Příloha č.8 zápisu č.4/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře

Územní plán Vinaře

V návaznosti na úkol uložený na zasedání ZO 2/2017 (bod č. 7) jednal místostarosta J. Čížek na Městském úřadu Čáslav o Územním plánu Vinaře. Zjištění z tohoto jednání a z obdržených dokumentů a skutečnosti dohledané v zápisech zastupitelstva obce Vinaře z let 2011, 2014, 2015 a 2016 jsou následující:

a) Územní plán Vinaře nabyl účinnosti dne 27. 10. 2011;

b) Na základě usnesení zastupitelstva č. 5 ze dne 18. 6. 2014 požádal dne 13. 8. 2014 tehdejší starosta J. Gerenda Městský úřad Čáslav o pořízení následující změny č. 1 územního plánu –u veškeré orné půdy navrhujeme alternativní využití jako les nebo krajinnou zeleň. U plochy občanského vybavení stavební parcela č 45 – veřejná infrastruktura přípustné jako využití pro soukromé bydlení. Parcelní č. 794/35 orná půda navrhujeme vodní plocha;

c) Dne 19. 11. 2014 zastupitelstvo obce schválilo změny územního plánu Vinaře, navržené tehdejším zastupitelem L. Zárubou. Podle zápisu č. 9/2014 a přílohy k němu se jednalo o úpravy navržené Ing. arch. R. Juklem a týkaly se „přidání nových alternativních možností pro využití jednotlivých druhů a užívání pozemků“. Zejména se to týká bývalé školy, a to v možnosti využití i pro občanskou vybavenost a bydlení a dále pak zalesnění pozemků a budování vodních ploch“;
(Pozn. J.Č: Jedná se o nepřesnou formulaci zápisu a usnesení z tohoto zasedání v této části, neboť zastupitelstvo nemohlo schvalovat změny územního plánu Vinaře, ale pouze změny návrhu změny č. 1 územního plánu Vinaře. Vlastní změna územního plánu byla ke schválení obecnímu zastupitelstvu předložena Městským úřadem Čáslav až v roce 2016.)

d) Dopisem ze dne 27. 4. 2015 požádal J. Gerenda Městský úřad Čáslav, aby z žádosti o pořízení změny č.1 územního plánu byla vypuštěna část týkající se „regulativů ploch občanského vybavení“ (Pozn.: jedná se o budovu školy);

e) Na jednání zastupitelstva obce bylo dne 24. 6. 2015 schváleno „zadání změny územního plánu Vinaře“. Podle zápisu a přílohy č. 2 k němu se jednalo však stále o návrh změny č.1 územního plánu a nikoli o změnu územního plánu jako takovou;
(Pozn. J.Č.: Jedná se o nepřesnou formulaci zápisu a usnesení z tohoto zasedání v této části, neboť zastupitelstvo nemohlo schvalovat změny územního plánu Vinaře ale pouze změny návrhu změny č. 1 územního plánu Vinaře. Vlastní změna územního plánu byla ke schválení obecnímu zastupitelstvu předložena Městským úřadem Čáslav až v roce 2016.)

f) Městský úřad Čáslav veřejnou vyhláškou ze dne 8. 9. 2015 vystavil návrh změny č. 1 územního plánu Vinaře k veřejnému nahlédnutí;

g) Městský úřad Čáslav dne 25. 4. 2016 předložil Obci Vinaře změnu č. 1 územního plánu Vinaře, a to včetně textu návrhu usnesení na vydání změny č. 1 územního plánu Vinaře a včetně textu opatření obecné povahy změny č. 1 územního plánu Vinaře (opatření obecné povahy). Tyto dokumenty tehdejší
starosta L. Záruba zastupitelstvu obce k jednání nepředložil, potřebné unesení nebylo přijato a opatření obecné povahy nebylo obcí vydáno.

S ohledem na skutečnosti uvedené v bodu g), t.j neprojednání změny č. 1 územního plánu v zastupitelstvu obce a nevydání opatření obecné povahy navrhovaná změna č. 1 územního plánu Vinaře neproběhla a v platnosti zůstává Územní plán Vinaře ze dne 27. 10. 2011.

Pro úplnost a upřesnění je třeba uvést, že na zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016 byla projednána zpráva o uplatňování územního plánu Vinaře, zaslaná obci Vinaře Městským úřadem Čáslav dne 1. 12. 2015, avšak tato zpráva se týká uplatňování územního plánu Vinaře, který nabyl účinnosti dne 27.10. 21011 a netýká se návrhu na pořízení změny č.1 územního plánu, předloženého J. Gerendou – viz. bod b) výše. Tehdejší zastupitelstvo obce o projednání této zprávy Městský úřad Čáslav neinformovalo, jak bylo požadováno, a tak byl výpis ze zápisu č. 2/2016 spolu s příslušným usnesením předán Městskému úřadu Čáslav místostarostou J. Čížkem dne 1. 9. 2017).

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print