Závěrečné účty

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu obce. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby. Obec je povinna dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce je součástí závěrečného účtu obce při jeho projednávání v orgánech obce. Návrh závěrečného účtu musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v ZO zveřejněn na úřední desce včetně webových stránk obce. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván.

Závěrečný účet za rok 2016

Zastupitelstvo obce Vinaře schválilo návrh závěrečného účtu včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2016, na svém zasedání č.1/2017 dne 14.6.2017, s výhradou. Zároveň přijala nápravná opatření tak, aby se nedostatky, uvedené ve zprávě o přezkoumání hospodaření napravily a neopakovaly.

Doložka o zveřejnění:
Vyvěšeno: 15.6.2017

Přílohy:

 • 2016-zaverecny-ucet [2 MB]

  Závěrečný účet OU Vinaře 2016

 • 2016-zprava-přezkoumání-hospodařeni-obce [9 MB]

  Zprava o výsledku přezkoumání hospodařeni obce za rok 2016

 • Nápravná opatření [2 MB]

  Informace o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků a zároveň i o jejich plnění.

 • FIN 2-12 M [132 KB]

  VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

  územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016

Závěrečný účet za rok 2014

dle § 17 zákona č. 250/2000 schválený zastupitelstvem obce č. ?/20??-? ze dne ??. ?. 20??

Osoba odpovědná za účetnictví – Lenka Hypešová
Osoba odpovědná za rozpočet – Lenka Hypešová
Statutární zástupce – Jan Gerenda

Vyvěšeno: ??.?.2015          Sejmuto:  ??.?.2015

Přílohy:

Závěrečný účet za rok 2013

dle § 17 zákona č. 250/2000 schválený zastupitelstvem obce č. ?/20??-? ze dne ??. ?. 20??

Osoba odpovědná za účetnictví – Lenka Hypešová
Osoba odpovědná za rozpočet – Lenka Hypešová
Statutární zástupce – Jan Gerenda

Vyvěšeno: 23.3.2014          Sejmuto:  23.4.2014

Přílohy:

Závěrečný účet za rok 2012

dle § 17 zákona č. 250/2000 schválený zastupitelstvem obce č. 5/2013-1 ze dne 19.06. 2013

Osoba odpovědná za účetnictví – Lenka Hypešová
Osoba odpovědná za rozpočet – Lenka Hypešová
Statutární zástupce – Ing. Josef Čížek

Vyvěšeno: 21.3.2013          Sejmuto:  22.4.2013

Přílohy:

Závěrečný účet za rok 2011

dle § 17 zákona č. 250/2000 schválený zastupitelstvem obce č. 5/2012-1 ze dne 20.06. 2012

Osoba odpovědná za účetnictví – Lenka Hypešová
Osoba odpovědná za rozpočet – Jan Gerenda
Statutární zástupce – Ing. Josef Čížek

Vyvěšeno: 17.5.2011          Sejmuto:  17.6.2011

Přílohy: