• Daň z nemovitých věcí na rok 2021 - veřejná vyhláška

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21 PRAHA 4

Veřejná vyhláška

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky

http://www.financnisprava.cz

  • pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
  • středa od 8:00 do 17:00 hodin

po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí

  • hromadný předpisný seznam čj. 1891290/21/2100-11460-200796,
  • hromadný předpisný seznam čj. 1891291/21/2100-11460-200796,
  • hromadný předpisný seznam čj. 1891292/21/2100-11460-200796,

jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021

Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit. Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-41, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz.

Ing. Zdeněk Bilec, ředitel odboru