Hřbitov byl založen v roce 1933 na pozemku, který původně vlastnila Barbora Chadrabová. Po delším dohadování došlo k jeho směně za stejnou výměru v lokalitě „U Bažantnice“. Stavbu provedl Josef Ouřecký z Lipovce nákladem 26.000 Kčs.

Hřbitov byl slavnostně otevřen 28. října 1933, při této příležitosti byly rovněž odhaleny dvě pamětní desky vojákům padlým v 1. sv. válce – vpravo od vstupní brány náleží Vinařům, ta vlevo Vinici. Slavnost k otevření hřbitova se konala po obědě za účasti místních občanů i lidí z širokého okolí. Od školy vyrazil průvod s hudbou v čele, za ní následovaly školní děti s praporky v národních barvách, sbor místních hasičů a ostatní občané. Na hřbitově pronesli proslov starosta obce Václav Chadraba a profesor Roman Prouza z Čáslavi. Na závěr zarecitovali žáci 2. třídy básně.

Jako první byl na zdejším hřbitově pochován Josef Kruml z čp. 1, bývalý starosta obce. Byl sem převezen 19. října 1933 z Markovic a uložen do rodinné hrobky. Podle údajů v kronice byly ještě v témž roce pochováni další dva občané. Na konci roku 1937 zde již bylo 48 hrobů.

V současnosti je na hřbitově necelých 200 hrobových míst, asi 17 z nich je opuštěných.

Řád veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo obce Vinaře, ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo tento Řád veřejného pohřebiště obce Vinaře (dále rovněž jen „Řád“) dne14. 7. 2021, pod číslem usnesení5/6-2021.
Tento Řád nabývá účinnosti dnem 14. 7. 2021. Dnem nabytí účinnosti tohoto Řádu se zrušuje v celém rozsahu Řád pohřebiště, schválený Zastupitelstvem obce Vinaře dne 25. 2. 2004, číslo usnesení 5/2-2004.

Digitální mapa hřbitova

Najdete v ní veškeré informace o hřbitovu i o jednotlivých hrobových místech. Všichni občané mohou v ní vyhledávat jednotlivá hrobová místa, zemřelé a vidí i fotografie hrobů. Sami si tak zjistí číslo hrobového místa a zároveň snadno najdou například zapomenuté hroby svých příbuzných.

Přílohy

Autor: Webmaster