• Obec Vinaře
Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy jsou změny právního stavu pozemků, jimiž „se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování.

Územní plán

Územní plán (ÚP) je určitý druh územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území.

RUIAN

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Hřbitov

Hřbitov byl slavnostně otevřen 28. října 1933

Napsali o nás

Na tomto místě najdete přepisy článků z tištěných i elektronických médií, v nichž je zmíněna naše obec.

Historie obcí Vinaře a Vinice

Ves Vinaře je zaznamenána již od roku 1192, zatímco obec Vinice vznikla kolem roku 1784 na místě dávno zaniklé osady Drbohlav.

Kronika obce

V roce 1930 byla založena pamětní kniha obce Vinaře, a prvním kronikářem, který byl jmenován, byl místní řídící učitel Josef Říhák.