Program:

 1. Pasport veřejného osvětlení
 2. Pasport dopravního značení
 3. Projednání cenové nabídky na projektovou dokumentaci na zajištění skalního masivu za č.p. 31 a č.p. 104 ve Vinařích
 4. Projednání cenové nabídky na Studii nakládání s obecním majetkem
 5. Poplatek za ukládání odpadu na skládku Čáslav
 6. Projednání cenové nabídky na Mobilní aplikaci s vazbou na úřední desku
 7. Projekt na rekonstrukci bývalé školy
 8. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1054/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení
 9. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 300/6 v k.ú. Vinaře
 10. Různé

Zápis č. 2/ 2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Vinaře konaného dne 4.3.2020 na Obecním úřadě.

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin.
Přítomni: Josef Brom, Bc. Ivana Nováková, Dagmar Kovandová, Lenka Hypešová, Radka Humlová

Starosta Josef Brom zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena Bc. Ivana Nováková a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny Dagmar Kovandová a Lenka Hypešová. Starosta sdělil, že zápis č. 1/2020 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky – zápis je schválen.

Po přečtení návrhu programu jednání starosta navrhl doplnit bod programu č. 12 Územní působnost obce Vinaře v MAS Lípa pro venkov z.s. v období 2021-2027.

Usnesení č.1/1-2020;
ZO obce schvaluje předložený program.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:

 • Starosta konstatoval fakt, že veřejné osvětlení v obci je zastaralé. Proto v rámci dotačního projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010042 firma TopGis s.r.o. zpracovala pasport veřejného osvětlení. Jedním z důvodů pro pasportizaci je skutečnost, že bez pasportizace nelze získat případné dotace na veřejné osvětlení (příloha č. 2).

Usnesení č.2/2-2020;
ZO schvaluje pasport veřejného osvětlení
.

Hlasování:    pro: 5             proti: 0                     zdržel se: 0

k bodu 2:

 • Starosta informoval, že v rámci dotačního projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010042 firma TopGis s.r.o. zpracovala pasport dopravního značení. Dokument informuje o stavu a umístění dopravního značení v obci. Dále zpracovává návrh dopravního značení v obci. (příloha č. 3).

Usnesení č.3/2-2020;
ZO schvaluje pasport dopravního značení.

Hlasování:    pro: 5             proti: 0                     zdržel se: 0

k bodu 3:

 • Starosta předložil cenovou nabídku (příloha č. 4) na zpracování projektové dokumentace a sanaci masivu za č.p. 31 v k.ú. Vinaře od firmy STRIX Inženýring spol. s.r.o. v ceně 196.330,- s DPH.
 • Starosta předložil cenovou nabídku (příloha č. 5) na zpracování projektové dokumentace a sanaci masivu za č.p. 104 v k.ú. Vinaře od firmy STRIX Inženýring spol. s.r.o. v ceně 255.000,- s DPH.
 • Starosta informoval, že část projektové dokumentace bude uhrazena z dotace Středočeského kraje a to částkou 193 000,- Kč. Tyto finanční prostředky již obec obdržela.

Usnesení č.4a/2-2020;
ZO souhlasí s cenovou nabídkou ze dne 2.3.2020 od firmy STRIX Inženýring spol. s.r.o. a pověřuje starostu objednat projektovou dokumentace a sanaci masivu za č.p. 31 v k.ú. Vinaře

Hlasování:    pro: 5             proti: 0                     zdržel se: 0

Usnesení č.4b/2-2020;
ZO souhlasí s cenovou nabídkou ze dne 2.3.2020 od firmy STRIX Inženýring spol. s.r.o. a pověřuje starostu objednat projektovou dokumentace a sanaci masivu za č.p. 104 v k.ú. Vinaře

Hlasování:    pro: 5             proti: 0                     zdržel se: 0

k bodu 4:

 • Starosta informoval, že v rámci dotačního projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010042 zpracoval a vyhodnotil poptávkové řízení na „Studii nakládání s obecním majetkem“
 • Starosta předložil cenové nabídky (příloha č. 6) na Studii nakládání s obecním majetkem
 • od Ing. arch. Karla Musila, IČ 7911011273 v konečné částce 181.500,- Kč
 • od A2K s.r.o., IČ 08922811 v konečné částce 165.000,- Kč
 • od Ing. arch. Luka Křížka, IČ 28180275 v konečné částce 229.900,- Kč
 • Starosta doporučil schválit firmu A2K s.r.o., která má nejnižší cenu a splňuje celý rozsah zadání včetně bývalé školy ve Vinařích. Současně předložil i Smlouvu o dílo na zpracování studie.

Usnesení č.5/2-2020;
ZO schvaluje cenovou nabídku ze dne 28.2.2020 od firmy A2K s.r.o., a pověřuje starostu objednat zpracování Studie nakládání s obecním majetkem. Dále pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo s touto firmou.

Hlasování:    pro: 5             proti: 0                     zdržel se: 0

k bodu 5:

 • Starosta informoval, že Krajský úřad Středočeského kraje obdržel ve dnech 7.11.2019 a 11.11.2019 návrhy města Čáslav na doměření poplatku pro Obec Vinaře za uložení odpadu na skládku v Čáslavi (příloha č. 7). Za rok 2016 základní poplatek ve výši 2.535.840,- Kč za uložení 5.071,68 tun odpadu (odvoz zeminy z bývalého statku) a za rok 2018 základní poplatek ve výši 7.300,- Kč za uložení 14,6 tun odpadu (odvoz staré střešní krytiny ze střechy bývalé školy).
 • Starosta v této věci zaslal nesouhlasné stanovisko na Krajský úřad Středočeského kraje Odboru životního prostředí a zemědělství (příloha č. 8).

ZO bere zprávu starosty na vědomí.

k bodu 6:

 • Starosta informoval, že v rámci dotačního projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010042 zpracoval a vyhodnotil poptávkové řízení na „Mobilní aplikaci pro obyvatele včetně rozvoje webových stránek“
 • Starosta předložil cenové nabídky (příloha č. 9) na mobilní aplikaci včetně rozvoje webových stránek
 • od ML Promotion s.r.o., IČ 05560764 v konečné částce 359 390,- Kč
 • od Jany Hrabalové, IČ 06340211 v konečné částce 189 900,- Kč
 • od Víc než se zdá s.r.o., IČ 201983202 v konečné částce 205 500,- Kč
 • Starosta doporučil schválit firmu Víc než se zdá s.r.o., která skončila cenou na druhém místě. Proti ostatním uchazečům firma navíc garantuje po dobu 5 let provozní náklady a převod dat za 0,- Kč. Současně předložil i Smlouvu o dílo na zpracování studie.
 • Lenka Hypešová navrhla navýšit smluvní pokutu v případě prodlení se zhotovením díla z 0,1%/den na 0,5%/den.

Usnesení č.6/2-2020;
ZO schvaluje cenovou nabídku ze dne 2.3.2020 od firmy Víc než se zdá s.r.o., a pověřuje starostu objednat Mobilní aplikaci pro obyvatele včetně rozvoje webových stránek. Dále pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo s touto firmou.

Hlasování:    pro: 5             proti: 0                      zdržel se: 0

k bodu 7:

 • Starosta předložil zastupitelstvu obce záměr získat dotaci na rekonstrukci školy. Současně konstatoval, že bez projektové dokumentace není možné o dotaci požádat.
 • Zastupitelka Dagmar Kovandová navrhla, aby starosta poptal projektanty na projektovou dokumentaci, která zohlední výsledky studie nakládání s obecním majetkem.

Usnesení č.7/2-2020;
ZO pověřuje starostu obce, aby zahájil nabídkové řízení v této věci.

Hlasování:    pro: 5             proti: 0                     zdržel se: 0

k bodu 8:

 • Starosta předložil odloženou žádost pana XXXXX (viz. usnesení č.9/8-2019) o prodej části pozemku parc. č. 1054/1 v k.ú. Vinaře z důvodu narovnání skutečného průběhu hranice oplocení.
 • Zastupitelé posoudili stav na místě a opakovaně žádost projednali a z důvodu narovnání stavu v katastru nemovitostí se skutečností souhlasí s prodejem části pozemku 1054/1 v k.ú. Vinaře.
 • Zastupitelstvo stanovilo následující podmínky. Kupující hradí náklady na geometrický plán, za případné dělení pozemků, vypracování kupní smlouvy a vkladové řízení na katastru nemovitostí.
 • Starosta informoval, že prodejní cena byla stanovena Usnesením č. 7b/3-2019 a to
  30,- Kč/m2.

 Usnesení č.8/2-2020;

ZO schvaluje prodej části pozemku 1054/1 v k.ú. Vinaře dle specifikace v žádosti a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.

Hlasování:    pro: 5             proti: 0                     zdržel se: 0

k bodu 9:

 • Starosta předložil žádost pana XXXXX o prodej části pozemku parc. č. 600/3 v k.ú. Vinaře. Jedná se o obecní pozemek, na který se nevztahuje narovnání skutečného průběhu hranice oplocení (příloha č. 10).
 • Zastupitelé posoudili stav na místě.
 • Zastupitelstvo stanovilo následující podmínky prodeje. Kupující zachová a opraví odvodňovací kanál a bude zajišťovat jeho údržbu, zachová všechny stávající cesty, dále hradí náklady za geometrický plán, za případné dělení pozemků, vypracování kupní smlouvy a vkladové řízení na katastru nemovitostí.
 • Zastupitelstvo obce schválilo vzhledem k výše uvedeným skutečnostem cenu 160,- Kč /m2

 Usnesení č.9/2-2020;

ZO schvaluje prodej části pozemku 600/3 v k.ú. Vinaře dle specifikace (nákresu) v žádosti a pověřuje starostu vypracováním záměru obce.

Hlasování:    pro: 5             proti: 0                     zdržel se: 0

 

Ve Vinařích dne 8.3.2020

Josef Brom, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce: 11.3.2020

Sejmuto z úřední desky:

Líbil se vám tento příspěvek? Sdílejte jej se svými přáteli:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on VK
VK
Share on Reddit
Reddit
Digg this
Digg
Email this to someone
email
Print this page
Print