č. 985/2

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno: 24.7.2013          Sejmuto: 8.8.2013

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 5/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 19.6.2013

Program:

 1. Závěrečný účet za rok 2012
 2. Účetní závěrka za rok 2012
 3. Rozpočtové opatření č. 2/2013
 4. Zápis do kroniky za rok 2012
 5. Smlouva na opravu hřbitovní zdi
 6. Stanovení ceny stočného – VHS Benešov, s.r.o.
 7. Výzva k přistoupení k řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Ronov nad Doubravou
 8. Plná moc pro JUDr. Jiřího Sehnala ve věci náhrady za obecní pozemky přičleněné do Honebního společenstva Doubrava Vrdy
 9. Plná moc pro JUDr. Jiřího Sehnala ve věci prohlášení zalesněných obecních pozemků za les v k.ú. Vinaře (tzv. “oplocenek”)
 10. Vyčíslení škod způsobených zvěří v k.ú. Vinaře – pověření Karla Bárty k vypracování zprávy
 11. Různé
  1. Kontrola Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) na čističce odpadních vod (ČOV) Vinaře
  2. V období zvýšených srážek byly zaznamenány zvýšené průtoky na COV
  3. Opakující se havárie čerpadel na ČOV
  4. Dar obci 700 ks smrků
  5. Proč dojde k odstranění tújí na hřbitově
  6. Zhodnocení akce odvozu objemného a nebezpečného odpadu

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno: 27.6.2013          Sejmuto: 12.7.2013

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 4/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 15.5.2013

Program:

 1. Oprava hřbitovní zdi
 2. RWE – dodatek ke smlouvě o sdružených službách
 3. MAS Lípa pro venkov – členský příspěvek
 4. Babyboxy pro odložené děti – darovací smlouva
 5. Zemědělské obchodní družstvo Skryje – dodatek ke smlouvě o pronájmu
 6. Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Obce Vinaře
 7. Schválení zmírnění tvrdosti poplatků za TKO na rok 2013
 8. Zpráva finančního výboru
 9. Různé
  1. Vinařská Čarodějnice 2013
  2. Dar obci – 40 středně vzrostlých dubů

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno: 23.5.2013          Sejmuto: 7.6.2013

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 3/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 10.4.2013

Program:

 1. Rozpočtové opatřen í Č. 1/2013
 2. EKO-KOM – smlouva o výpůjčce kontejnerů
 3. Dopravní zrcadlo na Vinici
 4. Kácení stromů v obci – suchá lípa u č.p. 124
 5. Smlouva VHS Benešov, s.r.o. – Obecní úřad (stočné)
 6. Odpisový plán obce na rok 2013
 7. Změna usnesení č. 2/2013-5
 8. Zabezpečení studny na Vinici před č.p. 85
 9. Schválení kupní smlouvy k odprodeji části obecního pozemku č. 77/1
 10. Zpráva kontrolního výboru
 11. Schválení kupní smlouvy k odprodeji části obecního pozemku č. 1054/1
 12. Dodatek k pojistné smlouvě pro OÚ Vinaře
 13. Smlouva na zajištění odvozu a uložení TKO pro OÚ Vinaře
 14. Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Obce Vinaře (informace)
 15. Různé
  1. Výše nesplaceného úvěru na výstavbu 2. etapy kanalizace
  2. Žádost o dotaci
  3. Finanční příspěvek na opravu pietních míst
  4. Problematika lesa
  5. Hackeři napadli webové stránky obce
  6. Ošetření ořezané lípy u č.p. 146

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno: 8.3.2013          Sejmuto: 25.3.2013

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 2/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 27.2.2013

Program:

 1. Odsouhlasení seznamu zastupitelů určených starostou obce k nařizování a schvalování hospodářských operací
 2. Inventarizační zpráva za rok 2012
 3. Odměna pro starostu
 4. Čarodějnice 2013
 5. Kácení dřevin v obci
 6. Různé

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno: 8.3.2013          Sejmuto: 25.3.2013

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 1/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 23.1.2013

Program:

 1. Změny v složení zastupitelstva
 2. Výroční zpráva 2012
 3. J. Kovanda – žádost o odkoupení části obecního pozemku s p.č. 1054/1 v KÚ Vinaře
 4. P. Kabešová – žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1054/1 v KÚ Vinaře
 5. P. Hoffmanová – žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 77/1 v KÚ Vinaře
 6. Záměr zastupitelstva pokácet některé stromy na obecních pozemcích
 7. Oprava prostoru před místním hřbitovem
 8. Zřízení běžného účtu u ČNB
 9. Stížnost na zanedbání zvěře
 10. Různé
  1. Produktovod

Ing. Josef Čížek, starosta

Vyvěšeno: 30.1.2013          Sejmuto: 14.2.2013

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 9/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 19.12.2012

Program:

 1. Dodatek č, 4 ke smlouvě č. 651/364/2010 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě  k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
 2. Dodatek č. 9 ke smlouvě č. s/100183/05324219/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu
 3. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 4. Rozpočtové opatření č. 5 za rok 2012
 5. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů pro ZŠ Vrdy za školní rok 2011/2012
 6. Schválení rozpočtu pro rok 2013
 7. Oprava kanalizačních vpustí ve Vinařích
 8. Vstup do MAS Lípa pro venkov
 9. Oprava usnesení č. 8/2012-3
 10. Schválení plánu inventur pro rok 2012
 11. Zpráva z jednání s VHS Benešov, s.r.o.
 12. Stočné – odsouhlasení směrného čísla pro VHS Benešov, s.r.o.
 13. Rezignace J. Nováka na mandát zastupitele obce Vinaře a funkci předsedy finančního výboru
 14. Různé.
  1. Povolování kácení dřevin.

Jan Gerenda, místostarosta
Vyvěšeno: 27.12.2012                   Sejmuto: 28.1.2013

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 8/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 14.11.2012

Program:

 1. Obecně závazná vyhláška Č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 2. Příspěvek pro Městskou nemocnici Čáslav.
 3. Příspěvek na činnost šipkařského oddílu “Klubovna na Vinici”.
 4. Rozpočtové opatření Č. 4 za rok 2012.
 5. Návrh rozpočtu pro rok 2013.
 6. Návrh rozpočtových výhledů na roky 2014 až 2016.
 7. Zpráva finančního výboru.
 8. Zpráva kontrolního výboru.
 9. ČEZ – nabídka levnější energie.
 10. Myslivecké sdružení Doubrava Vrdy – vyklizení obecních pozemků Č. 258, 305/1, 1075, 1077,1078,1083 a 1089 v KÚ Vinaře (žaloba).
 11. Různé.
  1. Válečné hroby na hřbitově ve Vinařích.
  2. Čekárna na Vinici.

Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 21.11.2012                                            Sejmuto: 6.12.2012

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 7/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 26.9.2012

Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2012.
 2. Přístup k přečerpávací stanici na Vinici.
 3. Místní komunikace na Vinici.
 4. Smlouva s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Žleby.
 5. Různé.
  1. Metodický materiál k novelizaci znění zákona o místních poplatcích.
  2. Příprava voleb do zastupitelstva Středočeského kraje.
  3. Průběh dětského dne.

Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 03.10.2012                           Sejmuto: 18.10.2012

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy:

Zápis a usnesení ZO č. 6/2012

ze zasedání zastupitelstva obce Vinaře, konaného dne 29.8.2012

Program:

 1. Neinvestiční náklady pro Základní a Mateřskou školu v Bílém Podolí pro rok 2011/2012.
 2. Rozpočtové opatření č. 2 za rok 2012.
 3. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene (Vinaře, Šmolcov – trafo) č. IR – 12 – 6003185/VB01 – výměna odb. VN 22 kV včetně TS KH 0091
 4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE 12 – 6003185/VB10, Vinaře, Šmolcov – VN 22 kV (kabel)
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV – 12 – 6009103/VB 1, Vinaře Šmolcov – knn (kabel)
 6. Rekonstrukce sociálního zařízení na OÚ a připojení OÚ na kanalizaci a vodovod.
 7. Smlouva s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Žleby.
 8. Změna úředních hodin.
 9. Aktualizace seznamu připojovaných objektů ke splaškové kanalizaci v návaznosti na Nařízení Obce Vinaře č. 1/2010 (stanovení termínu připojení kanalizačních přípojek).
 10. Zajištění provozuschopnosti přečerpávacích zařízení a čistírny odpadních vod (ČOV).
 11. Zrušení účtu u Komerční banky.
 12. Oprava místních komunikací na Vinici a ve Vinařích.
 13. Dětský den.
 14. Odměna starostovi.
 15. Různé.
  1. Příprava voleb do zastupitelstva Krajského úřadu Středočeského kraje.
  2. Jednorázový úklid chodníku na Vinici

Jan Gerenda, místostarosta

Vyvěšeno: 5.9.2012                                            Svěšeno: 30.9.2012

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print

Přílohy: