Program:

 1. Rozpočtové opatření č. 6/2019
 2. Inventarizační zpráva za rok 2019
 3. Rozpočtové opatření č. 1/2020
 4. Zpráva Lesní hospodářské evidence za rok 2019
 5. Dodatek č. 2 ke směrnici č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 6. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 3/2017 s VHS Vrchlice-Maleč a.s.
 7. Dodatek č.11 ke smlouvě č. 651/364/2010 – dopravní obslužnost
 8. Rekonstrukce obecního úřadu
 9. Obecní přívěsný vozík
 10. Žádost o směnu a prodej části pozemku parc. č. 1054/5 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 11. Schválení pronájmu nebytových prostor spolku „Vinařský hrozen“
 12. Územní působnost obce Vinaře v MAS Lípa pro venkov z.s. v období 2021-2027
 13. Různé

Zápis č. 1/ 2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře konaného dne 5.2.2020 na Obecním úřadě.

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 20:35 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a jsou přítomni všichni zvolení zastupitelé, tudíž je zastupitelstvo obce usnášení schopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Lenka Hypešová a ověřovateli zápisu byly navrženy a schváleny a Bc. Ivana Nováková a Dagmar Kovandová. Starosta sdělil, že zápis č. 8/2019 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky – zápis je schválen.

Po přečtení návrhu programu jednání starosta navrhl doplnit bod programu č. 12 Územní působnost obce Vinaře v MAS Lípa pro venkov z.s. v období 2021-2027.

Starosta nechal hlasovat o doplněném programu jednání;

Usnesení č.1/1-2020;
ZO obce schvaluje předložený program.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta obce seznámil zastupitele s obsahem závěrečného rozpočtového opatření č. 6/2019, které bylo schváleno na minulém zasedání ZO (příloha č.2).

ZO bere zprávu starosty na vědomí.

k bodu 2:
Předsedkyně inventarizační komise Bc. Ivana Nováková přednesla zprávu o průběhu inventarizace obecního majetku za rok 2019, která probíhala od 1.1.2020 do 31.1.2020 (příloha č. 3). Předsedkyně inventarizační komise seznámila přítomné s návrhem na vyřazení majetku z evidence, který je uveden v inventarizační zprávě. Všechny vyřazované předměty jsou nefunkční. ZO projednalo a schvaluje vyřazení označených předmětů majetku z evidence.

ZO bere zprávu o průběhu inventarizace majetku obce za rok 2019 na vědomí.

Usnesení č.2/1-2020;
ZO schvaluje vyřazení označených předmětů majetku z evidence.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 3:
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2020 (příloha č. 4).
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1/2020.

Usnesení č.3/1-2020;
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1/2020.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 4:
Starosta obce seznámil ZO se zprávou Lesní hospodářské evidence za obec Vinaře (příloha č. 5).
Celková výše těžeb dřeva v k.ú. Vinaře byla 93,66 m3

 • dřevo napadené kůrovcem ze samovýroby se prodávalo za 100 Kč/m3 včetně DPH
 • obnova lesního porostu v roce 2019 proběhla na výměře 0,21 ha

ZO bere na vědomí výpis plnění ukazatelů LHE za rok 2019 předloženého OLH Ing. Vratislavem Fuglem.

k bodu 5:
Starosta obce předložil ZO k projednání návrh Dodatku č. 2 ke směrnici č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (příloha č. 6).

Usnesení č.4/1-2020;
ZO schvaluje Dodatek č.2 ke směrnici č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pověřuje starostu jeho podpisem.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 6:
Starosta obce předložil ZO k projednání návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 3/2017 s VHS Vrchlice-Maleč a.s. (příloha č. 7).

Usnesení č.5/1-2020;
ZO schvaluje Dodatek č.2 ke smlouvě č. 3/2017 s VHS Vrchlice-Maleč a.s. a pověřuje starostu jeho podpisem.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 7:
Starosta obce předložil ZO k projednání návrh Dodatku č. 11 ke smlouvě č. 651/364/2010 – dopravní obslužnost (příloha č. 8).

Usnesení č.6/1-2020;
ZO schválilo Dodatek č.11 ke smlouvě č. 651/364/2010 – dopravní obslužnost a pověřuje starostu jeho podpisem.

Hlasování: pro:5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 8:
Starosta obce požádal ZO o schválení rekonstrukce budovy obecního úřadu dle projektové dokumentace. Úpravy venkovních prostor budou projednány na dalším zasedání.

Usnesení č.7/1-2020;
ZO schvaluje rekonstrukci budovy obecního úřadu dle projektové dokumentace.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 9:
Starosta obce požádal ZO, aby stanovilo pravidla pro půjčování přívěsného vozíku za osobní automobil.
Místostarostka obce Bc. Ivana Nováková navrhla částku půjčovného ve výši 200,- Kč na den.

Zastupitelstvo stanovilo následující pravidla pro zapůjčování přívěsného vozíku:

 • Vozík bude prozatím uložen u místostarostky Bc. Ivany Novákové
 • Výše půjčovného činí 200,- Kč za den
 • Půjčovné hradí vypůjčitel Obci Vinaře
 • Vozík bude zapůjčován osobám s trvalým pobytem v obci a majitelům rekreačních objektů v obci po telefonické dohodě s pí. Novákovou (alespoň 1 den předem)
 • Případné škody vzniklé na přívěsném vozíku uhradí vypůjčitel
 • Pověřená osoba povede záznamy o půjčení vozíku pro evidenční účely obce

Usnesení č.8/1-2020;
ZO schvaluje zapůjčování přívěsného vozíku pro potřeby občanů za úplatu 200,- Kč/den a určila pověřenou osobou Bc. Ivanu Novákovou jeho půjčováním.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 10:
Starosta obce předložil žádost pana xxxxx o směnu a prodej části pozemku parc.č. 1054/5 a parc.č. 45/2 v k.ú. Vinaře (příloha č. 9)
Zastupitelstvo obce žádost projednalo a souhlasí se směnou a prodejem části pozemku 1054/5 a parc.č. 45/2 v k.ú. Vinaře.

Usnesení č.9/1-2020;
ZO schvaluje žádost o směnu a prodej části pozemku č. 1054/5 a parc.č. 45/2 v k.ú. Vinaře a pověřuje starostu obce vypracováním Záměru obce Vinaře.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 11:
Místostarostka Bc. Ivana Nováková předložila žádost nově vznikajícího spolku „Vinařský hrozen“ o pronájem nebytových prostor v budově čp. 45 (bývalá škola).

Usnesení č.10/1-20;
ZO souhlasí s pronájmem dvou místností v budově bývalé školy ve Vinařích pro potřeby nově vznikajícího spolku „Vinařský hrozen“. Výše nájemného bude činit 1,- Kč/rok.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 12:
Starosta obce požádal ZO o schválení zařazení správního území obce Vinaře do území působnosti MAS Lípa pro venkov z.s. na období 2021-2027.

Usnesení č.11/1-20;
ZO Vinaře schvaluje zařazení správního území obce Vinaře do území působnosti MAS Lípa pro venkov z.s. na období 2021–2027. Schválením zařazení do území působnosti MAS Lípa pro venkov z.s. nevznikají obci žádné nové závazky vůči MAS.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 13:
Starosta obce informoval o končícím svozu pneumatik v rámci svozu nebezpečného odpadu od firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Občané musí pneumatiky likvidovat individuálně v místech zpětného odběru viz. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, který stanovil povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Podrobnosti zjišťujeme a budeme Vás informovat ve “Vinařském zpravodaji”.

Ve Vinařích dne 12.2.2020

Josef Brom, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce: 14.2.2020

Sejmuto z úřední desky: 29.2.2020

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print